Spausdinti puslapio vidurį
Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė G. Melešiutė (2018-08-27, A-1006)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo (finansų, apskaitos) arba ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą.
 2. Darbuotojas, turintis viešojo administravimo išsilavinimą, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, tinkamai tvarko Savivaldybės administracijos Tytuvėnų, Kražių, Šaukėnų, Pakražančio seniūnijų gautinų sumų, finansavimo sumų, mokėtinų sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sukauptų pajamų, sąnaudų (lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, nuomą, biudžetinių įstaigų pajamų ir lėšų, gautų iš kitų šaltinių, seniūnijų savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų bei kitų biudžetinių įstaigų lėšų) apskaitas.
 2. Tikrina, ar banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitinka apskaitos registrų likučius, vykdo einamąją kontrolę.
 3. Sudaro Savivaldybės administracijos Tytuvėnų, Kražių, Šaukėnų, Pakražančio seniūnijų pagal asignavimų valdytojus patvirtintas sąmatas, sudaro mėnesinius, ketvirtinius, metinius privalomų FVAS ataskaitų paketus, finansines ataskaitas (žemesnio lygio), biudžeto vykdymo ataskaitas, mokesčių ataskaitas.
 4. Fiksuoja visų sąskaitų registrų apyvartas, įrašydamas į suvestinį registrą – Didžiąją knygą. Kontroliuoja analitinės apskaitos likučių sutikrinimą su Didžiąja knyga.
 5. Tvarko Pakražančio, Tytuvėnų, Šaukėnų seniūnijų atsargų apskaitą pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 6. Tvarko Pakražančio, Tytuvėnų, Šaukėnų seniūnijų sunaudotų degalų apskaitą, akumuliatorių ir padangų analitinę ir sintetinę apskaitą.
 7. Tvarko Pakražančio, Tytuvėnų, Šaukėnų seniūnijų sunaudotų degalų apskaitą, akumuliatorių ir padangų analitinę ir sintetinę apskaitą.
 8. Vykdo einamąją finansų kontrolę, kontroliuodamas atsargų užpajamavimo ir nurašymo teisėtumą.
 9. Vykdo kiekvieno asignavimų valdytojo einamąją kontrolę, tvarkydamas kasines išlaidas pagal programas, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 10. FVAS ataskaitų paketų duomenis sutikrina su Didžiosios knygos, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (forma Nr. 4) duomenimis.
 11. Kontroliuoja, kad išlaidos neviršytų ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano, įskaitant patikslinimus, pagal valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, vykdo einamąją kontrolę.
 12. Įrašo gautose sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose sąskaitų korespondencijas.
 13. Vykdo Savivaldybės administracijos, seniūnijų (tvarkomų lėšų) atsiskaitymus su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis ir organizacijomis, tvarko seniūnijų atsiskaitymų apskaitą su atskaitingais asmenimis, sudaro ataskaitas.
 14. Tikrina atskaitingų asmenų avanso apyskaitas, jas registruoja, suvesdamas duomenis į kompiuterinę programą.
 15. Sistemingai rengia ir teikia aptarnaujamų įstaigų vadovams pažymas apie išlaidų sąmatų vykdymą ir apie nepanaudotų asignavimų likučius.
 16. Kontroliuoja, ar laiku ir visiškai padengiami įsiskolinimai kreditoriams, ar išieškomi įsiskolinimai iš debitorių (tvarkant priskirtus asignavimus). Pildo mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas (formą Nr. 4 – metinę, ketvirtinę).
 17. Pateikia reikalingus duomenis programų sąmatų projektams rengti.
 18. Teikia duomenis (tvarkomų lėšų) apie programų sąmatų reikalingus patikslinimus.
 19. Teikia faktiškus duomenis pagal valstybės funkcijas paraiškoms pildyti (lėšoms gauti iš Finansų skyriaus).
 20. Teikia pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas ir pajamų mokesčio nuo B klasės deklaracijas.
 21. Pildo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos II dalį, rengia aiškinamąjį raštą apie finansinio turto ir įsipareigojimų kitimo duomenis (vertės padidėjimo ar sumažėjimo priežastis), kuriais atskleidžiami reikšmingi dalykai.
 22. Sudaręs kompiuterinius apskaitos registrus, sutikrina registrų įrašų ir buhalterinių apskaitos dokumentų informaciją.
 23. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus apskaitos klausimais, dokumentus, taisykles ir įvairius raštus.
 24. Tinkamai saugo pagal kompetenciją priskirtus buhalterinius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia archyvui.
 25. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 26. Atostogų, komandiruočių metu pavaduoja bet kurį skyriaus specialistą, dirbantį pagal darbo sutartį.
 27. Vykdo kitus skyriaus vedėjo su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: