null3

Savivaldybės administracijos sudarytos komisijos

PavadinimasPirmininko vardas, pavardė,
tel., el. paštas
Nariai
Vaiko gerovės komisija Virginija Čerkauskienė,
tel. (8 427) 69 072,
el. p. [email protected]

Komisijos pirmininkė –
Virginija Čerkauskienė

Pavaduotoja – Danutė Laivienė

Sekretorė – Daiva Stonienė

Nariai:
Vilma Ancikevičienė,
Deimantė Banaitienė,
Ramūnas Baranauskas,
Agnė Dainauskienė,
Daiva Ignotaitė,
Reda Každailienė,
Rokas Laurinaitis,
Edita Pleškaitė
(Viktorija Jarašė),
Aušrinė Stasevičienė,
Laura Šumskienė.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinė grupėVirginija Čerkauskienė,
tel. (8 427) 69 072,
el. p. [email protected]
Rolandas Karčiauskas
Ramūnas Baranauskas
Edita Pleškaitė
(Viktorija Jarašė)
Ričerdas Bracevičius
Daiva Ignotaitė
Laura Šumskienė
Reda Každailienė
Justina Zaleckienė
Laima Simėnienė
Rokas Laurinaitis
Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijaDanutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. [email protected]

Reda Každailienė
(pirmininko pavaduotoja)
Vilma Chmieliauskienė
(sekretorė)

Vitalijus Kupreščenko
Dalia Raubienė
Vytautas Sakalauskas
Artūras Saikavičius

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijaDanutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. [email protected]
D. Raubienė
(pirmininko pavaduotoja)
Sigita Butnorienė
(sekretorė)
N. Bagdonavičienė
V. Tifelienė
D. Pocevičienė
A. Čepienė
Administracijos direktoriaus rezervo lėšų skirstymo komisijaStasys Jokubauskas,
tel. (8 427) 69 053, 8 669 99 467,
el. p. [email protected]
Reda Každailienė
Vytautas Sakalauskas
Vida Sinkevičienė
Komisija ilgalaikėms paskoloms pirktiDanutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. [email protected]
Rimas Milkintas
Laima Petrauskienė
Vida Sinkevičienė
Komisija biudžetinių įstaigų prašymams dėl patirtų išlaidų, susijusių su valstybės lygio ekstremalios situacijos dėl koronaviruso (COVID-19) ligos likvidavimu ir jos padarinių šalinimu, nagrinėtiArūnas Kasparavičius,
tel. (8 427) 69157, 8 686 81987,
el. p. [email protected]
Dainius Gudavičius
Reda Každailienė
Vida Sinkevičienė
Irena Želvienė
Nenukirsto miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių komisijaDanutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. [email protected]
Kęstutis Kneižys
Vytautas Sakalauskas
urėdijos girininkas
seniūnijos seniūnas
Turto vertės nustatymo komisijaArūnas Kasparavičius,
tel. (8 427) 69157, 8 686 81987,
el. p. [email protected]
Vytautas Sakalauskas
Dalius Vaitkevičius
Romas Balčiūnas
Gėnovaitė Melešiutė
Savivaldybės administracijos nereikalingam arba netinkamam (negalimam) naudoti turtui pripažinti komisijaRomas Balčiūnas,
tel. (8 427) 69063,
el. p. [email protected] 

Romas Balčiūnas
Laimonas Nyderis
Vida Žalpienė

Rangos darbų defektams nustatyti (daugiabučių namų atnaujinimas) komisijaDanutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. [email protected]
Vytautas Sakalauskas
Ramūnas Vaitiekūnas 
Kęstutis Kneižys
UAB „Kelmės vietinis ūkis“ atstovas 
Teritorijų planavimo komisijaVitalijus Kupreščenko,
tel. 8 427 69070,
el. p. [email protected]

Priešgaisarinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento
prie VRM įgaliotas atstovas

Regiono aplinkos apsaugos
departamento prie AM
įgaliotas atstovas

Visuomenės sveikatos centro 
įgaliotas atstovas

Kultūros paveldo departamento
prie KM  įgaliotas atstovas

Regioninių parkų direkcijų
įgaliotieji atstovai

Inžinerinių tinklų,
susisiekimo komunikacijų
savininkai ar jų 
įgaliotieji atstovai

Kelmės rajono specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijatel. 8 427 69070,
el. p.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus įgaliotas atstovas

Saugomų teritorijų direkcijos įgaliotas atstovas, pagal priskirtą regioninio parko teritoriją (Tytuvėnų regioninio parko, Dubysos regioninio parko, Kurtuvėnų regioninio parko ar Varnių regioninio parko)

Virginija Kneižienė – komisijos sekretorė
(Gediminas Kiltinavičius – pavaduojantis)

Strateginio planavimo darbo grupėStasys Jokubauskas,
tel. (8 427) 69 053, 8 669 99 467,
el. p. [email protected]

Danutė Laivienė – pirmininko pavaduotoja

Justina Zaleckienė
Arūnas Kasparavičius
Reda Každailienė
Vitalijus Kupreščenko
Sonata Venckienė
Irena Kairienė
Mantas Ralys
Vida Sinkevičienė
Joana Miliauskienė
Vaida Kaulokienė
Ramūnas Vaitiekūnas

Savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų atrankos ir vertinimo komisijaDanutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. [email protected]
Vida Sinkevičienė
Raimonda Blužienė
Saulius Michailovas
Vijoleta Norkutė
Kelmės rajono savivaldybės mokytojų atestacijos apeliacinė komisijaJustina Zaleckienė,
tel. (8 427) 69072,
el. p. [email protected]
Zita Barakauskienė
Daiva Stonienė 
Rita Andrulienė
Beata Pralgauskienė
Kelmės rajono savivaldybės metų kultūros darbuotojo premijos skyrimo komisija Jadzė Gaupšienė
Stasys Jokubauskas
Sonata Venckie
Raimonda Blužienė
Romas Atkočaitis
   
Komisija parinkti Kelmės rajono savivaldybės melioracijos objektus melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbams, valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teiseJoana Miliauskienė,
tel. (8 427) 61142, 8 616 46897,
el. p. [email protected] 
Apolinaras Jasaitis
Arūnas Kasparavičius
Raimonda Parnarauskienė
Remigijus Reimeris
Viešojo pirkimo komisija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) melioracijos funkcijoms atlikti reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams pirktiArūnas Kasparavičius,
tel. (8 427) 69157, 8 686 81987,
el. p. [email protected]
Joana Miliauskienė
Apolinaras Jasaitis
Remigijus  Reimeris
Marius Šarauskas
Viešojo pirkimo komisija valstybės investicijų programoje numatytų melioracijos projektų įgyvendinimui reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams pirktiArūnas Kasparavičius,
tel. (8 427) 69157, 8 686 81987,
el. p. [email protected]
Joana Miliauskienė
Apolinaras Jasaitis
Remigijus  Reimeris
Marius Šarauskas
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialiosios paskirties blankų, pašto, renginių išlaidų, kanceliarinių, ūkinių prekių, eksploatacinių medžiagų ir kompiuterių priedų, transporto priemonių atsarginių dalių, skirtų remontuoti arba pakeisti susidėvėjusias, nurašymo komisijaApolinaras Jasaitis,
tel. (8 427) 61148, 8 616 99478,
el. p. [email protected] 
Sigita Vasiliauskienė 
Marius Šarauskas
Komisija Kelmės rajono savivaldybės nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamų ligų židinių likvidavimo ir (arba) dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, įvertinimoJoana Miliauskienė,
tel. (8 427) 61142, 8 616 46897,
el. p. [email protected] 
Vytautas Barkauskas
Jurgita Reimerienė
Arūnas Vileikis
seniūnijos seniūnas
Reprezentacinių išlaidų nurašymo komisijaSalomėja Ramanauskienė,
tel. (8 427) 69063,
el. p. [email protected]
Gediminas Kiltinavičius
Raimonda Lisauskienė
Albina Rukienė
Brandos atestatų, jų priedų, išsilavinimo pažymėjimų blankų inventorizacijos komisijaSonata Venckienė,
tel. (8 427) 69079, 8 659 29493,
el. p.  [email protected]
Raimonda Lisauskienė
Vijoleta Norkutė
Daugiabučių namų savininkų bendrijų ir kitų daugiabučių namų rėmimo programos komisijaDanutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. [email protected]
Salomėja Ramanauskienė
(sekretorė)
Pranas Laurutis
Laima Petrauskienė
Vytautas Sakalauskas
Ilgalaikio turto esminio pagerinimo darbams įvertinti komisijaJovita Navickaitė-Lauciuvienė,
tel. (8 427) 69063,
el. p. [email protected]
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Vida Žalpienė
Vytautas Sakalauskas
Albina Rukienė
Dalius Vaitkevičius
Socialinio būsto nuomos klausimams spręsti komisijaDanutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. [email protected]

