Kvietimas „Darbdavių atranka užimtumo didinimo programai įgyvendinti“


Siekdama padėti palaikyti ir plėtoti rajono bendruomenės socialinę infrastruktūrą, Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia darbdavių atranką organizuoti darbus pagal Kelmės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programą (toliau–Programa)  iki 2024 m. gruodžio 15  d.

Atrankoje gali dalyvauti Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje savo veiklą vykdantys darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti 2024 metų užimtumo programoje numatytus laikinus darbus, teikiančius socialinė naudą vietos bendruomenei, padedančius palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą. Įgyvendinant Programą organizuojami šie laikino pobūdžio darbai:

1. savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto bei šioje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, paplūdimių, takų, pakelių, želdinių tvarkymo ir priežiūros, infrastruktūros objektų smulkaus remonto, laikino pobūdžio pagalbiniai darbai;
2. aplinkos tvarkymo ir smulkaus remonto laikino pobūdžio pagalbiniai darbai ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo ugdymo, kultūros bei laisvalaikio organizavimo įstaigose;
3. istorijos ir kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, regioninių parkų, neveikiančių kapinių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų priežiūros pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;
4. pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems asmenims namuose bei socialinės globos įstaigose.

Programa iki 2024 m. gruodžio 15 d. finansuojama iš Valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšų už faktiškai dirbtą laiką pagal Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos bei piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą. Asmenys gali būti įdarbinami ne ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti darbdavių atrankoje, iki 2024 m. balandžio 10 d. 17.00 val. kartu su lydraščiu turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Pasiūlymą dalyvauti atrankoje, lėšų poreikio sąmatą.
 2. Įmonės registravimo pažymėjimo patvirtintą kopiją.
 3. Numatomų atlikti darbų aprašymą (laisva forma) pagal kiekvieną šiame kvietime nurodytą priemonę (tikslas, socialinė nauda vietos bendruomenei, darbų apimtys, planuojami rezultatai ir kt.). Privačių ūkio subjektų darbdaviai turi pateikti planuojamų atlikti darbų aprašymą, suderintą su seniūnijos seniūnu.
 4. Darbdavio įsipareigojimai (laisva forma):
  4.1. Įdarbinti Programoje numatytas prioritetines asmenų grupes (Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 str. 2 d.):
 • rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
 • nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis),vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ir neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ir priežiūra;
 • asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipėsi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;
 • piniginės socialinės paramos gavėjai;
 • asmenys, priklausantys nuo narkotikų, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės  ar profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipėsi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ar profesinės reabilitacijos programos baigimo;
 • prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipėsi į teritorinę darbo biržą nevėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
 • grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų),  jeigu jie kreipėsi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;
 • asmenys, turintys pabėgėlio statusą, ar asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;
 • asmenys, priklausantys socialinės rizikos šeimoms;
 • vyresni kaip 40 metų asmenys.

Vertinami bus tik tie darbdaviai, kurie bus pateikę visus aukščiau nurodytus dokumentus. Darbai gali būti atliekami tik Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose teritorijose.

Darbdavių vertinimo kriterijai:

 1. Darbų poreikio pagrįstumas.
 2. Numatomų atlikti darbų atitikimas šiame kvietime nurodytų priemonių sąrašui.
 3. Ankstesnių metų viešųjų darbų programos vykdymo įvertinimas.
 4. Įdarbinimo galimybės.

Kelmės rajono darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo  programoje, nuo informacijos paskelbimo datos pristato nustatytus dokumentus į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus 212 kabinetą (Vytauto Didžiojo g.58, Kelmė), arba elektroniniu paštu [email protected]. (Pasiūlymas atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą) arba per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Mildą Valiuškevičienę ,  tel. 8 427 69063, el. p.  [email protected]

Administracijos direktorė                                                   Danutė Laivienė


Kitos naujienos

Dalintis: