DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu
Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 63 punktais:

1. Nustatau 2021–2022 metų šildymo sezono pradžią:

1.1. Kelmės rajono lopšeliuose-darželiuose, sveikatos priežiūros įstaigose ir socialinės globos namuose šildymo sezonas pradedamas 2021 m. rugsėjo 22 d.

2. Kelmės rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Kelmės rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, Kelmės rajono ugdymo ir kultūros įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra Kelmės rajono savivaldybė, savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse ir asociacijose, kurios naudojasi savivaldybės biudžeto lėšomis, taip pat Kelmės rajono šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius namus), kurių savininkė ar dalininkė Kelmės rajono savivaldybė nėra, 2021–2022 metų šildymo sezonas bus pradedamas atskiru įsakymu. Šilumos vartotojai (daugiabučių namų gyventojai), nusprendę pradėti savo pastatų šildymą kitu laiku, apie sprendimą praneša šilumos tiekėjui.

3. Pavedu paskelbti įsakymą vietinėje spaudoje ir interneto puslapyje www.kelme.lt.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Kitos naujienos

Dalintis: