Informacija žemės sklypų savininkams, kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriems nepavyko įteikti registruoto laiško, pagal lr atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 ir 16 d.


Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 ir 16 d., atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Eil. Nr.Unikalus Nr.Adresas
ŽEMĖS SKLYPAI:
 4400-0146-9761Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k.
 4400-0523-3676Kelmės r. sav., Liolių sen., Maneikių k.
 5438-0002-0115Kelmės r. sav., Liolių sen., Nirplių k. 3
 4400-0146-9607Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k.
 4400-0146-9446Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k. 2

(toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1] ir atstumo, kurį sudaro UAB „Kelmės vėjo energija“ (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Kelmės vėjo energija“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veiklaIki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba
Vėjo elektrinės įrengtoji galiaIki 7200 kW, stiebo aukštis iki 166 m
Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresasKVE01 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5958-3034, teritorijos plotas 0.1500 ha, Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k.; KVE02 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5958-3278, teritorijos plotas 0.1500 ha, Kelmės r. sav., Liolių sen., Jukniškės k.; KVE03 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6045-5165, teritorijos plotas 0.1500 ha, Kelmės r. sav., Liolių sen., Maneikių k.
Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimoDėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 7200 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-0146-9761; 4400-0523-3676; 5438-0002-0115; 4400-0146-9607; 4400-0146-9446, nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų), pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.). Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.): Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;Esant objektyviems pagrindams, Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, turite teisę per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo pateikti raštu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Kelmės vėjo energija“, juridinio asmens kodas 302668439, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 655 12801, el. pašto adresas [email protected].


[1] Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).


Kitos naujienos

Dalintis: