Informacija apie teritorijų planavimą


RENGIAMAS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS

Bendrojo plano rengimo pagrindas:

1) Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022-08-25 d. sprendimas Nr. T-239 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“;

2) Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-09-02 Nr. A-932 ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘.

Bendrojo plano organizatorius:

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

įmonės kodas 188768730, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė,

direktorius Stasys Jokubauskas, tel. Nr. (8 427)69 053, el.p. [email protected].

Bendrojo plano rengėjas: UAB ,,Atamis‘‘’, Žirmūnų g. 139, Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: [email protected].

Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. 8686 742525, el. p.:  a,kaziene@atamis.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Planavimo tikslai:

1. sudaryti sąlygas darniai teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;

3. sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

4. numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;

6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti;

9. nustatyti savivaldybės prioritetinės infrastruktūros plėtros kriterijus, išskirti prioritetinės infrastruktūros plėtros teritorijas, įvertinti prioritetinės infrastruktūros plėtros kaštus ir įgyvendinimo etapus.

Planavimo uždaviniai:

1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;

3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;

4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

5. nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus, detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas;

6. patikslinti valstybės dalies bendrajame plane numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;

7. numatyti Kelmės rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas;

8. nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis;

9. nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;

10. numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas;

11. Kelmės rajono savivaldybės teritorijos funkcinis zonavimas;

12. Kelmės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybės ir urbanizuotų teritorijų prioritetinės plėtros kryptys;

13. inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principai (ar jos išdėstymo reikalavimai), inžinerinių komunikacijų koridoriai;

14. išskiriamos urbanizuotos, urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos (arba nurodomos urbanizuotų teritorijų plėtros kryptys), nustatomos prioritetinės plėtros teritorijos ir galimas plėtros mastas, prioritetinės ir kitos galimos veiklos, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai;

15. įvertinti teritorijas, kurioms būtina rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2 000–10 000;

16. žemės gelmių išteklių telkiniai;

17. siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymas;

18. turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymas;

19. įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą bendrąjį planą.

20. atsižvelgti į Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2017-2020 metų ataskaitos išvadas.

Bendra informacija apie projektą: Rengiant Bendrąjį planą tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos, viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka. Bendrųjų sprendinių konkretizavimo stadijoje Rengiamos dvi koncepcijos alternatyvos. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas. Rengiamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Informacijos teikimas: Informaciją apie Bendrąjį planą skelbiama Kelmės rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, seniūnijų skelbimų lentose, Kelmės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (projekto Nr. K-RJ-54-23-312). Kontaktinis asmuo – savivaldybės vyriausiasis architektas Vitalijus Kupreščenko, tel. (8-427)-69070, el.p. [email protected]

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl Bendrojo plano galima teikti viso planavimo proceso metu iki viešo svarstymo pabaigos raštu Kelmės rajono savivaldybės administracijai, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (projekto Nr. K-RJ-54-23-312).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.


Kitos naujienos

Dalintis: