Spausdinti puslapio vidurį
Bendrojo priėmimo skyriaus vedėja D. Miklovienė (2014-07-25, Nr. A-727)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus ir mokėti juos taikyti darbe, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį  administravimo srityje.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovauja Bendrojo priėmimo skyriaus darbui, organizuoja jo veiklą ir sprendžia priskirtų funkcijų vykdymo klausimus. Užtikrina skyriaus veiklą darbuotojų ligos, atostogų metu.
 2. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.
 3. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, dalyvauja rajono savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose.
 4. Dalyvauja sudaromų komisijų, darbo grupių darbe.
 5. Organizuoja gyventojų priėmimą bei asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą, vykdo jų tyrimo kontrolę. Rengia atsakymus į asmenų prašymus, skundus, raštus, skirtus svarstyti komitetams, tarybai.
 6. Organizuoja, koordinuoja savivaldybės dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą, informuoja administracijos direktorių apie pažeidimus.
 7. Organizuoja savivaldybės metinių dokumentacijos planų, registrų sąrašų, savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus veiklos dokumentų, ilgai ir nuolat saugomų bylų, apyrašų, naikinti atrinktų bylų aktų rengimą ir derinimą su Šiaulių apskrities archyvu.
 8. Prireikus, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas, organizuoja seminarus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais savivaldybės administracijos padalinių ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojams.
 9. Organizuoja savivaldybės administracijos Dokumentų ekspertų komisijos veiklą.
 10. Koordinuoja Kelmės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sritį.
 11. Užtikrina rajono savivaldybės tarybos, Kolegijos sprendimų, protokolų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų pateikimą nustatytu laiku Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybai.
 12. Inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, parengia pirkimo sutarties projektą, jį suderina su juristais, Apskaitos skyriumi ir organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą bei atsako už sutarties vykdymą. Pateikia nustatytais terminais atsakingiems specialistams informaciją apie kiekvieną įvykdytą ar nutrauktą sutartį (pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatas).
 13. Dalyvauja rengiant ir tvarkant savivaldybės interneto tinklalapį pagal skyriaus kompetenciją.
 14. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus pagal skyriaus kompetenciją.
 15. Rengia dokumentų valdymo tvarkos aprašą, skyriaus nuostatus ir pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus  .
 16. Rengia ir teikia ataskaitas apie skyriaus veiklą,  padeda rengti mero metines veiklos ataskaitas.
 17. Mero, mero pavaduotojo pavedimu organizuoja rajono savivaldybės tarybos, komitetų, Kolegijos posėdžius, juos aptarnauja.
 18. Suderinus su meru, komitetų pirmininkais ir jiems pritarus, rengia rajono tarybos, komitetų, Kolegijos posėdžių grafikus, darbotvarkes.
 19. Komitetų posėdžių grafikus ir darbotvarkes skelbia savivaldybės tinklalapyje.
 20. Priima iš administracijos skyrių sprendimų projektus, teikiamus svarstyti rajono tarybos, Kolegijos, komitetų posėdžiuose, suformuoja ir pateikia merui, komitetų pirmininkams  posėdžių rengimo medžiagą.
 21. Informuoja tarybos narius ir suinteresuotus kviestuosius asmenis apie posėdžių laiką, vietą, darbotvarkes, išsiunčia elektroniniu paštu posėdžių grafikus, sprendimų projektus, darbotvarkes, kitus papildomus dokumentus pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento reikalavimus.
 22. Protokoluoja rajono savivaldybės tarybos, komitetų, Kolegijos, Garbės piliečio vardo kandidatų atrankos komisijos posėdžius. Užtikrina, kad laiku būtų įforminti posėdžių protokolai, perduoti vykdytojams tarybos sprendimai, komitetų protokoliniai išrašai.
 23. Surenka ir pateikia tarybos nariams iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių dokumentus ir informaciją, kurių reikia tarybos narių funkcijoms vykdyti.
 24. Pildo rajono tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščius pagal dalyvavimą posėdžių, komisijų, darbo grupių darbe.
 25.  Surenka ir pateikia Apskaitos skyriui tinkamai įformintus tarybos narių prašymus dėl kelionės išlaidų išmokų bei sąskaitas faktūras ir apyskaitas dėl kanceliarinių prekių, telefoninių pokalbių kompensavimo.
 26. Registruoja atitinkamuose registruose dokumentų valdymo sistemoje KONTORA rajono savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos posėdžių protokolus, Kolegijos sprendimus, mero potvarkius veiklos, atostogų, komandiruočių klausimais.
 27. Išduoda ir tvirtina dokumentų kopijas, išrašus ir nuorašus savivaldybės administracijos padaliniams, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims Bendrojo priėmimo skyriaus archyve saugomų dokumentų pagrindu.
 28. Sudaro ir perduoda archyvui saugoti  savivaldybės tarybos, komitetų, Kolegijos posėdžių, mero potvarkių veiklos klausimais bylas.
 29. Teikia informaciją rajono gyventojams į kokius atitinkamus skyrius, tarnybas kreiptis jiems rūpimais klausimais.
 30. Saugo priskirtus antspaudus, rūpinasi jų apskaita ir naudojimu pagal paskirtį.
 31. Prireikus padeda merui, administracijos direktoriui organizuoti  delegacijų ir svečių priėmimą savivaldybėje.
 32. Rūpinasi dovanomis (suvenyrais), gėlėmis sveikinant rajono savivaldybės tarybos narius garbingų sukakčių progomis, užuojautomis ir vainikais mirties atvejais. Atsako už teisingą su minėtomis išlaidomis susijusių pirminių buhalterinių dokumentų (sąskaitų faktūrų, nurašymo aktų ir kitų susijusių dokumentų) įforminimą ir pateikimą laiku Apskaitos skyriui.
 33. Pavaduoją vyriausiąjį specialistą (viešųjų ryšių), jo nesant.
 34. Vykdo kitus mero, administracijos direktoriaus ir jų pavaduotojų, tarybos narių žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio nurodymus bei pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: