Gyventojų dėmesiui


Kelmės rajono savivaldybės administracija kviečia pateikti paraiškas Kompensacijų skyrimo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros bei už grupinių ir individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti Kelmės rajono gyventojai, gyvenantys gyvenamosiose teritorijose, kuriose yra iki 2000 gyventojų, savo gyvenamąją vietą deklaravę Kelmės rajono savivaldybėje (toliau – Pareiškėjai), planuojantys einamaisiais metais prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų (kurie nėra atvesti iki sklypo ribos) ar įsirengti grupinius ar individualius nuotekų valymo įrenginius el. paštu: [email protected] arba adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, darbo dienomis nuo 8 val.  iki 15 val.,

Dokumentus ir paraiškos teikimo sąlygas galima rasti interneto svetainėje https://www.kelme.lt skiltyje Aplinkosauga, atliekų tvarkymas.

Paraiškų teikimas, vertinimas ir lėšų skyrimo tvarka:

1.Su paraiška pateikiami dokumentai:

1.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamąjį namą ir žemės sklypą kopija;

1.2. jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas (-ai), kad neprieštarauja numatytiems darbams;

1.3. pažymą apie asmens (Pareiškėjo) deklaruotą gyvenamąją vietą.

2. Paraiškas vertina Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).

3. Komisija kreipiasi į UAB „Kelmės vanduo“ dėl galimybės prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti artimiausius 3 metus).

4. Darbai turi būti atlikti ir objektas pradėtas eksploatuoti iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

5. Paraiškų pirmumo vertinimo kriterijai:

5.1. jungimasis prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos;

5.2. grupinių nuotekų valymo įrenginių įrengimas;

5.3. sutartis su nuotekų valymo įrenginių priežiūrą vykdančiu asmeniu.

6. Apie Komisijos sprendimą neskirti lėšas Pareiškėjai informuojami per 30 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pasibaigimo. Paraiškos vertinamos ir eilė sudaroma einamiesiems metams.

7. Kompensuojama (apmokama) iki 50 procentų atliktų darbų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1000 (vienas tūkstantis) Eur įrenginiams įrengti.

8. Tinkamos finansuoti išlaidos:

8.1. projekto parengimo išlaidos;

8.2. medžiagos, reikalingos numatytiems darbams atlikti;

8.3. darbų atlikimo išlaidos.

9. Išlaidos kompensuojamos (apmokamos), Pareiškėjui įvykdžius paraiškoje numatytus darbus ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d.:

9.1 įsirengus geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklus ir pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus bei sutartį su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju;

9.2 įsirengus grupinius ar individualius nuotekų valymo įrenginius, pristačius objekto perdavimo–priėmimo aktą ir sutartį su nuotekų valymo įrenginių priežiūrą vykdančiu asmeniu.

10. Lėšos skiriamos Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir pervedamos Pareiškėjui į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

11. Nustačius, kad pareiškėjas pateikė neteisingus, melagingus duomenis ir dėl to nepagrįstai buvo suteikta kompensacija, lėšos iš Pareiškėjo išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Paraiškų pateikimo (priėmimo) terminas: nuo 2024 kovo 4 d. iki 2024 m. balandžio 12 d. 15 val. Informacija teikiama tel. (0 602) 69 094.


Kitos naujienos

Dalintis: