Informuojame apie suderintus Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius


Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame apie suderintus Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – bendrojo plano) sprendinius. bendrojo plano sprendiniai suderinti patikslinus bendrojo plano sprendinius pagal 2024 m. sausio 9 d. įvykusio viešo susirinkimo metu aptartus pasiūlymus ir pateiktas derinančių institucijų pastabas derinimo procedūros Teritorijų planavimo komisijoje metu. 

Susipažinti su suderintu bendruoju planu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS sistema) – internetinės svetainės adresas www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-54-22-776).

Pagal derinančių institucijų pastabas TPDRIS sistemoje parengtos dvi naujos bendrojo plano sprendinių versijos.  Žemiau pateikiamos gautos derinančių institucijų pastabos ir atlikti bendrojo plano patikslinimai, kurie atlikti parengiant naujas Bendrojo plano sprendinių versijas:

 1. Pagal derinančių institucijų pastabas TPDRIS sistemoje parengta nauja 2024 m. vasario 2 d. bendrojo plano sprendinių versija. Ji parengta, patikslinus bendrojo plano sprendinius pagal gautas Valstybinės miškų tarnybos, AB „Litgrid“, Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastabas. 

1.1.Pagal Valstybinės miškų tarnybos pastabas brėžinyje S-7 „Gamtinis karkasas“ patikslintos miško žemės numatomos paversti kitomis naudmenomis ribos.

1.2.Pagal AB „Litgrid“ pastabas atnaujinti sutartinių žymėjimų paaiškinimai. Papildyta tekstinė dalis aiškinamojo rašto skyriuje 7.3 „Elektros energijos tiekimas“:

„Elektros perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimui elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB gali vykdyti esamo elektros perdavimo tinklo (elektros perdavimo linijų) bei esamos transformatorių pastotės rekonstravimo darbus bei esant poreikiui vykdyti naujų elektros perdavimo linijų statybas. Vykdant esamų transformatorių pastočių rekonstravimo darbus kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijose skirtose transformatorių pastočių ir skirstyklų statybai galimas maksimalus užstatymo aukštis yra 55 metrai.“

1.3.Pagal Kelmės savivaldybės administracijos pastabas patikslintas detaliųjų planų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paaiškinimas skyriuje „10.4. Bendrojo plano sprendinių detalizavimas“:

„Bendrojo plano sprendiniai detalizuojami rengiant šiuos dokumentus: 

 • Rengiami Kelmės miesto teritorijos dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai –bendrieji planai masteliu M 1:2000 ar detalieji planai;
  • Rengiami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai atskiroms urbanizuotoms ar urbanizuojamoms teritorijų dalims;
  • Rengiami kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, remiantis LR Teritorijų planavimo įstatymu.

Kuriais atvejais turi būti rengiami teritorijų planavimo dokumentai, o kuriais – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, savivaldybė nustato vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir įvertinant inžinerinės ir socialinės infrastruktūros pakankamumą. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai turi būti rengiami vadovaujantis šiame bendrajame plane nustatytais reikalavimais.“ 1.4.Pagal Aplinkos apsaugos agentūros pastabas grafinėje dalyje patikslintas gamtinio karkaso žymėjimas. Pagrindiniame brėžinyje pažymėtos gamtinio karkaso ribos jo nedetalizuojant.

1.4.Pagal Aplinkos apsaugos agentūros pastabas grafinėje dalyje patikslintas gamtinio karkaso
žymėjimas. Pagrindiniame brėžinyje pažymėtos gamtinio karkaso ribos jo nedetalizuojant.
Teritorijos naudojimo reikalavimų lentelėje pažymėtos funkcinės zonos (simbolis *, prie
užstatymo tankio rodiklio) , kurios patenka į gamtinį karkasą.
Bendrojo plano aiškinamajame rašte nurodyta bendra nuostata dėl Gamtinio karkaso
nuostatų taikymo visa apimtimi.
1.5.Pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos pastabas atlikti tekstinės dalies patikslinimai
skyriuje „9.4.1. Susisiekimo sistemos vystymas“. Patikslintas magistralinio kelio
apibūdinimas, numatomo Kelmės miesto pietinio aplinkkelio trasos jungties aprašymas.
Grafinėje dalyje pagal pastabas patikslintas planuojamų gatvių tinklo įsijungimas į
valstybinės reikšmės kelius, pakoreguotas valstybinės reikšmės kelių priskyrimas B
kategorijos gatvių ruožams.

 1. Pagal derinančių institucijų pastabas TPDRIS sistemoje parengta nauja 2024 m. vasario 7 d.
  bendrojo plano sprendinių versija. Ji parengta, patikslinus bendrojo plano sprendinius pagal
  gautas Lietuvos geologijos tarnybos pastabas.
  Pagal geologijos tarnybos pastabas bendrojo plano grafinėje dalyje patikslintas esamų
  vandenviečių išdėstymas pagal aktualią Lietuvos geologijos tarnybos informaciją.

Planavimo pagrindas – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T238 „Dėl Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A-935 „Dėl Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa – Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A-935 „Dėl Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-54-22-776.

Planavimo organizatorius – Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė, tel. (8 427) 69 053, faksas (8 427) 69 053, el. p. [email protected], interneto svetainė www.kelme.lt 

Plano rengėjas – VšĮ Kauno technologijos universitetas (Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, el. p.

[email protected]). Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. 8 682 12 549,  el. p. [email protected]

Informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnę informaciją teikia Kelmės rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Vitalijus Kupreščenko, 207 kab., tel. (8 427) 69070.  

Planavimo organizatoriaus informacija


Kitos naujienos

Dalintis: