Kviečiame susipažinti su Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais


Informuojame apie parengtus Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrojo plano keitimas) sprendinius. Dokumentai parengti vykdant Bendrojo plano rengimo etapo sprendinių konkretizavimo stadiją.

Planavimo pagrindas – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T-238 „Dėl Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A-935 „Dėl Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa – Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A-935 „Dėl Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-54-22-776.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės dalies bendrasis planas.

Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji.

Planuojama teritorija – Kelmės miesto teritorija su gretimybėmis, plotas – apie 4353 ha

Planuojamas laikotarpis – ne trumpesnis nei 10 metų.

Planavimo organizatorius – Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė, tel. (8 427) 69 053, faksas (8 427) 69 053, el. p. [email protected], interneto svetainė www.kelme.lt

Plano rengėjas – VšĮ Kauno technologijos universitetas (Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, el. p. [email protected]). Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. 8 682 12 549,

el. p. [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai – 2022 -2024 m.

Bendrojo plano tikslai:

1. Sudaryti sąlygas darniai Kelmės miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2. Nustatyti Kelmės miesto infrastruktūros prioritetines plėtros teritorijas ir jų vystymui skirtą savivaldybės infrastruktūrą ir jos vystymo principus, išdėstymo reikalavimus, inžinerinių komunikacijų koridorius ir prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus;

3. Numatyti Kelmės miesto gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

4. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;

5. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;

6. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Bendrojo plano uždaviniai:

1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;

2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;

3. Pateikti suplanuotai prioritetinei miesto infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti preliminarų lėšų poreikį, atsižvelgus į numatomas gauti lėšas už naudojimąsi savivaldybės infrastruktūra;

4. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;

5. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Bendrojo plano papildomi uždaviniai:

1. Išlaikant galiojančiame Bendrajame plane nustatytą prioritetinį miesto plėtros tikslą ir priemones jam įgyvendinti papildyti jas numatant aktyvesnį visuomenės įtraukimą į Bendrojo plano sprendinių stebėseną ir įgyvendinimą;

2. Derinti Bendrojo plano sprendinius su aplinkinių miestelių ir kaimų bendrųjų planų sprendiniais ir su parengtais gretimų teritorijų planavimo dokumentais;

3. Išnagrinėti Kelmės miesto aplinkkelio, numatyto Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.T-187 „Dėl Kelmės miesto bendrojo plano patvirtinimo“ , sprendiniuose, aktualumą, koreguoti sprendinius atsižvelgiant į situaciją;

4. Išnagrinėti ir patikslinti Kelmės miesto plėtros ribas;

5. Patikslinti Bendrajame plane nustatytą žemės naudojimo reglamentavimą pagal galiojančius teisės aktus. Rengti Bendrojo plano sprendinius masteliu M 1:10 000;

6. Detalizuoti aktualiausių miesto sprendinius masteliu M 1: 5 000;

7. Suformuoti sąlygas atsirasti subalansuotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti visų miesto gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose;

8. Tikslinti specifinius atskirų miesto rajonų savitumo bruožus, parengti sprendinius, ypatingą dėmesį skiriant periferiniams centrams formuoti ar stiprinti, sovietinės statybos rajonų patrauklumui didinti;

9. Nustatyti platesnes galimybes aukštą pridėtinę vertę kuriančių veiklų sukūrimui, numatyti tam tinkamas teritorijas;

10. Tikslinti sodų bendrijų teritorijų konversijos į gyvenamuosius rajonus galimybes, nustatyti specifinius reglamentus, mokesčių politiką, skatinti konsoliduoti teritorijas;

11. Parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendimus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams realizuoti;

12. Peržiūrėti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones, numatant tvarią miesto plėtrą ir ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;

13. Tiksliau apibrėžti darbo vietų ir paslaugų kūrimo gyvenamuosiuose rajonuose galimybes;

14. Konkretizuoti konversijos privalomumą atskirose nebenaudojamose ar neefektyviai naudojamose pramonės teritorijose, nustatyti pagrindinius reglamentus konvertuojamoms teritorijoms;

15. Nustatyti pramonės rajonų tolesnės veiklos prioritetus ir reglamentus;

16. Nustatyti naujų prekybos centrų statybos galimybes ir reglamentus pagal šių centrų tipologiją, bendrą plotą ir numatomą poreikį;

17. Atlikti gamtinio karkaso lokalizacijos Kelmės mieste patikslinimą;

18. Aiškiai apibrėžti gamtinio karkaso teritorijų reglamentavimą, kitos paskirties žemės sklypuose turi būti nustatomi reglamentai procesams urbanizuotame gamtiniame karkase reguliuoti; esant poreikiui nustatyti didesnius užstatymo tankius taikant kitas kraštovaizdžio naudojimo gerinimo ir ekologinio kompensavimo priemones;

19. Fiksuoti gamtinio karkaso ir urbanizuojamų teritorijų sąlyčio zonas, teritorijas, kurių nenumatoma užstatyti;

20. Gamtinio karkaso elementus nagrinėti didesnio tikslumo masteliu naudojant tam reikalingą tiriamąją ir pagrindžiamąją medžiagą. Savaiminiai arba urbanistinius reikalavimus pažeidžiantys medžiai ar neorganizuotos jų grupės urbanistinėje aplinkoje negali būti absoliučios apsaugos objektu;

21. Patikslinti intensyviam ir ekstensyviam naudojimui įrengiamų želdynų teritorijas detalizuojant galimą urbanizaciją ten, kur urbanizuotų teritorijų Bendrasis planas nefiksavo;

22. Suskaidyti teritorijas į urbanistinius segmentus nustatant diferencijuotą želdynų poreikio normatyvą;

23. Formuoti urbanizuotų teritorijų apsauginių želdinių sistemas;

24. Visuomeniniuose centruose, darbo vietų aplinkoje ir žmonių susikaupimo vietose numatyti teritorijas kokybiškiems želdynams. Plėsti jų funkcinio naudojimo turinį, didinti atraktyvumą;

25. Planuoti želdynų, esančių miesto upelių ir tvenkinių teritorijose, parkų sistemas, sukurti miesto parkų tvarkymo ir naudojimo programą, orientuotą į poilsio ir rekreacinių želdynų formavimą;

26. Miesto centrinėje dalyje ir kitose intensyviai užstatytose teritorijose numatyti specifinius reikalavimus atitinkančias žaliąsias erdves taikant netradicines priemones;

27. Nustatyti želdynų valdymo principus tinkamai įvardijant atskiruosius ir priklausomuosius želdynus;

28. Nustatyti privalomuosius rodiklius želdynų plotams atsižvelgiant į želdinių tipą;

29. Nustatyti reglamentus kultūros vertybių apsaugos zonose esančioms teritorijoms integruojant specialiuosius paveldosauginius reikalavimus;

30. Nustatyti istorinę miesto dalį, jos reglamentus;

31. Pasiūlyti naujus kultūros paveldo objektus, jų teritorijas, apsaugos zonas ir reglamentus;

32. Atsižvelgiant į naujus demografinius duomenis išanalizuoti realius naujos socialinės

infrastruktūros (švietimo, sveikatos, kultūros ir sporto) ir daugiabučių gyvenamosios statybos objektų

poreikius;

33. Nustatyti efektyviausius socialinių paslaugų teikimo būdus;

34. Numatyti teritorijas socialinės infrastruktūros plėtrai;

35. Sudaryti sąlygas atsirasti integruotai susisiekimo sistemai, apjungiančiai visas judumo formas (viešojo transporto, pėsčiųjų ir dviračių, individualaus transporto), kurios tarpusavyje ne konkuruoja, o papildo viena kitą;

36. Optimizuoti viešojo transporto judėjimo schemą. Naujus viešojo transporto maršrutus numatyti tik tuo atveju, jei iš esmės bus keičiami urbanistiniai sprendiniai;

37. Intensyviau plėsti dviračių takų tinklą, nustatyti probleminius dviračių takų mazgus ir ruožus, numatyti infrastruktūros plėtros prioritetus;

38. Nustatyti išorinės reklamos galimybes, parengti išorinės reklamos stendų išdėstymo schemą;

39. Sudaryti sąlygas elektros pakrovimo stotelių tinklo plėtrai;

40. Nustatyti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių įrengimo galimybes;

41. Peržiūrėti inžinerinės infrastruktūros plėtros prioritetus, siekiant užtikrinti infrastruktūros poreikius esamose užstatytose ir jau pradėtose užstatyti teritorijose;

42. Įvertinus skirtingą investicijų poreikį bei atsižvelgiant į miesto plėtros prioritetus, miesto teritoriją suskirstyti į zonas, kurioms pagal miesto plėtros prioritetus būtų nustatomi diferencijuoti infrastruktūros plėtros mokesčiai;

43. Konkrečiau apibrėžti miesto plėtros prioritetus, urbanistinės struktūros centrus;

44. Telktis ties Bendrojo plano sprendiniuose numatytų prioritetinių plėtros krypčių įgyvendinimu – vidinių, jau užstatytų teritorijų efektyvesniu panaudojimu;

45. Rengiant Bendrojo plano keitimą, būtina tęsti raidos kryptis, numatytas Bendrojo plano koncepcijoje ir sprendiniuose, siekiant užtikrinti gyventojų interesus pradėtų darbų ir statybų tęstinumą, investicijų stabilumą. Rengėjas privalo įvertinti aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, patvirtintų įsigaliojus Bendrajam planui, sprendinius.

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas – atliekamas.

Koncepcijos nepriklausomas vertinimas – neatliekamas.

Susipažinti su Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais galima planavimo organizatoriaus buveinėje Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė, 207 kab., savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt ir teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT- 54-22-776). Su dokumentais susipažinti galima nuo 2023 m. gruodžio 20 d. iki 2024 m. sausio 9 d.

Nuo 2023 m. gruodžio 20 d. iki 2024 m. sausio 9 d. organizuojama Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių vieša ekspozicija. Vieša ekspozicija vyks Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato skelbimų lentoje, I a. fojė (Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė).

Viešas susirinkimas su visuomene dėl Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių vyks 2024 m. sausio 9 d. 15 val. Kelmės rajono savivaldybės administracijos salėje (II a.), Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė.

Informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnę informaciją teikia Kelmės rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Vitalijus Kupreščenko, 207 kab., tel. (8 427) 69070.  

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-54-22-776) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo organizatoriaus informacija


Kitos naujienos

Dalintis: