Informuojame apie pakartotinai suderintus Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius


Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame apie suderintus Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – bendrojo plano) sprendinius. bendrojo plano sprendiniai suderinti derinimo procedūros Teritorijų planavimo komisijoje metu, taip pat sprendiniai patikslinti pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pastabas. 

Susipažinti su suderintu bendruoju planu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS sistema) – internetinės svetainės adresas www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-54-22-776).

Pagal derinančių institucijų pastabas TPDRIS sistemoje parengtos naujos bendrojo plano sprendinių versijos.  Žemiau pateikiamos gautos derinančių institucijų pastabos ir atlikti bendrojo plano patikslinimai, kurie atlikti parengiant naujas Bendrojo plano sprendinių versijas:

Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių 2024 m. kovo 14 d. versijos  dokumentų įkėlimo paaiškinimas

Nauja Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių versija (2024-03-14) įkeliama, patikslinus bendrojo plano sprendinius pagal gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pastabas. Pastabos ir paaiškinimai pateikiami žemiau.

Inspekcijos išvados 1 skyriuje “Parengiamasis etapas”, tikrinant dokumento dalį „1.2. Sprendimas dėl teritorijų planavimo pradžios ir planavimo tikslų“: punkte 1.2.2. pateikta pastaba, kad yra nepateikta informacija ar sprendimas buvo paskelbtas teisės aktų nustatyta tvarka.

Paaiškinimas:

 Sprendimo paskelbimo informacija papildyta Visuomenės dalyvavimo ataskaitoje. 

Inspekcijos išvados 1 skyriuje “Parengiamasis etapas”, tikrinant dokumento dalį „1.2. Sprendimas dėl teritorijų planavimo pradžios ir planavimo tikslų“: punkte 1.2.3. pateikta pastaba: “Atkreiptinas dėmesys, kad Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022-08-25 sprendimo Nr. T-238 (toliau – sprendimas) 2 punktu nustatyti planavimo tikslai projektui parengti ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-05 įsakymo Nr. A-935 (toliau – įsakymas) 2 punktu patvirtintos planavimo darbų programos 6 punkte nurodyti projekto tikslai skiriasi. Prašome projekto planavimo darbų programoje projekto tikslus perkelti iš sprendimo 2 punkto ir vadovaujantis TPĮ 25 straipsnio 2 dalimi bei Taisyklių 167.1 papunkčiu numatyti planavimo uždavinius).

Paaiškinimas:

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022-08-25 sprendime Nr. T-238 nurodyti bendrojo plano rengimo tikslai savo esme ir turiniu sutampa su Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-0905 įsakymu Nr. A-935 patvirtintoje planavimo darbų programoje nurodytais bendrojo plano tikslais. Planavimo darbų programoje yra pateikiamos kai kurios detalesnės Tarybos sprendime nustatytos tikslų formuluotės: Tarybos sprendime nurodyta bendra sąvoka – gyvenamosios vietovės – patikslinta į Kelmės miesto įvardinimą, nurodyta tikslesnė siekiamų tikslų teksto redakcija. Todėl iš esmės laikytina, kad Tarybos sprendime nustatyti bendrojo plano rengimo tikslai sutampa su planavimo darbų programoje išdėstytais tikslais.

Inspekcijos išvados 1 skyriuje “Parengiamasis etapas”, tikrinant dokumento dalį „1.7.

Informavimas apie teritorijų planavimo pradžią“: punkte 1.7.3. pateikta pastaba, kad yra nepateikta informacija ar informacija apie pradedamą rengti bendrąjį planą paskelbta seniūnijų skelbimų lentose. 

Paaiškinimas:

 Informacija dėl bendrojo plano rengimo pradžios paskelbimo papildyta Visuomenės dalyvavimo ataskaitoje. 

Inspekcijos išvados 3 skyriuje “Bendrųjų sprendinių formavimo stadija (pildoma, jei turi būti rengiama koncepcija arba atliekamos strateginio poveikio aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūros)”, tikrinant dokumento dalį „3.2. Supažindinimas su rengimo etape rengiamais TPD sprendiniais, jų alternatyvomis, SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas teisės aktų nustatyta tvarka)“ punkte 3.2.2 ir 3.2.3. pateiktos pastabos, kad yra nepateikta informacija ar skelbimai apie parengtą koncepciją ir SPAV paskelbta savivaldybės ir seniūnijų skelbimų lentose. 

Paaiškinimas:

Informacija dėl bendrojo plano koncepcijos ir SPAV paskelbimo papildyta Visuomenės dalyvavimo ataskaitoje. 

Inspekcijos išvados 4 skyriuje “Sprendinių konkretizavimo stadija”, tikrinant dokumento dalį „4.1. TPD sprendiniai)“ punkte 4.1.1. pateikta pastaba dėl bendrojo plano suderinamumo su galiojančiu Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais TPDR Nr. T00065590).

Paaiškinimas:

Kelmės miesto bendrojo plano sprendiniai yra suderinti su Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Kelmės miesto bendrojo plano sprendiniuose – pagrindiniame brėžinyje yra nustatytos zonos, kuriose gali būti vystomos urbanizuotos teritorijos ir kitos kitai paskirčiai naudotinos teritorijos. Bendrojo plano sprendiniuose yra konkretizuota rajono bendrajame plane išskirta zona U ir Ug – šių zonų pagrindu miesto bendrajame plane nustatytos konkrečios urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos ir taip pat – neurbanizuojamos teritorijos. Kelmės miesto bendrajame plane nurodyta, kad šiose teritorijose galimas kitos paskirties žemės nustatymas nurodant konkrečius kitos paskirties žemės naudojimo būdus. Tai nurodyta bendrojo plano aiškinamojo rašto  9.1. skyriuje, 7 punkte:

  • Visoje planuojamoje teritorijoje galima naujų elektros perdavimo linijų, transformatorinių (nustatant žemės naudojimo būdą – I1) statyba, esamų elektros perdavimo linijų rekonstravimas bei esamų transformatorių pastočių rekonstravimas. 
  • Visoje planuojamoje teritorijoje galimas naujų susisiekimo komunikacijų vystymas – teritorijų išskyrimas pravažiavimams, gatvėms, keliams (nustatant žemės naudojimo būdą – I2), taip pat esamų susisiekimo komunikacijų koridorių platinimas. 
  • Savivaldybės funkcijoms užtikrinti ir vietiniam gyventojų komunaliniam aptarnavimui planuojamoje teritorijoje gali būti išdėstomos atliekų surinkimo, antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės, nustatant žemės naudojimo būdą – S.

Todėl šis bendrojo plano detalizavimas atitinka savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Inspekcijos išvados 4 skyriuje “Sprendinių konkretizavimo stadija”, tikrinant dokumento dalį „4.1. TPD sprendiniai)“  punkte 4.1.3. pateikta pastaba dėl bendrojo plano papildomų teritorijos naudojimo reikalavimų nustatymo – prašoma patikslinti, ar yra nustatyta istorinė miesto dalis, kaip tas numatyta planavimo darbų programos 8.30 punkte.

Paaiškinimas:

Bendrajame plane išskiriama kultūrinės vertės požymių turinti teritorija, kurioje taikomi papildomi architektūriniai reikalavimai. Ši teritorija nustatyta kaip Kelmės istorinė miesto dalis, kurioje yra išlikę istorinio užstatymo fragmentai bei yra išlikę pagrindiniai plano elementai. Kultūrinės vertės požymių teritorija pažymėta pagrindiniame brėžinyje.

Išskiriama kultūrinės vertės požymių turinti teritorijos aprašymas yra pateiktas bendrojo plano aiškinamojo rašto 3.6 skyriuje „Kelmės erdvinės struktūros savitumą sudarantys elementai, kraštovaizdis“ (21 psl.).

„Bendrajame plane išskiriama kultūrinės vertės požymių turinti teritorija, kurioje taikomi papildomi architektūriniai reikalavimai. Ši teritorija nustatyta kaip Kelmės istorinė miesto dalis, kurioje yra išlikę istorinio užstatymo fragmentai bei yra išlikę pagrindiniai plano elementai. Šioje išskiriamoje teritorijoje susiklostęs užstatymo pobūdis sudaro sąlygas palaikyti istorinio užstatymo mastelį bei sudaro galimybes išryškinti Kelmės miesto savitumą. „

Kultūrinės vertės požymių turinti teritorija taip pat aprašyta 6 skyriaus „Kultūros paveldas“ poskyryje 6.5. „Apsaugos įgyvendinimas ir stebėsena“ (42 psl.)

„Siūloma inicijuoti Kelmės miesto istorinės dalies apsvarstymą dėl registravimo LT Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre būtinybės ir galimybės. Bendrajame plane pateikiamos siūlomos preliminarios urbanistikos vietovės ribos (pažymėtos kaip kultūrinės vertės požymių turinti teritorija). Bendrajame plane kultūrinės vertės požymių turinti teritorija išskiriama, apimant centrinę miesto dalį su istorinio užstatymo fragmentais, Kelmės bažnyčių aplinka. Šios teritorijos įvertinimas ir registravimas LT Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre turi būti vykdomas, vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu. Bendrajame plane siūloma šią teritoriją tvarkyti įvertinant susiklosčiusios erdvinės struktūros pobūdį ir mastelį.“

 Šiai teritorijai taikomi reikalavimai nustatyti 9.3.6 poskyryje „Architektūriniai reikalavimai“ 6 punkte, 75 psl.

„Bendrojo plano brėžinyje (brėž. Nr. S-1) išskiriamoje kultūrinės vertės požymių turinčioje teritorijoje taikomi sugriežtinti architektūriniai reikalavimai: teritorijoje vyraujantis užstatymo tipas – perimetrinis; prioritetas teikiamas pagrindinių pastatų stogų, tūrių simetrinėms formoms; pastatų stogų karnizų elementų, langų konstrukcijų mastelis turi atitikti senųjų pastatų elementų mastelį; pastatų apdailos medžiagoms naudojamos natūralios medžiagos (mūras, tinkas, medis); draudžiama statyti masyvias ir aukštas tvoras (sodybinio užstatymo atveju, galimas tvorų aukštis iki 1,4 m).“

Inspekcijos išvados 4 skyriuje “Sprendinių konkretizavimo stadija”, tikrinant dokumento dalį „4.1. TPD sprendiniai)“ punkte 4.1.4. pateikta pastaba: “Teritorijos naudojimo tipuose: Mišri gyvenamoji teritorija (GM); Mišri centro teritorija (GC); nurodytas galimas naudojimo būdas I1, kuris pagal Teritorijų planavimo normas (toliau – normos) negali būti nustatomas. Inžinerinės infrastruktūros koridorių (TK) zonoje nurodyti galimi E ir BZ naudojimo būdai, kurie pagal normas negali būti nustatomi. 

Inžinerinės infrastruktūros teritorijai (TI) nurodyti galimi G2 ir K žemės naudojimo būdai, kurie pagal normas negali būti nustatomi. Daliai TI ir BZ nenustatyti teritorijos naudojimo reglamentai (toliai reglamentai). Nurodytas žymėjimas tp5 gali būti naudojimas kaip papildoma sąlyga leidžianti viršyti nurodytus reglamentus.

Atkreiptinas dėmesys, kad dalis planuojamos teritorijos sklypų patenka į kelias funkcines zonas. Pateikite aiškinamąjame rašte informaciją, kaip bus įgyvendinamos TPĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatos.“

Paaiškinamas

Bendrojo plano Teritorijų naudojimo reikalavimų lentelėje (bendrojo plano pagrindiniame  brėžinyje ir aiškinamajame rašte, skyriuje „9. 1. Teritorijų naudojimo reikalavimai“) atliktas patikslinimas:

  • Funkcinėse zonose GM, GC, SK panaikintas žemės naudojimo būdas I1.
  • Funkcinėje zonoje TK panaikinti žemės naudojimo būdai E ir B.
  • Funkcinėje zonoje TI2 panaikinti žemės naudojimo būdai G2 ir K. Prie šios funkcinės zonos pateiktas paaiškinimas – TI2 garažų ir kitų inžinerinės infr. objektų teritorija / galima konversija į gyvenamąsias, paslaugų teritorijas nustatant žemės naudojimo būdus G2, K.
  • Funkcinėms zonoms TI, BZ nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai, patikslintas jų taikymas nurodant

nuorodą „tp“ (kaip galimybė viršyti nustatytus reglamentus, rengiant techninius projektus).

Taip pat aiškinamajame rašte yra pateikta informacija dėl bendrojo plano sprendinių – funkcinių zonų reikalavimų įgyvendinimo – 9.2 skyriuje „Teritorijų struktūros formavimas“, 9.2.1 poskyryje „Bendrieji sklypų pertvarkymo reikalavimai, formuojant funkcinių zonų teritorijas“

Inspekcijos išvados 4 skyriuje “Sprendinių konkretizavimo stadija”, tikrinant dokumento dalį „4.1. TPD sprendiniai)“  punkte 4.1.5. pateikta pastaba: kad bendrojo plano sudėtyje nėra vertinti galiojančių ir planuojamai teritorijai taikomų specialiųjų planų sprendiniai.

Paaiškinimas

Bendrojo plano aiškinamojo rašto 10.4 skyriuje (90, 91 psl.) yra pateiktas aprašymas – koks yra bendrojo plano sprendinių ryšys su specialiųjų planų sprendiniais:

„Rengiant bendrąjį planą įvertinti savivaldybės parengti specialieji planai. Specialiųjų planų ryšys su bendruoju planu bei specialiųjų planų keitimo ar koregavimo poreikis pateiktas 10.4.1 lentelėje. 

10.4.1 lentelė. Bendrojo plano ryšys su kitais savivaldybės parengtais specialiojo teritorijų planavimo dokumentais

Eil. Nr.Specialiojo plano pavadinimasSpecialiojo plano keitimo ar koregavimo poreikis, įgyvendinant bendrojo plano sprendinius
1Degalinių ir serviso objektų išdėstymo schema TPD registracijos Nr. T00026617 Registravimo data 1997 m.Bendrojo plano sprendiniai su specialiojo plano sprendiniais suderinti. Keisti ar koreguoti specialiojo plano sprendinių, dėl bendrojo plano pakeitimo poreikio nėra. Specialusis planas gali būti peržiūrimas atsižvelgiant į pasikeitusį degalinių ir serviso objektų išdėstymo poreikį.
2Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių specialiojo plano pakeitimas, dokumento registravimo Nr. T00076933, registravimo data 2015-09-17;Specialiajame plane pažymėtos bendruosiuose planuose suplanuotos gatvės. Atsižvelgiant į tai, kad gatvių tinklo sprendiniai rengiant Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimą, keitėsi, po bendrojo plano patvirtinimo turi būti koreguojamas specialusis planas. Bendrajame plane nurodyta, kad visoje planuojamoje teritorijoje yra galimas naujų susisiekimo komunikacijų vystymas – teritorijų išskyrimas pravažiavimams, gatvėms, keliams (nustatant žemės naudojimo būdą – I2), taip pat esamų susisiekimo komunikacijų koridorių platinimas. Todėl bendrojo plano sprendiniai yra suderinami su specialiojo plano sprendiniais.
3Kelmės rajono šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas Kelmės r. sav. tarybos sprendimu Nr. T-55, 2005-02-25, registravimo Nr. T00027045;   Bendrojo plano sprendiniai su specialiojo plano sprendiniais suderinti. Keisti ar koreguoti specialiojo plano sprendinių, dėl bendrojo plano pakeitimo poreikio nėra.
4Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas, patvirtintas Kelmės r. sav. tarybos sprendimu Nr. T-200, 2022-06-23, dokumento registravimo Nr. T00087891;  Bendrojo plano sprendiniai su specialiojo plano sprendiniais suderinti. Keisti ar koreguoti specialiojo plano sprendinių, dėl bendrojo plano pakeitimo poreikio nėra.

Inspekcijos išvados 5 skyriuje “Baigiamasis etapas. TPD viešinimo stadija”, tikrinant dokumento dalį „5.7. Viešinimo ataskaita“  punkte 5.7.4 ir 5.7.5 pateiktos pastabos: kad viešinimo ataskaitoje nėra pateikti gyventojų prašymai ir jiems parengti atsakymai. 

Paaiškinimas:

Visuomenės dalyvavimo ataskaita papildyta. Gyventojų prašymai ir atsakymai jiems pateikti Visuomenės dalyvavimo ataskaitoje. 

Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių 2024 m. kovo 22 d. versijos  dokumentų įkėlimo paaiškinimas

Nauja Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių versija (2024-03-22) įkeliama, patikslinus bendrojo plano sprendinius pagal gautas Lietuvos automobilių kelių direkcijos pastabas. Pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos pastabas bendrojo plano grafinėje dalyje brėžinyje S-4 patikslinta kelio apsaugos zona pietinėje planuojamos teritorijos dalyje prie rajoninės reikšmės kelio 2107.

Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių 2024 m. gegužės 3 d. versijos  dokumentų įkėlimo paaiškinimas

Nauja Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių versija (2024-05-03) įkeliama, patikslinus techninę klaidą. Bendrojo plano sprendiniuose Nepriklausomybės g. įvertinta alternatyvi esamo pramonės ir sandėliavimo paskirties žemės sklypo tolimesnio panaudojimo galimybė pramonės veiklai, nustatant PS1 funkcinės zonos reglamentus. Bendrojo plano sprendiniai suvienodinami su patvirtintais Kelmės miesto bendrojo plano koncepcijos sprendiniais, išvengiant sprendinių kolizijos.

Planavimo pagrindas – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T238 „Dėl Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A-935 „Dėl Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa – Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A-935 „Dėl Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-54-22-776.

Planavimo organizatorius – Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė, tel. (8 427) 69 053, faksas (8 427) 69 053, el. p. [email protected], interneto svetainė www.kelme.lt 

Plano rengėjas – VšĮ Kauno technologijos universitetas (Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, el. p.

[email protected]). Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. 8 682 12 549,  el. p. [email protected]

Informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnę informaciją teikia Kelmės rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Vitalijus Kupreščenko, 207 kab., tel. (8 427) 69070.  

Planavimo organizatoriaus informacija


Kitos naujienos

Dalintis: