Kelmės ligoninė skelbia konkursą Kelmės ligoninės Konsultacijų poliklinikos Odontologijos, ortopedijos ortodontijos kabineto vedėjo pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė skelbia konkursą Kelmės ligoninės Konsultacijų poliklinikos Odontologijos, ortopedijos ortodontijos kabineto vedėjo (0,1 etato krūvis) pareigoms eiti. Įstaigos  kodas 162730167, adresas Nepriklausomybės g. 2, Kelmė.

Pretendentams taikomi reikalavimai:

Darbuotojas, siekiantis eiti Konsultacijų poliklinikos Odontologijos, ortopedijos ortodontijos kabineto vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

 1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 2. turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su Odontologijos, ortopedijos ortodontijos kabineto funkcijomis susijusioje srityje;
 3. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas įr įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
  Darbuotojas, siekiantis eiti Konsultacijų poliklinikos Odontologijos, ortopedijos ortodontijos kabineto vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
 4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 5. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
 6. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
 7. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
  turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
 8. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
 9. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
 10. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, VšĮ Kelmės ligoninei per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html   privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Išsilavinimą ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
 • Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 • Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą 10 darbo dienų nuo skelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje paskelbimo dienos. Dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 247,  7.5 punkto nuostatomis.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

Informacija teikiama tel. (8 427) 69 208.

Konkursas organizuojamas 2023 m. spalio 17 d.

Ligoninės direktorė    Edita Brazienė


Kitos naujienos

Dalintis: