Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Socialinės paramos skyriaus vedėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba socialinio darbo, arba viešojo administravimo, arba edukologijos krypties išsilavinimą.
2. Edukologijos studijų krypties specialistai privalo turėti socialinio pedagogo kvalifikaciją.
3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje.
4. Savarankiškai susipažinti su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo kolektyvo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
7. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
8. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį tarnybinį automobilį.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

9. Planuoja ir organizuoja Socialinės paramos skyriaus veiklą. Sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus, kontroliuoja, kaip vykdomos skyriui priskirtos funkcijos. Užtikrina skyriaus veiklą darbuotojų ligos, atostogų ir komandiruočių metu.
10. Analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktus socialinės paramos srityje ir pritaiko juos skyriaus veikloje, rengia asavivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektus pagal savo kompetenciją.
11. Rengia ir koreguoja strateginius plėtros ir veiklos planus, atsiskaito už strateginių planų įgyvendinimą. Dirba su strateginio valdymo sistema, suveda duomenis.
12. Konsultuoja gyventojus socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo klausimais.
13. Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie savivaldybės gyventojų socialinius poreikius, nustato prioritetus ir socialinės paramos teikimo būdus.
14. Vertina ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės gyventojų, priklausančių įvairioms socialinėms grupėms, socialinių paslaugų poreikius, nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis.
15. Priima sprendimus dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo bei poreikių tenkinimo, siekdamas užtikrinti teisingą asmens specialiųjų poreikių nustatymą.
16. Organizuoja dokumentų priėmimą iš Savivaldybės gyventojų piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, išmokoms vaikams, valstybinėms šalpos išmokoms, socialinės paramos mokiniams ir kitoms išmokoms bei kompensacijos gauti.
17. Pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą priima ir pasirašo sprendimus ir mokėjimo žiniaraščius dėl visų rūšių išmokų skyrimo ir mokėjimo.
18. Analizuoja socialinių paslaugų būklę ir kaitą, vertina ir prognozuoja socialinių paslaugų poreikį, organizuoja Socialinių paslaugų plano ir socialinių paslaugų programos rengimą.
19. Nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus socialinės paramos klausimais, rengia atsakymus.
20. Rengia Socialinės paramos skyriaus veiklos ataskaitą, skyriaus veiklos nuostatų, darbuotojų skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, jų pakeitimus ir papildymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui.
21. Vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų darbo sąlygų, jų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo.
23. Lankosi neįgalių, dėl senatvės ar ligos prislėgtų asmenų šeimose, daugiavaikėse, socialinės riziką patyrusiose šeimose, šeimose, auginančiose specialiųjų poreikių vaikus, ir piniginės socialinės paramos gavėjų šeimose, ieško būdų jų socialinėms problemoms spręsti. Tikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu piniginė socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama ar nutraukiamas jos mokėjimas.
24. Atstovauja savivaldybės administraciją kitose valstybinėse institucijose, savivaldos institucijose ir įstaigose bei bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio juridiniais bei fiziniais subjektais.
25. Vykdydamas nustatytas funkcijas vairuoja skyriaus tarnybinį lengvąjį automobilį.
26. Užtikrina gyventojų pateiktų piniginei socialinei paramai ir socialinėms paslaugoms gauti duomenų konfidencialumą.
27. Leidžia įsakymus skyriaus veiklos klausimais.
28. Kontroliuoja skyriaus vykdomų programų piniginių išmokų sąmatas, derina paslaugų pirkimo sutartis.
29. Tvirtina nuorašų tikrumą.
30. Organizuoja savivaldybės įmonių, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų vadovų pasitarimus socialinio darbo savivaldybėje klausimais.
31.Inicijuoja naujų socialinės sferos teisės aktų aptarimus, siekdamas tinkamo naujų teisės aktų įgyvendinimo.
32. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
33. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.
34. Darbuotojo atleidimo iš darbo atveju organizuoja darbuotojui priskirtų (naudojamų)  dokumentų ir turto perdavimą ir priėmimą.
35. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: