Spausdinti puslapio vidurį
Viešosios ir administracinės paslaugos
 
 

 

 
LIETUVOS PASLAUGŲ KATALOGAS
Čia galite prisijungti prie įvairių elektroninių paslaugų sistemų.
 

 


Kas yra paslaugų katalogas?
Administracinių ir viešųjų paslaugų katalogas (toliau - Paslaugų katalogas) - tai įrankis, leidžiantis Lietuvos gyventojams, verslo subjektams, viešojo sektoriaus institucijoms ir užsieniečiams vienoje vietoje lengvai gauti informaciją apie visas Lietuvos viešojo administravimo institucijų teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas.
 
Kodėl reikia Paslaugų katalogo?
Kitaip nei užsienio šalyse, nei vienas iš šiuo metu Lietuvoje esančių paslaugų katalogų neapima visų paslaugų: katalogai yra skirti tik vienai konkrečiai siaurai paslaugų sričiai (pvz., paslaugos verslui), ar paslaugoms, teikiamoms tik vienu būdu/kanalu (pvz., el. paslaugoms). Dėl šios priežasties iki šiol Lietuvos paslaugų gavėjams, t.y. gyventojams, verslui ir kt., nėra sudaryta galimybė vienoje vietoje rasti aktualią informaciją apie visas paslaugas, jis priverstas naviguoti tarp skirtingų portalų ir informacijos šaltinių.
 
Kodėl jums naudinga naudotis paslaugų katalogu?
  • Paslaugų kataloge nurodyti visų šalies viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų sąrašai bei detalūs jų aprašymai;
  • Paslaugų katalogas vienoje vietoje suteikia informaciją apie viešojo administravimo institucijų teikiams paslaugas su mažiausiomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis;
  • Paslaugų katalogasprisideda prie valstybės viešojo administravimo efektyvumo ir valstybės išlaidų taupymo.
 
Paslaugų katalogo portale pateikiamas Lietuvos paslaugų sąrašas, detalūs paslaugų aprašymai, patogi paieška pagal pasirinktus kriterijus ir draugiška vartotojui aplinka. Portalas yra skirtas:

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

 
Sąrašas elektroniniuose valdžios vartuose
 


Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

1. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimas
2. Koordinuotų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
3.  Vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas
4. Prašymų dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju pasirengimo vaiko globai (rūpybai) priėmimas ir nagrinėjimas


Apskaitos skyriaus teikiamos paslaugos

A-1 Pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį išdavimas
A-2 Archyvo pažymų apie draudžiamąsias pajamas išdavimas asmenims, dirbusiems savivaldybėje


Architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamos paslaugos

1. Adresų (numerių pastatams, patalpoms ir butams) suteikimas ir keitimas
AU-2 Leidimo išorinei vaizdinei reklamai įrengti išdavimas (2019-10-03)
AU.4.
AU-4 Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas (2019-10-03)
5. Pasiūlymų teikimas dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
6. Specialiųjų reikalavimų ir Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
7. Sutarčių, reglamentų su valdytojais sudarymas dėl kultūros paveldo objektų apsaugos
8. Tarpininkavimas tarp asmenų ir Kultūros vertybių apsaugos departamento
9. Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugomus želdinius, augančius kultūros paveldo objektų teritorijose, išdavimas
10. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas
11. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimas
12. Teritorijų planavimo dokumentų registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre
AU-13 Sąlygų vandens gavybos gręžiniams projektuoti ir įsirengti išdavimas (2019-10-03)
AU-14 Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą (2019-10-03)
AU-15 Pritarimas parengtiems projektiniams pasiūlymams (2019-10-03)
AU-16 Teritorijų planavimo dokumentų derinimas Teritorijų planavimo komisijoje (2019-10-03)


Bendrojo priėmimo skyriaus teikiamos paslaugos

B-3
B-4 Asmenų prašymų ir skundų priėmimas ir nagrinėjimas
B-5

Asmenų konsultavimas savivaldybės veiklos klausimais


Finansų skyriaus teikiamos paslaugos

F-1
F-2
F-3
F-4


Socialinės paramos skyriaus teikiamos paslaugos

1. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas
2. Dokumentų rengimas teikimui skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms (įmotėms) arba tėvams, išauginusiems iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų
3. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas
4. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas
5. Išmokos vaikui skyrimas
6. Išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems skyrimas
7. Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą sovietinėje armijoje, skyrimas
8. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją
9. Paramos mirties atveju skyrimas
10. Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas
11. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymas
12. Tikslinių kompensacijų skyrimas
13. Pažymų apie gaunamas išmokas išdavimas
14. Socialinės paramos mokiniams skyrimas
15. Socialinės pašalpos skyrimas
16. Socialinių paslaugų skyrimas
17. Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas
18. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
19. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
20. Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliesiems
21. Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimas iš savivaldybės biudžeto
22. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas
23. Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas
24. Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) nesusietus giminystės ryšiais vaikus
25. Tėvų globos netekusių vaikų trumpalaikė (ilgalaikė) socialinė globa šeimoje
26. Studijų rėmimo programos lėšų skyrimas 
27. Vienkartinės vaiko gimimo išmokos skyrimas iš savivaldybės biudžeto lėšų
28. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas
29. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
30. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims skyrimas
31. Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų vaiko laikiniesiems globėjams (rūpintojams) skyrimas
32. Išmoka įvaikinus vaiką


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikiamos paslaugos

1. Asmenų konsultavimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kompetencijos klausimais
2. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto ar kitiems projektams priėmimas


Teisės ir personalo skyriaus teikiamos paslaugos

1. Įmonių, įstaigų, organizacijų, pavaldžių savivaldybei, konsultavimas įvairiais teisiniais klausimais. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų priėmimas ir konsultavimas jiems rūpimais klausimais
2. Įstaigos darbuotojų ir kitų institucijų vadovų ir darbuotojų konsultavimas darbo teisės ir kitais klausimais
3. Rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojų bei kitų asmenų kalbos klausimais konsultavimas
4. Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas ir prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą priėmimas
5. Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų, kitų įstaigų, pavienių asmenų konsultavimas dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą klausimais
   
  Civilinės metrikacijos paslaugos
AC-1 Tėvystės pripažinimo registravimas
Prašymo įregistruoti tėvystės pripažinimą forma
   
AC-2
 
 
AC-3 Prašymo forma
 
 
AC-4 Prašymo forma
 
 
AC-6 Įvaikinimo registravimas
Prašymo forma
   
AC-7 Prašymo forma
 
 
AC-9 Prašymo forma
 
 
AC-10
   
AC-11
   
AC-12
   
AC-14 Pažyma, patvirtinti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą
Prašymo forma
   
AC-15 Užsienio valstybėje registruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
Prašymo forma
   
AC-16 Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą
Prašymo forma
   
AC-17 Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą
Prašymo forma
   
AC-18 Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
Prašymo forma
   
AC-19 Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
Prašymo forma


Turto valdymo skyriaus teikiamos paslaugos

Informuojame, kad vadovaujantis 2019 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-2085 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 13, 21, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymu, nuo 2019 m. liepos 2 d. paslaugas, susijusias su naftos produktais, teikia Valstybinės energetikos reguliavimo taryba.

1. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
3. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
4. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas (paslauga neteikiama)
5. Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
6. Keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas (paslauga neteikiama)
7. Licencijos kopijos, licencijos kopijos dublikato keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas
8. Socialinio būsto nuomos paslaugos teikimas
9. Paramos būstui įsigyti paslaugos teikimas
10. Pažymos apie naujai suformuotų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
11. Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas
12. Pažymos apie naujai suformuotų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinio (-ių)) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
13. Pažymos apie patalpų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį išdavimas
14. Pažymos apie pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį išdavimas
15. Tarpininkavimas teikiant asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitas


Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus teikiamos paslaugos

SPI-1 Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasŽemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus teikiamos paslaugos

Ž-1 Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimo administravimas (2019-10-09)
Ž-2 Draudimo įmokų dalinio kompensavimo administravimas (2019-10-09)
3. Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo administravimas
4. Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas
5. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas
6. Paramos už pieną ir pienines karves administravimas
Ž-7 Žemės ūkio valdų registravimas/duomenų atnaujinimas/išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo sąrašo išdavimas (2019-10-02)
Ž-8 Ūkininko ūkio įregistravimas/išregistravimas, duomenų atnaujinimas Ūkininko ūkio registre (2019-10-09)
Ž-9 Paramos už žemės naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų ir papildomų dokumentų priėmimas (2019-10-02)
10. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų padarytų nuostolių įvertinimas, likvidavimo ir priežiūros įgyvendinimas
11. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams
12. Prašymų atlikti melioracijos statinių remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas
13. Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotuose žemėse išdavimas
14. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, perregistravimas žemės ūkio technikos registre bei dokumentų išdavimas
15. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros atlikimas
Ž-16 Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimas (2019-10-02)
Ž-17 Gyventojų prašymų, skundų bei pasiūlymų priėmimas ir nagrinėjimas (2019-10-02)
18 Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimas


Seniūnijose teikiamos paslaugos

SE-1 Gyvenamosios vietos deklaravimas (2019-09-23)
SE-2 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas (2019-09-23)
SE-3 Gyvenamosios vietos deklaracijų pildymas asmeniui išvykstant iš LR (2019-09-23)
SE-4 Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (2019-09-23)
SE-5 Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (2019-09-23)
SE-6 Pažymos patalpų savininkams (bendraturčiams) išdavimas (2019-09-23)
SE-7 Pažymos apie kitus asmens padėtį patvirtinančius faktus išdavimas (2019-09-23)
SE-8 Pažymos apie asmens palaidojimo vietą išdavimas (2019-09-23)
SE-9 Leidimo laidoti seniūnijos kapinėse išdavimas (2019-09-23)
SE-10 Pažymos išdavimas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išlaidas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams (2019-09-23)
SE-11 Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas (2019-09-23)
SE-13 Asmenų įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (2019-09-23)
SE-14 Leidimų prekiauti savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose išdavimas (2019-09-23)
SE-15 Gyventojų prašymų, skundų nagrinėjimas (2019-09-23)
SE-16 Mokesčių už socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomą surinkimas (2019-09-23)
SE-17 Įgaliojimų tvirtinimas (2019-09-23)
SE-18 Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas (2019-09-23)
SE-19 Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas (2019-09-23)
SE-20 Pažymos apie pastatus, esančius seniūnijos teritorijoje ir priklausančius konkretiems savininkams, išdavimas (2019-09-23)
SE-32 Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas (2019-09-23) 
SE-33 Leidimų organizuoti masinius renginius išdavimas (2019-09-23)
SE-34 Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas (2019-09-23)
SE-47 Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nustatymas (2019-09-23)
SE-5.21 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos (2019-09-25)
SE-5.22 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl teikimo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms (įmotėms) arba tėvams, išauginusiems iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų (2019-09-23)
SE-5.23 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) tikslinio priedo (2019-09-25)
SE-5.24 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui (2019-09-26)
SE-5.25 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl išmokos vaikui (2019-09-26)
SE-5.26 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems (2019-09-26)
SE-5.27 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją (2019-09-26)
SE-5.28 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl tikslinių kompensacijų (2019-09-26)
SE-5.29 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl socialinės paramos mokiniams (2019-09-26)
SE-5.30 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl socialinės pašalpos (2019-09-26)
SE-5.31 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl socialinių paslaugų (2019-09-26)
SE-5.35 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui (2019-09-26)
SE-5.36 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinės išmokos įsikurti (2019-09-26)
SE-5.37 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai (2019-09-26)
SE-5.38 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš savivaldybės biudžeto (2019-09-26)
SE-5.39 Prašymų priėmimas ir dokumentų ruošimas dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) nesusietus giminystės ryšiais vaikus (2019-09-26)
SE-5.40 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinės vaiko gimimo išmokos iš savivaldybės biudžeto lėšų (2019-09-26)
SE-5.41 Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui  prašymo priėmimas ir dokumentų rengimas (2019-09-26)
SE-5.42 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai (2019-09-26)
SE-5.43 Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims (paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis) skyrimas ir dalinimas (2019-09-25)
SE-5.44 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl išmokos įvaikinus vaiką (2019-09-26)
   
   
  Pažymos, kad asmuo (šeima) gyvena savivaldybei priklausančiame bute, išdavimas
  Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimas
   
   
   
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Liepa
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: