Kelmės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas


Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kelmės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (www.tpdris.lt TPD numeris S-RJ-54-21-86)

Rengimo pagrindas: Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Plano organizatorius: Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė Tel. (8 427) 69052, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.kelme.lt.

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: [email protected]. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: [email protected].

Planuojama teritorija: Kelmės rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 170500 ha.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

 • nustatyti aglomeracijas, kurias sudaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkymo plane;
 • įvertinti aglomeracijoje centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų įrengimo kainą ir, jeigu centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų įrengimo kaina pagrįstai didelė, tai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane išskirti teritorijas, kuriose turi būti numatytas kitas galimas nuotekų tvarkymo būdas, leidžiantis užtikrinti nuotekų išvalymą iki taršos leidimuose arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nuostatų, tai aglomeracijos teritorijai keliamų reikalavimų;
 • aglomeracijų teritorijose nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis, priemones ir galimybes;
 • patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
 • patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, nustatyti  jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 • numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir parengti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijų planus su žemės sklypų ribomis, kurie patenka į šias teritorijas;
 • perkelti Kelmės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano duomenis, jei reikia tikslinti;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas, jei joms būtina nustatyti sanitarinę apsaugos zoną, parengti sanitarinių apsaugos zonų teritorijų planus su žemės sklypų ribomis, kurie patenka į šias teritorijas;
 • nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius, parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo ekonominį ir aplinkosauginį pagrindimą;
 • įvertinti esamų paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir nuvedimo būklę;
 • identifikuoti problemiškas esamų tinklų vietas, numatyti esamos sistemos rekonstrukcijos poreikius, parinkti ekonomiškai ir techniškai efektyvius pertvarkos sprendinius ir priemones;
 • įvertinti esamų paviršinių nuotekų tinklų charakteristikas (pajėgumus), galimą urbanizuotų teritorijų infrastruktūros plėtrą. Tam tikslui rezervuoti teritorijas (paimant visuomenės poreikiams), nustatant planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones, atitinkančius teisės aktų reikalavimus, užtikrinti darnią tinklų plėtrą teikiant prioritetus Kelmės miestui, gyvenvietėms patenkančioms į Saugomų teritorijų ribas ar jų prieigas;
 • įvertinti Kelmės miesto, rajono gyvenvietėse esančias pramonės, gamybos, paslaugų, prekybos įmonių, valstybinių ir visuomeninių organizacijų veiklos pobūdį, teritorijų dangas ir turimų pastatų plotus;
 • numatyti techninių reikalavimų neatitinkančių paviršinių nuotekų tinklų ruožų, išleistuvių rekonstrukciją, pasiūlyti sprendimo būdus ir priemones;
 • numatyti paviršinių nuotekų tinklų komunikacinių koridorių vietas, pasijungimo šulinius, suplanuoti reikiamus diametrus, nuotekų valymo ir išleidimo būdus;
 • įvertinti ir apskaičiuoti investicijas, reikalingas paviršinių nuotekų valymui, naujų tinklų eksploatacijai ir plėtrai;
 • numatyti susikaupusio sniego tvarkymo teritorijas;
 • keičiant planą, atsižvelgti į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), ir į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), nuostatas.

Specialiojo plano keitimo viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais nuo 2022-02-02 iki 2022-02-24 galima:

 • Kelmės rajono savivaldybės administracijoje (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, LT 86143) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.) (kontaktinis asmuo – turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Kneižys, tel. Nr. +37068229502, el.p. [email protected]) ir interneto svetainėje www. kelme.lt.
 • Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijose (seniūnijų adresai: https://www.kelme.lt/administracija/seniunijos/), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.).
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Susipažinti galima interneto svetainėje www.tpdris.lt pasirinkus „planuojamų teritorijų paieška“, TPD numeris – S-RJ-54-21-86.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD numeris S-RJ-54-21-86) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).Kitos naujienos

Dalintis