Savivaldybės taryba priėmė aktualius gyventojams sprendimus


Lapkričio 24 dieną posėdžiavusi Savivaldybės taryba priėmė aktualius gyventojams sprendimus.

Sprendimas Nr. T-333 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose remontui, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vadovaudamiesi aprašu, paraiškas dėl melioracijos statinių remonto galės teikti fiziniai ar juridiniai asmenys, tiesiogiai susiję su melioracijos statinių ar infrastruktūros objektų valdymu ir naudojimu ir teikiantys prašymą tuos objektus remontuoti. Pareiškėjų prašymai dėl melioracijos statinių remonto priimami ir registruojami Kelmės rajono savivaldybės administracijoje iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Sprendimas Nr. T-335 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų erdvių naudojimo / įveiklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vadovaudamosi Aprašu, Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės, asociacijos, organizacijos ir kitos nevyriausybinės organizacijos galės dalyvauti konkurse, siekiant įveiklinti Kelmės rajono savivaldybės viešąsias erdves visuomenės poreikiams.

Sprendimas Nr. T-338 „Dėl sutikimo Kelmės specialiajai mokyklai  dalyvauti regioninių specialiojo ugdymo centrų atrankoje“.

Regioninio centro paskirtis – skatinti įtraukųjį ugdymą regione, konsultuoti mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo(si) metodų ir (ar) mokymo(si) priemonių ir specialiųjų techninės pagalbos priemonių pasirinkimo ir naudojimo, padėti regiono mokyklų vadovams, pedagoginiams darbuotojams stiprinti kompetencijas, skleisti įtraukiojo ugdymo inovacijas regiono mokyklose. Kelmės specialiajai mokyklai tapus regioniniu specialiojo ugdymo centru bus užtikrintas paslaugų teikimas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams visame regione.

Sprendimas Nr. T-355 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kelmės rajono psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir dienos stacionaro įkūrimas“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija inicijuoja sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą. Numatoma finansuoti psichiatrijos dienos stacionarų paslaugų plėtrą savivaldybėse, kuriose šiuo metu neteikiamos psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos ir savivaldybės gyventojų skaičius kartu su aptarnaujamų gretimų (besiribojančių) savivaldybių gyventojų dalies skaičiumi yra ne mažesnis kaip 30 000 gyventojų. Atsisakoma stacionarinių psichiatrijos paslaugų (visiškai, iš dalies) ir jos konvertuojamos į dienos stacionaro paslaugas.

Kelmės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos atliko išsamią sveikatos priežiūros paslaugų analizę, suformulavo konkrečius siūlomus pokyčius dėl stacionarinių paslaugų mažinimo bei ambulatorinių ir (ar) dienos paslaugų vystymo ir jiems reikalingų investicijų. Informaciją dėl planuojamų vykdyti sveikatos tinklo vystymo pokyčių ir jiems reikalingų investicijų planavimo pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai. Kelmės rajono psichikos sveikatos centre planuojama plėsti paslaugas ir įkurti dienos stacionarą.

Sprendimas Nr. T-359 „Dėl 2023 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“.

Pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatas, masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai. 2023 metais žemės mokestis bus apskaičiuojamas pagal nustatytas naujas žemės mokestines vertes, o Kelmės rajono savivaldybės taryba 2023 m. žemės mokesčio tarifus turi nustatyti iki 2022 m. gruodžio 1 d. Žemės mokesčio tarifai nustatyti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Sprendimas Nr. T-336 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo“.

Patikslinami savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, įtraukiant naują priemonę – „Socialinės kompensacijos ukrainiečiams“ ir patikslinant priemones: „Bendrųjų ir socialinės priežiūros, globos paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas“; „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas“; „Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa“; „Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose“; „Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas“; „Lėšos tikslinėms kompensacijoms mokėti“; „Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas“; „Smulkiojo ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas“; „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“; „Sporto paskirties inžinerinio statinio (teniso kortai) statyba“; „Kelio Už-108 „Užvenčio m. M. Valančiaus g.“ kapitalinis remontas (pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas, kelio dangos atnaujinimas)“; „Kelio Ke-99 „Kelmės m. Tylioji g.“ kapitalinis remontas“.

Su visais Savivaldybės tarybos priimtais teisės aktais galima susipažinti Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt

Kelmės rajono savivaldybės informacija


Kitos naujienos

Dalintis: