Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 25 d. sprendimu
Nr. T-256

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

 1. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 3. Vadovauja įstaigai.
 4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
 5. Valdo įstaigos išteklius.
 6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Funkcijos patvirtintos 1994.07.07 „Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas“ Nr.: I-533.

 1. Tvirtina tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus, atlieka kitas tarnybos personalo valdymo funkcijas.
 2. Leidžia įsakymus, organizuoja tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą.
 3. Sudaro tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą.
 4. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas; prireikus patvirtintą tarnybos veiklos planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka.
 5. Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei.
 6. Turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.
 7. Valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose.
 8. Pats atlieka ir (arba) skiria tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.
 9. Priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai.
 10. Teikia merui, savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.
 11. Leidžia įsakymus, organizuoja tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą.
 12. Finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms.
 13. Imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai.
 14. Nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.
 15. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms.
 16. Reglamente nustatyta tvarka ir terminais pateikia tarnybos veiklos ataskaitą; tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.
 17. Savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją.
 18. Atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą.
 19. Atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą.
 20. Teikia Vyriausybės atstovui informaciją apie tarnybos teiktas išvadas ir rekomendacijas.
 21. Sudaro tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  1.2. studijų kryptis – finansai;
  1.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
  1.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
  1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
  arba:
  1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  1.7. studijų kryptis – ekonomika;
  1.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
  1.9. darbo patirtis – ekonomikos srityje;
  1.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
  arba:
  1.11. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  1.12. studijų kryptis – teisė;
  1.13. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
  1.14. darbo patirtis – teisės srityje;
  1.15. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
  arba:
  1.16. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  1.17. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
  1.18. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
  1.19. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
  2.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;
  2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Informacija atnaujinta: 2021 09 13

Skip to content