Spausdinti puslapio vidurį
Vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas

 

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas.

Administracinės paslaugos kodas

 

Administracinės paslaugos aprašymo versija ir jos sukūrimo data

 

Administracinės paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys, auginantys vaikus.

Funkcija, kurią vykdant teikiama administracinė paslauga

 

Administracinės paslaugos aprašymas

Vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatoma tais atvejais, kai tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą negali pasirūpinti vaiku dėl ligos, laikino išvykimo ar pan. Prašymas nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami atvykus į Kelmės rajono savivaldybės administraciją, registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos (esant objektyvių priežasčių, pvz., netikėjai pablogėjus vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą sveikatai, dėl skubaus gydymo paskyrimo, skubaus išvykimo, prašymas gali būti pateiktas ir vėliau). Vaiko laikinoji priežiūra, nustatoma vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, gali trukti ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos. Vaiko laikinosios priežiūros metu vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą teisės ir pareigos išlieka.

Administracinės paslaugos rezultatas

Įsakymas dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 įsakymas Nr. A1-794 ,,Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vaiko tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą Kelmės rajono savivaldybės administracijai turi pateikti:

1. rašytinį prašymą nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos pagal 1 priede nustatytą formą;

2. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Kelmės rajono savivaldybės administracijai, pateikiamas išrašas iš vaiko gimimo įrašo arba vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, padarius jo kopiją, grąžinamas prašymą pateikusiam asmeniui);

3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Kelmės rajono savivaldybės administracijai, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus prašymą pateikusio asmens tapatybe, jam grąžinamas);

4. asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

5. dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.); 

6. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius turi gauti:

1. rašytinį prašymą nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą;

2. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Kelmės rajono savivaldybės administracijai, pateikiamas išrašas iš vaiko gimimo įrašo arba vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, padarius jo kopiją, grąžinamas prašymą pateikusiam asmeniui);

3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Kelmės rajono savivaldybės administracijai, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus prašymą pateikusio asmens tapatybe, jam grąžinamas);

4. asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

5. dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.); 

6. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją.

Administracinės paslaugos tipas

Neelektroninė paslauga.

Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą

 

Administracinės paslaugos teikimo būtinų veiksmų seka

  1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos turi jį išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu. Vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatoma Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
  2. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, priimdamas sprendimą dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu, taip pat turi susitikti su vaiku, kuriam prašoma nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą, ir išklausyti vaiko nuomonę (ar vaikas sutinka likti su nurodytu asmeniu, kuriam siūloma laikinai jį prižiūrėti, kodėl vaikas sutinka ar nesutinka).
  3. Esant objektyvių priežasčių (pvz.: netikėtai pablogėjus vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą sveikatai, dėl skubaus gydymo paskyrimo, skubaus išvykimo ir pan.) nurodytas prašymas gali būti pateiktas ir vėliau nei per 10 darbo dienų terminą ir turi būti išnagrinėtas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šiais atvejais vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą privalo pateikti dokumentus ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, įrodančias tokių priežasčių buvimą (dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą skubos tvarka (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.).
  4.  Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo nustatyta vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu, kopijos elektroniniu paštu ar registruotu paštu pateikiamos vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą ir asmeniui, galinčiam laikinai prižiūrėti vaiką, o originalas arba jo elektroninis atitikmuo saugomas Kelmės rajono savivaldybėje.

Administracinės paslaugos teikėjas

Virginija Čerkauskienė,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė,
tel. (8 427) 69 069,
el. paštas virginija.cerkauskiene@kelme.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Stasys Jokubauskas,
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius,
tel. (8 427) 69 053,
el. paštas stasys.jokubauskas@kelme.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 10 kalendorinių dienų.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (pridedama).

Prašymo priėmimo vieta

Kelmės rajono savivaldybės administracija (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė), II aukštas, 228 kab.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: