Kelmės rajono gyventojus kviečiame teikti projektų idėjų pasiūlymus 2024 m. dalyvaujamojo biudžeto priemonių įgyvendinimui


Kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus parengtas atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo  tvarkos aprašo, patvirtinto  Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-392  nuostatas.

Kelmės rajono savivaldybės administracija kviečia Kelmės rajone gyvenamąją vietą deklaravusius ne jaunesnius kaip 16 metų fizinius asmenis (toliau – pareiškėjai) teikti projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti (toliau – pasiūlymai).

Pareiškėjas einamaisiais metais gali teikti tik 1 pasiūlymą.

Pasiūlyme išdėstytas projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, įgyvendinamas einamaisiais metais, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršytų 20 tūkst. eurų.

Projektas turi būti įgyvendinamas Kelmės rajone, Kelmės rajono savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui.

Kelmės rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė atrinks projektus, kuriuos teiks gyventojų balsavimui elektroniniu būdu Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt.

Daugiausia balsų surinkusius projektus įgyvendins Kelmės rajono savivaldybės administracija.

2024 m. Savivaldybės biudžete gyventojų iniciatyvų projektams finansuoti numatyta 60 tūkst. Eur.

Pasiūlymas teikiamas, užpildant Projekto idėjos pasiūlymo formą (Aprašo 1 priedas). Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu, privaloma užpildyti visas šios formos grafas. Užpildytas pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba pasirašytas ir nuskenuotas, kad būtų galima identifikuoti pasiūlymą teikiantį pareiškėją. Pasiūlymai priimami savivaldybės administracijoje (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė) ir elektroniniu būdu – el. p. [email protected]. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 18 d. (imtinai).

Būtinieji reikalavimai pasiūlymui:

  • prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai: ne mažiau kaip 20 Kelmės rajone gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų sąrašas (Aprašo 2 priedas) su parašais;
  • projekto idėja turi būti įgyvendinama Savivaldybės teritorijoje esančiose viešosiose erdvėse, valstybės ar savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui. Idėjos neįgyvendinamos biudžetinių įstaigų ir kitų savivaldybei pavaldžių įstaigų (įmonių, bendrovių) teritorijoje;
  • projekto idėja turi būti nekomercinis viešosios infrastruktūros projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti;
  • projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemų eksploatavimui.

Visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir pateikimu, padengia pareiškėjas.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams, kurie nori teikti pasiūlymus, teikia Kelmės rajono savivaldybės administracija iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos. Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu teikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos:

  • Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė, tel. (8 427) 69064, el. p. [email protected] – pasiūlymų teikimo klausimais;
  • Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Leškys, tel. (8 427) 69068, el. p. [email protected] – infrastruktūros gerinimo ir kūrimo klausimais (konsultuoja nuo 2024-03-26).
  • Bendrojo priėmimo skyriaus vyr. specialistė Lina Urbelytė, tel. (8 427) 20200, el. p. [email protected] – bendraisiais administraciniais pasiūlymų teikimo klausimais.

Kitos naujienos

Dalintis: