Paslaugų teikimo aprašymai


Apskaitos skyriaus teikiamos paslaugos

Bendrojo priėmimo skyriaus teikiamos paslaugos

Finansų skyriaus teikiamos paslaugos

Statybos ir infrastruktūros skyriaus teikiamos paslaugos

 • AU.1. Adresų (numerių pastatams, patalpoms ir butams) suteikimas ir keitimas
 • AU.2. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas
 • AU.3. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
 • AU.4. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas
 • AU.5. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti planavimo sąlygų išdavimas, projektų derinimas
 • AU.6. Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
 • AU.7. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo pasiūlymų nagrinėjimas
 • AU.8. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas
 • AU.9. Teritorijų planavimo dokumentų derinimas Teritorijų planavimo komisijoje
 • AU.10. Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas
 • AU.11. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimas
 • AU.12. Informacijos apie numatomų statinių projektavimą skelbimas savivaldybės interneto svetainėje
 • AU.13. Specialiųjų reikalavimų ir Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
 • AU.14. Geodezinės, topografinės medžiagos bei erdvinių duomenų išdavimas naudojimas ir derinimas
 • AU.15. Sąlygų geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų rinkinių išdavimas
 • AU.16. Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas
 • AU.17. Tarpininkavimas tarp asmenų ir Kultūros paveldo apsaugos departamento
 • AU.18. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas
 • AU.19. Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas
 • AU.20. Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų priėmimas ir tvirtinimas
 • AU.21. Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre
 • AU.22. Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

Socialinės paramos skyriaus teikiamos paslaugos

 • S.1. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų  kompensacijos skyrimas
 • S.2. Dokumentų rengimas teikimui skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms (įmotėms) arba tėvams (įtėviams), išauginusiems iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų
 • S.3. Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) tikslinio priedo skyrimas
 • S.4. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas
 • S.6. Išmokos vaikui skyrimas
 • S.7. Išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems skyrimas
 • S.8. Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, skyrimas
 • S.9. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją
 • S.10. Paramos mirties atveju skyrimas
 • S.11. Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas
 • S.12. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymas
 • S.13. Išmokos, mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, laidojusiems asmenims skyrimas
 • S.14. Pažymų apie gaunamas išmokas  išdavimas
 • S.15. Socialinės paramos mokiniams skyrimas
 • S.16. Socialinės pašalpos skyrimas
 • S.17. Socialinių paslaugų skyrimas
 • S.21. Vienkartinės išmokos  gimus vaikui skyrimas
 • S.22. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
 • S.23. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
 • S.24. Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliesiems
 • S.25. Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš savivaldybės biudžeto skyrimas
 • S.26. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas
 • S.27. Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas
 • S.28. Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) vaikus ir budintiems globotojams, prižiūrintiems vaikus, skyrimas
 • S.29. Tėvų globos netekusių vaikų trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos šeimoje skyrimas
 • S.30. Studijų rėmimo programos lėšų skyrimas
 • S.31. Vienkartinės vaiko gimimo išmokos Kelmės rajono savivaldybės gyventojams skyrimas
 • S.32. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas
 • S.33. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
 • S.34. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims (parama maisto produktais ir asmens higienos prekėmis) skyrimas
 • S.36. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas
 • S.37. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus teikiamos paslaugos

 • SI.1. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikiamos paslaugos

 • Š.2. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto ar kitiems projektams priėmimas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas

Teisės ir personalo skyriaus teikiamos paslaugos

 • T.1. Įmonių, įstaigų, organizacijų, pavaldžių savivaldybei, konsultavimas įvairiais teisiniais klausimais. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų priėmimas ir konsultavimas jiems rūpimais klausimais
 • T.3. Rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojų bei kitų asmenų konsultavimas kalbos klausimais
 • T.4. Pirminės teisinės pagalbos teikimas savivaldybės gyventojams

Civilinės metrikacijos paslaugos

Turto valdymo skyriaus teikiamos paslaugos

 • TV.5. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
 • TV.6. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
 • TV.8. Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
 • TV.9. Licencijos kopijos, licencijos kopijos dublikato keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas
 • TV.10. Socialinio būsto nuomos paslaugos teikimas
 • TV.11. Paramos būstui įsigyti paslaugos teikimas
 • TV.13. Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
 • TV.14. Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas
 • TV.15. Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinio (-ių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
 • TV.16. Pažymos apie patalpų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį išdavimas
 • TV.17. Pažymos apie pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį išdavimas
 • TV.18. Tarpininkavimas teikiant asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitas
 • TV.20. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus teikiamos paslaugos


Seniūnijose teikiamos paslaugos

 • SE.1. Gyvenamosios vietos deklaravimas
 • SE.2. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas
 • SE.3. Gyvenamosios vietos deklaracijų  pildymas asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos
 • SE.4. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
 • SE.5. Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
 • SE.6. Pažymos patalpų savininkams (bendraturčiams) išdavimas
 • SE.7. Pažymos apie kitus asmens padėtį patvirtinančius faktus išdavimas
 • SE.8. Pažymos apie asmens palaidojimo vietą išdavimas
 • SE.9. Leidimo laidoti seniūnijos kapinėse išdavimas
 • SE.10. Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išlaidas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams išdavimas
 • SE.11. Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
 • SE.13. Asmenų įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą
 • SE.16. Mokesčių už socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomą surinkimas
 • SE.17. Notarinių veiksmų atlikimas
 • SE.20. Pažymos apie pastatus, esančius seniūnijos teritorijoje ir priklausančius konkretiems savininkams, išdavimas
 • SE.21. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos
 • SE.22. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl teikimo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms (įmotėms) arba tėvams, išauginusiems iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų
 • SE.23. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl globos (rūpybos) ir globos (rūpybos) tikslinio priedo
 • SE.24. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui
 • SE.25. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl išmokos vaikui
 • SE.26. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems
 • SE.27. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją
 • SE.28. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl tikslinių kompensacijų
 • SE.29. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl socialinės paramos mokiniams
 • SE.30. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl socialinės pašalpos
 • SE.31. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl socialinių paslaugų
 • SE.32. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas
 • SE.33. Leidimų organizuoti masinius renginius išdavimas
 • SE.34. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas
 • SE.35. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui
 • SE.36. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinės išmokos įsikurti
 • SE.37. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai
 • SE.38. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš savivaldybės biudžeto
 • SE.39. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) nesusietus giminystės ryšiais vaikus
 • SE.40. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinės vaiko gimimo išmokos iš savivaldybės biudžeto lėšų
 • SE.41. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui
 • SE.42. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai
 • SE.43. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims
 • SE.44. Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl išmokos įvaikinus vaiką
 • SE.45. Žemės ūkio  valdų registravimas/duomenų atnaujinimas/išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo sąrašo išdavimas
 • SE.46. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų ir papildomų dokumentų priėmimas
 • SE.47. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nustatymas
 • SE.48. Leidimų važiuoti didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas
 • SE.49. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-02-01