Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas R. Reimeris (2018-02-26, A-207)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties (vandens inžinerijos šakos) išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo, sąmatų sudarymo programa, specialiomis melioracijos bei kitomis darbui atlikti būtinomis programomis.
 5. Mokėti dirbti GIS klientų duomenų ir GPS lauko duomenų kaupimo programine įranga.
 6. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį hidrotechnikos inžinerijos, valstybės ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo srityje.
 7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti skyriaus tarnybinį automobilį.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Planuoja už valstybės biudžeto lėšas atliekamus melioracijos darbus:
  1.1.       atsako už valstybės biudžeto lėšų melioracijos darbams paskirstymą ir panaudojimą Savivaldybėje;
  1.2.       sudaro Savivaldybės melioracijos darbų programas;
  1.3.       sudaro konkrečių Savivaldybės melioracijos objektų ir darbų, atliekamų iš melioracijos programos lėšų, sąrašus, kiekius ir finansavimo limitus.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais terminais ir Finansų ministerijos nustatyta tvarka parengia ir teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai melioracijos darbų investicijų projektus, reikalui esant, juos tikslina.
 3. Organizuoja už valstybės biudžeto lėšas atliekamų melioracijos darbų vykdymą Savivaldybėje.
 4. Koordinuoja Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus melioracijos srities specialistų darbą.
 5. Organizuoja ir koordinuoja rajono žemdirbių mokymus ir švietimą melioracijos srityje.
 6. Dalyvauja pasitarimuose melioracijos klausimais, pagal įgaliojimus atstovauja Savivaldybės administracijai.
 7. Atlieka melioracijos statinių apskaitą:
  7.1.       saugo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminių duomenų dokumentus; rengia melioruotos žemės ir melioracijos statinių išbraukimo iš apskaitos, jų perdavimo, inventorizavimo dokumentus ir jų pagrindu daro pakeitimus melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje pagal kadastro vietoves, pildo melioracijos duomenų kompiuterinę bazę per geografinę informacinę sistemą MelGIS;
  7.2.       nustatyta tvarka ir terminais VĮ Valstybės žemės fondui elektroniniu būdu perduoda žinias apie valstybės biudžeto lėšomis savivaldybės teritorijoje per praėjusį mėnesį atliktus melioracijos darbus (skaičiuojant nuo metų pradžios);
  7.3.       užtikrina ir atsako, kad į centrinį melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banką duomenys būtų perduodami laiku ir būtų tikslūs;
  7.4.       teikia informaciją apie melioruotas žemes ir melioracijos statinius valstybės valdžios ir valdymo institucijoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams;
  7.5.       užtikrina melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminių duomenų ir kitų duomenų saugojimą;
  7.6.       derina nusausintos ir drėkinamos žemės plotus su Nacionaline žemės tarnyba, valstybės įmone Registrų centru.
 8. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nurodytuose melioracijos objektuose, finansuojamuose iš valstybės biudžeto lėšų:
  8.1.       pagal savo kompetenciją rūpindamasis pasirašytų sutarčių tinkamu vykdymu, privalo:
  8.1.1.      nuodugniai išnagrinėti sutarčių sąlygas;
  8.1.2.      nustatyti, kokius veiksmus pagal kompetenciją būtina atlikti vykdant sutarties sąlygas, juos laiku ir tinkamai atlikti, o jei nėra galimybės to padaryti, apie tai nedelsdamas informuoti sutartis pasirašiusius asmenis;
  8.1.3.      būti aktyvus sutarčių vykdytojas, bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais administracijos padaliniais ar atskirais tarnautojais, kurie pagal sutarties sąlygas ir savo kompetenciją privalo prisidėti prie sutarties vykdymo;
  8.1.4.      bendradarbiauti su sutarčių partneriais ir pagal galimybę kontroliuoti, kaip jie vykdo savo įsipareigojimus; nustačius įsipareigojimų nesilaikymo atvejus, apie tai informuoti skyriaus vedėją, o esant didelių ir Savivaldybei reikšmingų sutarčių pažeidimų, nedelsdamas papildomai informuoti Savivaldybės administracijos direktorių ir merą;
  8.1.5.      sekti sutarčių galiojimo darbų vykdymo, prekių ir paslaugų tiekimo, sutarties vykdymo užtikrinimo galiojimo terminus, kad, esant būtinybei, laiku galima būtų parengti ir pasirašyti sutarčių pratęsimo dokumentus, pratęsti sutarties galiojimą;
  8.2.       teisės aktų nustatyta tvarka atlieka melioracijos darbų techninę priežiūrą;
  8.3.       kiekvieną mėnesį kontroliuoja įvykdytų darbų kiekius ir kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais;
  8.4.       priima baigtus darbus ir pasirašo pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškus, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus;
  8.5.       kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti.
 9. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priskirtoje teritorijoje:
  9.1.       renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais. Sistemina informaciją apie statinių būklę savivaldybės teritorijoje ir teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl jų, kaip valstybinio turto, naudojimo;
  9.2.       nustatyta tvarka atlieka valstybei nuosavybės teise priklausančių ir savivaldybės patikėjimo teise valdomų melioracijos sistemų eksploatacijos techninę priežiūrą:
  9.2.1.      atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti;
  9.2.2.      rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas;
  9.3.       organizuoja nusausintos žemės būklės įvertinimą techniniu ir agrotechniniu požiūriais. Parengia ir teikia ataskaitas, susijusias su melioracija, Žemės ūkio ministerijai;
  9.4.       teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;
  9.5.       viešųjų pirkimų komisijai, organizuojančiai visus iš melioracijos lėšų vykdomus paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia dokumentaciją, reikalingą šiems pirkimams organizuoti, dalyvauja šios komisijos darbe;
  9.6.       atlieka užsakovo funkcijas rengiant melioracijos statinių techninius darbo projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto:
  9.6.1.      parengia ir pateikia projektuotojui melioracijos statinių projektavimo užduotį ir privalomuosius melioracijos statinių techninių darbo projektų rengimo dokumentus;
  9.6.2.      tikrina, ar projektuotojo pateiktas melioracijos statinių projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatas;
  9.6.3.      organizuoja melioracijos darbų techninių darbo projektų ekspertizę;
  9.6.4.      gavęs teigiamas ekspertizės išvadas priima atliktus projektavimo darbus;
  9.6.5.      teikia Savivaldybės administracijos direktoriui techninius darbo projektus tvirtinti;
  9.7.       atlieka užsakovo funkcijas vykdant melioracijos statinių rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros darbus, finansuojamus iš valstybės biudžeto;
  9.8.       vykdo garantinių objektų apžiūras, atsako už defektų pašalinimą laiku;
  9.8.1.      garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektams, pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą defektų pašalinimo laiką;
  9.8.2.      rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, šį aktą surašo vienašališkai, pasikvietęs statybos valstybinės priežiūros atstovą;
  9.9.       nustatyta tvarka parengia užduotis melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbams atlikti, sudaro priežiūros bei supaprastinta tvarka atliekamų remonto darbų sąmatas. Atsako už šių darbų kiekių ir darbų vykdymo sąlygų teisingumą;
  9.10.        pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu ir priežiūra vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu ir kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais reglamentais;
  9.11.        bendradarbiauja su melioracijos darbų ir statinių valstybinę priežiūrą atliekančiais pareigūnais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje;
  9.12.        pagal kompetenciją kontroliuoja, ar žemės savininkai ir valstybinės žemės nuomotojai vadovaujasi Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-186, ir Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211. Kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius;
  9.13.        pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
 10. Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 3D-673, nustatyta tvarka išduoda technines sąlygas melioruotoje žemėje keliams, geležinkeliams, požeminėms komunikacijoms, dujotiekiams, elektros tiekimo, ryšių linijoms, tiltams, vandens pralaidoms ir kitiems statiniams bei įrenginiams projektuoti.
 11. Derina kitų žinybų juridinių ir fizinių asmenų paruoštą projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje.
 12. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 13. Vykdydamas pareigas, vairuoja skyriaus tarnybinį automobilį.
 14. Vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo žodinius ir raštiškus pavedimus, jei šie neprieštarauja įstatymams.
 15. Pagal kompetenciją atsako už Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų tinkamą vykdymą, už savo veiksmus, susijusius su darbu.
 16. Vykdo kitus Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: