Kviečiame teikti kandidatus valstybės apdovanojimui


DĖL ASMENŲ, NUSIPELNIUSIŲ MOTINYSTEI, TĖVYSTEI, GLOBAI AR RŪPYBAI, TEIKIMO APDOVANOTI ORDINO „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“ MEDALIU

2023 m. gegužės mėnesį, minint Motinos dieną, ir birželio mėnesį, minint Tėvo dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, kaip ir kasmet, numatomas asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, apdovanojimas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 37 straipsnį, šiam apdovanojimui bus teikiami asmenys, labiausiai nusipelnę motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, socialinės apsaugos ir darbo ministrui siūlyti kandidatus apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais gali įmonės, įstaigos, organizacijos ir piliečiai.

Maloniai kreipiamės į Jus, prašydami pateikti raštiškus siūlymus dėl asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, kuriuos siūlytumėte teikti apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Primename, kad teikiami apdovanoti gali būti ne tik motinos, bet ir tėvai, įmotės ir įtėviai, globėjos (rūpintojos) ir globėjai (rūpintojai), kurie ne tik yra daugiavaikiai (užauginę iki 18 m. tris ar daugiau vaikų), bet atitinka ir kitus kriterijus. Pabrėžiame, kad siūlant asmenis, nusipelniusius motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, turėtų būti vertinami nuopelnai apimant ne tik daugiavaikiškumo kriterijų, bet ir kitus kriterijus auginant, auklėjant, ugdant vaikus, aktyviai prisidedant prie atsakingos, sąmoningos ir pozityvios tėvystės, globos (rūpybos) stiprinimo bendruomenėje. Taip pat pažymime, kad, siūlant kandidatus, gali būti teikiami apdovanoti tos pačios šeimos tiek tėtis (įtėvis, globėjas (rūpintojas)), tiek mama (įmotė, globėja (rūpintoja)), tiek kartu, tiek atskirai, jei jie atitinka numatytus kriterijus. Todėl kviečiame plačiau įvertinti galimus kandidatus iš Jūsų bendruomenės narių, ypatingą dėmesį skiriant asmenims, turintiems negalią ar auginantiems negalią turinčius vaikus, taip pat nusipelniusiems motinystei, tėvystei, globai (rūpybai) kaip įkvėpimo šaltiniams visuomenei, bendruomenei, valstybei ar pilietiškumo motinystės, tėvystės, globos (rūpybos) srityje pavyzdžiams.

Atkreipiame dėmesį, kad siūlymas dėl kandidato apdovanojimo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu teikiamas užpildant (Word formatu)formą „Teikimas apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu“ (pridedama). Teikimas yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi teikiant kandidatus apdovanoti, todėl Teikime pateikiama informacija turi būti išsami, teisinga ir pagrįsta, būtina tiksliai nurodyti:

  1. teikiamo asmens vardą ir pavardę, asmens kodą;
  2. kandidato kontaktinę informaciją – tikslų asmens gyvenamosios vietos adresą (pašto indeksą, gatvės pavadinimą, namo numerį, kaimą / gyvenvietę, seniūniją, savivaldybę, miestą ir rajoną) ir kontaktinį telefono ryšio numerį (jei yra – elektroninio pašto adresą). Jei asmuo gyvena pas vaikus ar juo rūpinasi vaikai – vaiko, pas kurį gyvena / kuris rūpinasi, vardą, pavardę ir telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, tikslų gyvenamosios vietos adresą (kontaktui palaikyti gali būti nurodyti ir keleto vaikų telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai);
  3. kandidato biografiją (trumpai, įvardijant svarbiausius faktus, patvirtinančius kandidato nuopelnus motinystės, tėvystės, globos (rūpybos) srityje, bendruomenėje, visuomeninėje veikloje);
  4. pildant informaciją apie tai, kad kandidatas užaugino ir tinkamai išauklėjo 3 ir daugiau vaikų:
  5. išvardinti visus kandidato iki 18 metų užaugintus vaikus – tiek biologinius, tiek įvaikius ir (ar) globotinius (rūpintinius), nurodyti kiekvieno vaiko visą vardą, pavardę, gimimo datą; užaugintus iki 18 metų vaikus išvardijant laikytis gimimų eiliškumo pagal gimimo metus; jeigu yra mirusių vaikų, nurodyti jų gimimo ir mirties datas;
  6. išvardinti konkrečius tinkamą vaikų išauklėjimą patvirtinančius faktus bei pateikti tai pagrindžiančius duomenis;
  7. nurodyti aplinkybes, patvirtinančias, kad kandidatas kartu yra pozityvios motinystės ar tėvystės, globos (rūpybos), atsakingumo, pasiaukojimo pavyzdys, įkvėpimo šaltinis visuomenei, bendruomenei, valstybei;

5. pildant informaciją apie motinystę, tėvystę, globą (rūpybą) ypatingomis sąlygomis – nurodyti konkrečią informaciją dėl tėvų (įtėvių, globėjų (rūpintojų)) turimos negalios ir (ar) auginamų vaikų negalios ar kitų sveikatos sutrikimų, esant galimybei – pateikti tai pagrindžiančius duomenis;

6. išvardinti ir, vadovaujantis pridedama „Atmintine teikiantiems kandidatus apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu“, aprašyti teikiamo asmens nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai.

Išsamus atrankos kriterijų aprašymas ir Teikimo formos pildymo paaiškinimas, kuriuo siūloma vadovautis atrenkant kandidatūras, pateikiamas priede „Atmintinė teikiantiems kandidatus apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu“.

Socialinės paramos klausimams spręsti komisija iš siūlomų kandidatų atrinks ir teiks tokių asmenų kandidatūras Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Kviečiame teikti kandidatus.

Užpildytą pridedamą Teikimo formą (Word formatu) ir teikiamo asmens paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją prašome ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 27 d. (imtinai) atsiųsti Socialinės paramos skyriui el. paštu [email protected].

Socialinės paramos skyriaus informacija


Kitos naujienos

Dalintis: