Parama verslui

Kaip tai veikia?

Programa skatina smulkaus ir vidutinio verslo kūrimą, jau įsikūrusio verslo plėtojimą savivaldybės teritorijoje šiais būdais:

 • per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojamas ne daugiau kaip 50 proc. specializuotų transporto priemonių įsigijimas (atsižvelgiant į jų kategorijas, klases ir joms priskirtus kėbulų tipų kodus, nustatytus vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), t. y. iki 3 000,00 Eur vienam paramos gavėjui, su sąlyga, kad įmonė po paramos gavimo nenutrauks savo veiklos vykdymo 2 metus;
 • per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojama ne daugiau kaip 50 proc. įrangos įsigijimo išlaidų, t. y. iki 3 000,00 Eur vienam paramos gavėjui, kuri yra tiesiogiai susijusi su įmonės vykdymo veikla, su sąlyga, kad įmonė po paramos gavimo nenutrauks savo veiklos vykdymo 2 metus;
 • kompensuojami verslo idėjų konkursai, įmonių apdovanojimai, verslo subjektų mokymai iki 3 000,00 Eur;
 • kompensuojamos verslo misijų faktiškai patirtos dalyvavimo išlaidos (registracijos mokestis, apgyvendinimo paslaugos, kelionės išlaidos) iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3000,00 Eur;
 • per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojamas darbo vietos pritaikymas negalią turinčiam asmeniui iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3 000,00 Eur;
 • per pirmus metus nuo įmonės įregistravimo datos kompensuojamos paskolos verslui, lizingo palūkanos iki 3 000,00 Eur, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.;
 • iki 50 proc. finansuojamos tik faktiškai patirtos dalyvavimo parodose ar mugėse išlaidos, siekiant pristatyti Kelmės rajone kuriamą produkciją, bet ne daugiau kaip 3 000,00 Eur;
 • iki 50 proc. finansuojamas verslo leidinių spausdinimas, dalyvavimas parodose, siekiant pristatyti kuriamą produkciją. Vienam pareiškėjui finansuojama ne daugiau nei 300,00 Eur;
 • finansuojamas verslo planų, investicijų projektų, paraiškų finansinei paramai gauti parengimo subsidijavimas, skirtas iš dalies padengti dokumentais pagrįstas konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidas. Vienam pareiškėjui finansuojama iki 300,00 Eur konsultantų ir ekspertų suteiktų dokumentais pagrįstų paslaugų apmokėjimo išlaidų. Finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų paslaugoms įsigyti: verslo planui arba investicijų projektui parengti; paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškai ir kitiems privalomiems dokumentams parengti. Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas, kai pateikta paraiška gauti negrąžintiną finansinę paramą, išduota pažyma apie paraiškos pateikimą Verslo rėmimo fondui ar Programai;
 • įdiegus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektą, 1 proc. pervedamas verslo subjektui nuo sumos, investuotos į šį projektą;
 • kompensuojamos patirtos pradinės įmonės steigimo išlaidos iki 150,00 Eur.
 • finansinė parama vienam paramos gavėjui neturi viršyti 3 150,00 Eur;
 • Savivaldybės parama neskiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių.

Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?

Finansinę paramą gali gauti visi smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu), pradedantys ar vykdantys verslą ir atitinkantys šiuos keliamus reikalavimus:

Kitos mokestinės lengvatos verslui, patvirtintos Kelmės rajono tarybos sprendimais:

 • Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, registruotus Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 3 metus nuo veiklos įregistravimo.
 • Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, registruotus Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo 3 metus nuo veiklos įregistravimo:
 • Juridinius asmenis, nuomojančius komercinės, pramonės ir sandėliavimo žemės turto grupei priskirtus žemės sklypus, jei sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis ir ji įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre.
 • Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 3 metų laikotarpiui, jei per vienerius metus investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje  nuo 20 000 Eur iki 150 000 Eur naujai sukurtam turtui ir sukurta ne mažiau kaip 1 naują darbo vietą (mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams ( jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus)
 • Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 5 metų laikotarpiui, jei per vienerius metus investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje  nuo 150 001 Eur iki 300 000 Eur naujai sukurtam turtui ir sukurta ne mažiau kaip 3 naujas darbo vietas (mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams ( jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus).
 • Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 10 metų laikotarpiui nuo veiklos įregistravimo, jei investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje nuo 300 001 Eur iki 1 000 000 Eur naujai sukurtam turtui ir sukurta ne mažiau kaip 5 naujos darbo vietos ( mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams ( jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus).
 • Jei juridinis asmuo, vykdantis veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, investuoja į Kelmės rajono savivaldybės prioritetinėje teritorijoje esančius komercinius, rekreacinius bei pramoninius sklypus, adresu: Kelmės m., Raseinių g. 74 A; Kelmės m., V. Putvinskio g. 3A, 10, 10A, 8A; Tytuvėnų m., Dujininkų g. 2; Tytuvėnų m., Nėries g. 1; Tytuvėnų m., Bridvaišio g. 3; Tytuvėnų m., Stoties g. 2, 2A, 8A, 12, 14, 16, 18 bei Kelmės rajono strateginiame plane numatytas pramonines zonas, tai Kelmės rajono savivaldybės administracija įsipareigoja sutvarkyti reikalingą infrastruktūrą iki sklypo ribos: nutiesti kelią, privesti vandentiekį ir kanalizaciją, lietaus nuotekų sistemą, elektrą.     

Kaip pasinaudoti priemone:    

 • Įmonės vadovas, norėdamas gauti mokesčių lengvatą, turi pateikti Kelmės rajono savivaldybės tarybai motyvuotą  prašymą,  kuriame  nurodomi  įmonės  rekvizitai,  kontaktiniai asmenys, vadovai, komercinės ūkinės veiklos rūšis, prašomas atleidimo nuo mokesčio laikotarpis; įmonės  registravimo  pažymėjimo  kopiją,  patvirtintą  įmonės  vadovo  parašu  ir antspaudu; atitinkamų  įstaigų  dokumentus  apie  žemės  sklypų  ir  nekilnojamojo  turto  teisinį registravimą, leidimus statyti ar vykdyti pastatų (patalpų) rekonstrukciją;  parengtą ir įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą investicijų projektą, kuriame nurodomi pagrįsti duomenys apie planuojamas investicijų sumas ir numatomas sukurti darbo vietas bei raštą, kuriuo investuotojas įsipareigoja sukurti naujas darbo vietas ir investuoti numatytas sumas.
 •  Nustatytos  mokesčių lengvatos  pagal šio sprendimo  gali  būti  teikiamos tik  pasirašius tarp Kelmės rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus  ir įmonės investicijų sutartį pagal atskirą Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimą.
 • 2017 metų savivaldybės Tarybos sprendimas dėl mokesčių lengvatų

Kelmės rajono tarybos sprendimai aktualūs verslui:

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis

Kelmės rajono savivaldybė, Vytauto Didžiojo g.58, Turto valdymo skyrius, II aukštas, 212 kabinetas, tel. ( 8 427) 69063.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Kitos paramos priemonės

Verslo plėtros sąlygų gerinimas

2020 m. verslo plėtros sąlygoms gerinti Kelmės rajono savivaldybėje, skirtas finansavimas  (gyventojų pajamų mokesčio dalies verslo plėtros sąlygoms gerinti)

Pagal priimtą Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimą, 2020 m. Kelmės rajono savivaldybei per kintamąją gyventojų pajamų mokesčio (procentais) dalį skirta 115,0 tūkst. eurų verslo plėtros sąlygoms gerinti, siekiant sumažinti atotrūkį tarp skirtingų Lietuvos regionų ir finansiškai motyvuoti vidutinį ar mažesnį augimo potencialą turinčias savivaldybes siekti ekonominių rodiklių. Savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostomis, „sumas verslo plėtros sąlygoms gerinti naudoja su infrastruktūros plėtra, žmogiškaisiais ištekliais, prekėmis ir paslaugomis, turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą. Siekiant sudaryti palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, pagerinant sąlygas investicijų pritraukimui, kurios prisidėtų prie naujų darbo vietų“. Atsižvelgiant į verslo subjektų pasiūlymus ir vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. 302 „Dėl projektų, finansuojamų iš priemonės „Palankių sąlygų sudarymas verslo plėtrai ir infrastruktūros kūrimas Kelmės rajone“, įgyvendinimo“ verslo plėtros sąlygų gerinimui skirtą finansavimą paskirstyti šiems projektams:

 1. Vandens tiekimo infrastruktūros gerinimui Kelmės mieste“;
 2. „Elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo plėtrai Kelmės ir Tytuvėnų miestuose“.


Projektai pasirintkti atsižvelgiant į Kelmės verslininkų asociacijos ir Kelmės verslo subjektų (16 vnt.), veikiančių Pagojo k., Kelmės rajone, siūlymus bei aktualiausias problemas. Siekiant užtikrinti vandens tiekimą Kelmės mieste ir Pagojo k., verslo subjektams planuojama įrengti naują vandens gręžinį. Siekiant paskatinti turizmo paslaugų sektoriaus veiklą.
Siekiant paskatinti turizmo sektoriaus paslaugų efektyvumą, planuojama įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles Kelmės ir Tytuvėnų mieste, atsižvelgiant į didžiausią lankytojų srautą.

Eil. nr.Priemonės pavadinimasPriemonės vykdytojasTikslinė grupėPriemonės įgyvendinimui numatyta lėšų, tūkst. Eur2020 m. numatyta panaudoti lėšų, tūkst. Eur.Panaudota 2020-12-31, tūkst. Eur
1Vandens tiekimo infrastruktūros gerinimui Kelmės miesteKelmės rajono savivaldybės administracija Verslo subjektai, gyventojai100,0085,0099746,72
2Elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo plėtrai Kelmės ir Tytuvėnų miestuoseKelmės rajono savivaldybės administracija Verslo subjektai20,0020,0015253,28
IŠ VISO:120,00105,00115 000,00

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami projektai

Kelmės rajono savivaldybė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų lėšų įgyvedino projektus, siekdama pagerinti verslumo sąlygas. Įgyvendinant projektą „Kelmės apylinkių vandentvarkos infrastruktūros gerinimas, II etapas“ planuojama nutiesti vandens tiekimo trąsą į Pagojo k. Uosių g. veikiančių verslo subjektų teritoriją. Šiuo metu vykdomas pramonės teritorijos Kelio Nr. Kea-81 „Uosių g. Pagojo k.“ kapitalinio remonto projektavimas ir planuojami rangos darbai. Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Vietinės reikšmės kelio Nr. Va-37 „Vaiguvos k. Kaštonų g.“ kapitalinis remontas“, gerinama Vaiguvos k. infrastruktūra. Kelmės rajono saviavldybė kiekvienais metais skiria finansavimą įmonėms, pradedančioms ar vykdančioms verslą, kuris atitinka Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos reikalavimus. 2020 m. parama suteikta 15 verslo subjektų.

Eil. nr.Priemonės pavadinimasPriemonės vykdytojasTikslinė grupėPriemonės įgyvendinimui numatyta lėšų, tūkst. Eur2020 m. numatyta panaudoti lėšų, tūkst. Eur.Panaudota 2020-12-31, tūkst. Eur
1Vietinės reikšmės kelio Nr. Va-37 „Vaiguvos k. Kaštonų g.“ kapitalinis remontasKelmės rajono savivaldybės administracija Verslo subjektai262,0010088,11
2Budraičių bendruomenės buitinių paslaugų teikimo vietos gyventojams verslo kūrimasBudraičių bendruomenėBudraičių bendruomenė57,0057,0057,00
3Kelmės apylinkių vandentvarkos infrastruktūros gerinimas, II etapasKelmės rajono savivaldybės administracija Verslo subjektai, gyventojai150,9020,008,2
IŠ VISO:207,9077,0065,20

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos verslumui skatinti

Kelmės rajono saviavldybė kiekvienais metais skiria finansavimą įmonėms, pradedančioms ar vykdančioms verslą, kuris atitinka Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos reikalavimus. 2020 m. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos finansavimas – 55 800,00 Eur. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrui Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu paskirta 33 600,00 Eur. Kelmės rajono savivaldybės SVV komisija paskirstė 22 200,00 Eur.
Prašymus paramai gauti iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos pateikė 18 įmonių. SVV komisija paramą skyrė 15 įmonių, 3 prašymus atmetė dėl neatitikimo SVV taisyklėms ir nuostatams. Kelmės rajono savivaldybė taip pat pritraukia ir KPPP lėšas į verslumo teritorijas, siekdama sutvarkyti verslumo plėtrai būtiną infrastruktūrą.

Eil. nr.Priemonės pavadinimasPriemonės vykdytojasTikslinė grupėPriemonės įgyvendinimui numatyta lėšų, tūkst. eur2020 m. numatyta panaudoti lėšų, tūkst. eur.Panaudota 2020-12-31, tūkst. eur
1Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimasKelmės  rajono savivaldybės administracija Verslo subjektai55,8055,8055,80
6Kelio Nr. Kea-81 „Uosių g. Pagojo k.“ kapitalinio remonto projektavimas

Kelmės rajono savivaldybės administracija Verslo subjektai8,908,908,90
IŠ VISO:64,7064,7064,70

Informacija atnaujinta: 2021 12 30

Skip to content