Danutė Laivienė
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Jolanta Dausinienė
Virginija Čerkauskienė
Arūnas Kasparavičius
Irena Želvienė
Antanas Narkus

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto nuomos komisijaDanutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. [email protected]
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Raimonda Lisauskienė
Rimas Milkintas
Laima Petrauskienė
Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. [email protected]
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Laima Petrauskienė
Arturas Baltrukas
Raimonda Lisauskienė
Viešo prekių aukciono organizavimo ir vykdymo komisijaRomas Balčiūnas,
tel. (8 427) 69063,
el. p. [email protected]
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Dainius Gudavičius
Kelmės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančių statinių kasmetinėms ir neeilinėms apžiūroms vykdyti komisija  
Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), įtraukimo į apskaitą komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. [email protected]
Romas Balčiūnas
Seniūnijos seniūnas
Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto, kuriam taikomas Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo nuolatinė komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. [email protected]
Kęstutis Kneižys
Gediminas Kiltinavičius
Jovita Navickaitė-Lauciuvienė
Kanceliarinių, ūkinių prekių, eksploatacinių medžiagų ir kompiuterių priedų nurašymo komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. [email protected]
Jurgita Janušauskienė
Raimonda Lisauskienė
Raimonda Parnarauskienė
Transporto priemonių atsarginėms dalims, skirtoms remontuoti arba pakeisti nusidėvėjusias, nurašymo komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. [email protected]
Romas Balčiūnas
Raimonda Lisauskienė
Albina Rukienė
Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijatel. 8 427 69070,
el. p.

Raimonda Parnarauskienė

seniūnijos seniūnas

Darius Laurinavičius,
aplinkos apsaugos
departamento Kelmės rajono
agentūros vedėjas,
arba saugomos teritorijos
direkcijos atstovas

Kelius prižiūrinčios tarnybos
atstovas

Komunalinių atliekų tvarkymo klausimais nagrinėjimo komisijaRaimonda Parnarauskienė,
tel. (8 427) 69055, 8 602 69094,
el.p. [email protected] 

Arūnas Kasparavičius

Eugenijus Plučas,
UAB „Kelmės vietinis ūkis“
atliekų tvarkymo vadovas

seniūnijos seniūnas

Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos klausimų nagrinėjimo darbo grupėRaimonda Parnarauskienė,
tel. (8 427) 69055, 8 602 69094,
el.p. [email protected] 
Mantas Ralys
Arturas Baltrukas
Darius Laurinavičius,
aplinkos apsaugos
departamento Kelmės rajono
agentūros vedėjas,
arba saugomos teritorijos
direkcijos atstovas
Kelmės rajono savivaldybės nuolatinė komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiuotiRaimonda Parnarauskienė,
tel. (8 427) 69055, 8 602 69094,
el.p. [email protected]

Arūnas Kasparavičius

Valdas Gasiūnas,
Tytuvėnų miškų urėdijos
vyr. miškininkas

Apolinaras Jasaitis

Vitalijus Leskauskas,
Kelmės rajono medžiotojų
ir žvėrių draugijos
medžioklės žinovas

seniūnijos seniūnas

Nuolatinė Kelmės rajono savivaldybės administracijos maršrutų nustatymo, keitimo, panaikinimo, nuostolių susidariusių dėl viešųjų  paslaugų teikimo reguliaraus susisiekimo maršrutuose vertinimo bei vežimo tarifų dydžių nustatymo komisijaVaida Kaulokienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. [email protected]
Salomėja Ramanauskienė
Birutė Adomavičienė
Saulius Michailovas
Irena Želvienė
Komisija savivaldybės administracijos darbuotojų prašymams dėl profesinio stažo įvertinimo nagrinėtiArūnas Kasparavičius,
tel. (8 427) 69157, 8 686 81987,
el. p. [email protected]
Irena Kairienė
Vida Sinkevičienė
Vaida Kaulokienė
Dailės kūrinių statymo (įrengimo) komisijatel. (8 427) 69070,
el. p.
Sonata Venckienė
Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnai
Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbo tarybaArtūras Baltrukas,
tel. 8 686 98 597,
el. p. [email protected]
Sekretorė Sonata Venckienė,
Ligita Kundrotienė,
Valdas Ivanauskas,
Ramūnas Vaitiekūnas
Paskutinio atnaujinimo data: 2023-03-24