Informacija apie teritorijų planavimą


PARENGTAS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“ PROJEKTAS

Bendrojo plano organizatorius:

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

įmonės kodas 188768730, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė,

direktorius Stasys Jokubauskas, tel. Nr. (8 427)69 053, el.p. [email protected].

Bendrojo plano rengėjas: pasirenkamas viešojo konkurso būdu.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Planavimo tikslai:

1. sudaryti sąlygas darniai teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;

3. sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

4. numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;

6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti;

9. nustatyti savivaldybės prioritetinės infrastruktūros plėtros kriterijus, išskirti prioritetinės infrastruktūros plėtros teritorijas, įvertinti prioritetinės infrastruktūros plėtros kaštus ir įgyvendinimo etapus.

Planavimo uždaviniai:

1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;

3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;

4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

5. nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus, detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas;

6. patikslinti valstybės dalies bendrajame plane numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;

7. numatyti Kelmės rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas;

8. nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis;

9. nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;

10. numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas;

11. Kelmės rajono savivaldybės teritorijos funkcinis zonavimas;

12. Kelmės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybės ir urbanizuotų teritorijų prioritetinės plėtros kryptys;

13. inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principai (ar jos išdėstymo reikalavimai), inžinerinių komunikacijų koridoriai;

14. išskiriamos urbanizuotos, urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos (arba nurodomos urbanizuotų teritorijų plėtros kryptys), nustatomos prioritetinės plėtros teritorijos ir galimas plėtros mastas, prioritetinės ir kitos galimos veiklos, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai;

15. įvertinti teritorijas, kurioms būtina rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2 000–10 000;

16. žemės gelmių išteklių telkiniai;

17. siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymas;

18. turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymas;

19. įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą bendrąjį planą.

20. atsižvelgti į Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2017-2020 metų ataskaitos išvadas.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. rugpjūčio 08 d. iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, seniūnijų skelbimų lentose, Kelmės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt. Kontaktinis asmuo – savivaldybės vyriausiasis architektas Vitalijus Kupreščenko, tel. (8-427)-69070, el.p. [email protected]

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai ir pastabos dėl planavimo tikslų  teikiami raštu planavimo organizatoriui iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. (imtinai)


Kitos naujienos

Dalintis: