Vaiko laikinoji priežiūra vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu


Nuo 2020 m. sausio 1 d. vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, esant svarbioms priežastims (pvz.: gydymo, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje ar kt.), turi teisę kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administraciją dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo.

Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, pageidaujantys, kad jų atstovaujamam vaikui būtų nustatyta laikinoji priežiūra tėvų prašymu, atvykę į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis privalo pateikti:

1. prašymą nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos;

2. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Savivaldybės administracijai, pateikiamas išrašas iš vaiko gimimo įrašo arba vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, padarius jo kopiją, grąžinamas prašymą pateikusiam asmeniui);

3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Savivaldybės administracijai, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus prašymą pateikusio asmens tapatybe, jam grąžinamas);

4. asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

5. dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje, ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.);

6. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą (globėjai (rūpintojai)), – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją. Šiuo atveju prašymas dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo pateikiamas ir vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.

Prašymą Socialinės paramos skyriui reikia pateikti likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos. Esant objektyvioms priežastims, pavyzdžiui, netikėtai pablogėjus vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą sveikatai, dėl skubaus gydymo paskyrimo, skubaus išvykimo ir pan., prašymas gali būti pateiktas ir išnagrinėtas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, pateikus dokumentus (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius tokių priežasčių buvimą (pvz.: gydymo įstaigos išduotą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje, ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.).

Jei vaiko laikinoji priežiūra nustatyta vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu ir išnyksta priežastys, dėl kurių vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą negalėjo laikinai juo pasirūpinti, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą privalo apie tai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti Savivaldybės administraciją.

Atkreipiame dėmesį, kad vaiko laikinoji priežiūra nustatoma ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui. Vaiko laikinosios priežiūros metu vaiko mamos ir tėvo, globėjo (rūpintojo) pareigos išlieka. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) pateiktame prašyme įsipareigoja užtikrinti vaiko išlaikymą, bendradarbiauti su asmeniu, galinčiu laikinai prižiūrėti vaiką, ir per 3 kalendorines dienas nuo aplinkybių, dėl kurių prašė nustatyti vaikui laikinąją priežiūrą, išnykimo dienos apie tai raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Jei, pasibaigus nurodytam terminui, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą neperima vaiko priežiūros iš jį laikinai prižiūrinčio asmens, laikinai vaiką prižiūrintis asmuo apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo termino pabaigos raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (nurodyti vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą, vaiko atstovų pagal įstatymą vardus, pavardes, turimus kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą).

Virginija Čerkauskienė,
Kelmės rajono savivaldybės administracijos
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė


Kitos naujienos

Dalintis