Kviečiame susipažinti su Kražių miestelio bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos ir koncepcijos dokumentais


Informuojame apie parengtus Kražių miestelio bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrojo plano keitimas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos ir koncepcijos dokumentus. Dokumentai parengti vykdant Bendrojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo stadiją.

Planavimo pagrindas – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-373 „Dėl Kražių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo”.

Planavimo darbų programa – Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A-104 „Dėl Kražių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-54-23-142.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės dalies bendrasis planas.

Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji.

Planuojama teritorija – Kražių miestelio teritorija, plotas ~186,9 ha

Planuojamas laikotarpis – ne trumpesnis nei 10 metų.

Planavimo organizatorius – Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė, tel. (8 427) 69 053, faksas (8 427) 69 053, el. p. [email protected], interneto svetainė www.kelme.lt

Plano rengėjas – VšĮ Kauno technologijos universitetas (Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, el. p. [email protected]). Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. 8 682 12 549, el. p. [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai – 2023 -2024 m.

Bendrojo plano tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas darniai Kražių miestelio teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
 2. Nustatyti Kražių miestelio inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
 3. Numatyti Kražių miestelio gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą, pažinimą, atkūrimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 4. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;
 5. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 6. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 7. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Bendrojo plano uždaviniai:

 1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
 3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;
 4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 5. Nustatyti įstatymais pagrįstus papildomus aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, klimato kaitos poveikio švelninimo ir atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo, visuomenės sveikatos saugos, urbanistiniai, architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir kitus privalomuosius reikalavimus.

Bendrojo plano papildomi uždaviniai:

 1. Išnagrinėti Kražių miestelio turistinį potencialą vietos ir regiono lygmeniu, nustatyti stiprybes ir silpnybes;
 2. Išnagrinėti Kražių miestelio socialinę, aplinkosauginę, inžinerinę ir kt. atitiktį oficialiai patvirtintiems „Lėto miesto“ („Cittaslow International“) kriterijams;
 3. Suplanuoti sprendinius Kražių miesteliui, socialiniams, aplinkosauginiams, inžineriniams ir kt. „Lėto miesto“ („Cittaslow International“) kriterijams įgyvendinti (kriterijai pateikiami „Cittaslow International“ organizacijos interneto tinklapyje, adresu: https://www.cittaslow.org/sites/default/files/content/page/files/257/nuovo_statuto_cittaslow_en_11.06.2022_def.pdf);
 4. Peržiūrėti ir keisti Kražių miestelio bendrojo plano sprendinius, neigiamai įtakojančius miestelio investicines sąlygas, siekiant pozicionuoti Kražius kaip kultūros, turizmo, rekreacijos, religinių, socialinių ir kt. paslaugų investicijoms patrauklią teritoriją;
 5. Iš esmės peržiūrėti žemės naudojimo reglamentų sprendinius ir praplėsti galimų žemės paskirčių sąrašą, sudarant galimybes atsirasti kuo įvairesnių paskirčių teritorijų bei statinių Kražių miestelyje;
 6. Siekiant didinti Kražių miestelio investicinį patrauklumą, iš esmės peržiūrėti nustatytus galimo užstatymo intensyvumo rodiklius;
 7. Peržiūrėti esamame Bendrajame plane nustatytus užstatymo reglamentus ir eliminuoti prieštaravimus reikalavimams, nustatytiems užstatymo morfotipų turinyje;
 8. Iš esmės pernagrinėti identifikuotus Kražių miestelio užstatymo morfotipus ir jų turinį;
 9. Įvertinus esamą situaciją, urbanistinės struktūros ypatybes ir plėtros potencialą, iš esmės peržiūrėti ir atnaujinti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų prioritetines plėtros kryptis ir rėžimus (saugojimas, modernizavimas, konversija ir pan.). Formuojant plėtros kryptis ir rėžimus įvertinti Jėzuitų Kolegijos buvusio pastatų komplekso atkūrimo galimybę;
 10. Performuluoti užstatytų teritorijų tankinimo nuostatas taip, kad būtų išlaikyta stabili pusiausvyra tarp Kražių miestelio investicinio patrauklumo didinimo bei paveldo išsaugojimo, įvertinant perspektyvą atkurti Kražių Jėzuitų kolegijos kompleksą ir taip įtakoti esamą miestelio urbanistinę struktūrą bei miestovaizdį;
 11. Išnagrinėti Kražių miestelį paveldosauginiu aspektu ir pateikti rekomendacijas (nustačius galimybę ir sprendinius) dėl kultūros paveldo objektų teritorijų mažinimo;
 12. Peržiūrėti teritorijų rezervavimo visuomenės poreikiams sprendinius, atnaujinti juos pagal esamą situaciją ir poreikius, pateikti rekomendacijas dėl galimų laisvos valstybinės žemės plotų privatizavimo, susijusio su Kražių Jėzuitų kolegijos komplekso atkūrimo idėja.
 13. Išnagrinėti esamą miestelio inžinerinį aprūpinimą. Bendrojo plano apimtyje nustatyti Savivaldybės infrastruktūros vystymo principus ir jos išdėstymo reikalavimus, numatyti inžinerinių komunikacijų koridorius ir prioritetinius Savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus bei pateikti rekomendacijas dėl tarifų nustatymo. Bendrojo plano apimtyje numatyti sprendinius LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatoms įgyvendinti;
 14. numatyti integruotos ir darnaus judumo principais pagrįstos susisiekimo asmeniniu ir bemotoriu transporto priemonių bei pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūros sistemos vystymą, jos plėtros prioritetus ir priemones, prioritetą teikiant bemotorėms transporto priemonėms ir pėstiesiems;
 15. Nustatyti gatvių raudonąsias linijas, kelių apsaugos zonas ir kategorijas;
 16. Suplanuoti miesto atvirus viešųjų erdvių bendrojo naudojimo želdynus (jų sistemą), rekreacines ir gyventojų poilsiui tinkamas gamtines teritorijas, suformuoti reikalavimus jų plėtrai ir įrengimui;
 17. Suplanuoti sprendinius dėl vaizdinės išorinės reklamos įrengimo. Siekiant minimalizuoti vizualinės taršos kiekį Kražių miestelyje, išorinę vaizdinę reklamą klasifikuoti į du pogrupius pagal vietą: Kražių miestelio centrinė dalis ir Kražių miestelio prieigos. Abiem pogrupiams nustatyti skirtingo reikšmingumo reikalavimus visų rūšių išorinei, vaizdinei reklamai, stendų ar kt. įrenginių statybai;
 18. Keičiamo bendrojo plano sprendinių apimtyje nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas.

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas – atliekamas.

Koncepcijos nepriklausomas vertinimas – neatliekamas.

Susipažinti su Kražių miestelio bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, taip pat su Kražių miestelio bendrojo plano keitimo koncepcija galima planavimo organizatoriaus buveinėje Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė, 207 kab., savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt ir teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-54-23-142). Su dokumentais susipažinti galima nuo 2023 m. lapkričio 6 d. iki 2023 m. gruodžio 6 d.

Viešas susirinkimas su visuomene dėl Kražių miestelio bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir bendrojo plano koncepcijos vyks 2023 m. gruodžio 6 d. 15 val. Kražių seniūnijos salėje, M. Valančiaus g. 59, LT-86274 Kražiai, Kelmės r. sav.

Informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnę informaciją teikia Kelmės rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Vitalijus Kupreščenko, 207 kab., tel. (8 427) 69070.  

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-54-23-142) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo organizatoriaus informacija


Kitos naujienos

Dalintis: