Visuomenės informavimas apie pradedamą rengti kitos paskirties inžinerinių statinių (vėjo elektrinių VE-17, VE-20, VE-29, VE-30, VE-39, VE-47) Kražių ir Kelmės apylinkių sen., Kelmės r. sav. statybos projektą


Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinių statinių (vėjo elektrinių VE-17, VE-20, VE-29, VE-30, VE-39, VE-47) Kražių ir Kelmės apylinkių sen., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5407/0001:500, 5446/0005:44, 5407/0001:149, 5407/0002:164, 5407/0002:416, 5407/0002:552) naujos statybos projektas projektiniai pasiūlymai (2022/19-03-PP).

 1. Statinių statybvietės adresas
  Kražių ir Kelmės apylinkių sen., Kelmės r. sav.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
  Kiti inžineriniai statiniai
  12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės)
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
  UAB Energetikos projektavimo institutas PV Algis Virbalas, el. p. [email protected], tel. Nr. +37061430667
  (projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. Nr.)
 4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
  Projekto vadovas Algis Virbalas, el. p. [email protected],
  (vardas pavardė, elektroninio pašto adresas)
 5. Statytojas
  UAB „WINDLIT“, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, +370 687 21720, el. paštas: [email protected]
  (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
  Kaunas, Islandijos pl. 67, tel. Nr. +37061430667, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2023 m. gegužės 30 d.. Nuoroda https://drive.google.com/file/d/17W2L4HmaN715EJ6DE_xTwhXORlbP66cw/view?usp=share_link
  (susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas, www.kelme.lt savivaldybės svetainės adresas)
 7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, tel. 861430667, el. p. [email protected]
 8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
  Viešas susirinkimas 2023 m. gegužės 30 d. 15:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNlNDJhYjYtNTJmZS00OTA4LTlhNGMtZWMxODRiNTlmZjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%22889f6d20-9c0e-4242-be67-80c952041d04%22%7d
  (adresas, laikas)

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4


Kitos naujienos

Dalintis: