Spausdinti puslapio vidurį
Atmintinė melioracijai

2004 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2009.

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai.

Atsižvelgus į Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr.3D-211 (Žin., 2013, Nr. 31-1539), melioracijos darbų finansavimo taisyklių pakeitimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr.3D-886 bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 3D-969Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-271 „Dėl valstybės biudžeto specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis einamiesiems tikslams finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje prioritetų“ pakeitimo“ pagrindinis dėmesys yra skiriamas:

Valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose esančių drenažo žiočių ir hidrotechnikos statinių priežiūrai, griovių šlaitų ir pagriovių šienavimui, krūmų kirtimui, dugno valymui iki projektinio gylio sąnašų kaupimo vietose.

Melioracijos griovių priežiūrai ir remontui žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą;
 • Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
 • Žemės sklypo plano M 1:10000, M 1:5000 ar M 1:2000 (kopiją).

2. Melioracijos statinių rekonstravimui (esamų melioracijos sistemų pertvarkymas keičiant melioracijos statinių parametrus ir konstrukciją (perskaičiuojant ir keičiant atstumus tarp drenažo sausintuvų, griovių: keičiant rinktuvų skersmenis ir vietą, griovių parametrus ir pan.) ir statant papildomus melioracijos statinius) pareiškėjai (savivaldybės; melioracijos sistemų naudotojų asociacijos; fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis) gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr.3D-578 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisykles. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių priede ir skelbiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

3. Statinių projektavimas ir miško įveisimas melioruotoje žemėje

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 3D-673

Keliai, geležinkeliai, požeminės komunikacijos, dujotiekiai, elektros tiekimo, ryšių linijos, tiltai, vandens pralaidos ir kiti statiniai bei įrenginiai (toliau – Statiniai) Lietuvos Respublikoje melioruotoje žemėje projektuojami tik turint šių Taisyklių nustatyta tvarka išduotas technines sąlygas.

Technines sąlygas privalo gauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie melioruotoje žemėje projektuoja Statinius arba įveisia mišką.

Technines sąlygas parengia ir išduoda savivaldybės administracija šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Šios Taisyklės taip pat taikomos, kai Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“, nustatyta tvarka įveisiamas miškas žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą.

4. Melioruotos žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas.

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga — melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

Žemės savininkai pateikia:

 • prašymas techninėms sąlygoms.
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),
 • žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją),
 • teritorijų planavimo dokumento, nurodyto šių Taisyklių 10 punkte, kopija,
 • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kai melioruotoje žemėje naikinami nuosavybės teise valstybei priklausantys melioracijos statiniai dėl jų vertės ir atlyginimo sąlygų.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimas Nr.1278 "Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklės"

5. Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimas melioruotoje žemėje.

Dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys – vandens telkinys, įrengiamas iškasant daubą (iškasą) arba supilant pylimą ir nenaudojant hidroizoliacinių priemonių, atskiriančių šio telkinio vandenį nuo gruntinio vandens, nepapildomas iš upių, tvenkinių arba kanalų.

Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas

6. Techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams.

Žemės savininkai ar naudotojai pateikia:

 • prašymą techniniams dokumentams
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),
 • žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr.3D-228 "Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininko ir kitiems naudotojams taisyklių".

7. Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės.

 • valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės priežiūros organizavimas,
 • privačių melioracijos statinių techninės priežiūros organizavimas,
 • melioracijos griovių, pylimų techninės reikalavimai,
 • melioracijos statinių grioviuose techninės priežiūros reikalavimai,
 • drenažo sistemų statinių techninės priežiūros reikalavimai,
 • valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės priežiūros reikalavimai.

8. Valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės.

 • melioracijos statinių ir sistemų naudojimas ir priežiūra,
 • melioracijos darbų finansavimas ir planavimas
 • melioracijos statinių nurašymas,
 • melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazė,
 • kasmetinis melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimas (apžiūra),
 • melioracijos statinių naudojimo kontrolė ir valstybinė priežiūra,
 • melioracijos sistemų apsauga.

9. Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės.

 • melioracijos statinių nuosavybė,
 • žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga,
 • melioracijos finansavimas.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr.3D-186 „Dėl melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

10. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.07.01:2015  „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“.

 • Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas) nustato statybą leidžiančių dokumentų, suteikiančių teisę statyti, rekonstruoti ir remontuoti melioracijos statinius, išdavimo tvarką, taip pat melioracijos statinių griovimo (išardymo) ir nurašymo tvarką.

 • Statybą leidžiantys dokumentai yra privalomi statant naujus ir rekonstruojant esamus melioracijos statinius.

 • Melioracijos statinių remontui ir griovimui (išardymui) statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas. Melioracijos statinių remonto darbus galima pradėti atlikus Reglamento IV skyriuje nustatytas procedūras. Melioracijos statinių griovimo (išardymo) atveju atliekamos Reglamento V skyriuje nustatytos procedūros.

 

Išsamesnę informaciją suteiks Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausieji specialistai Apolinaras Jasaitis ir Remigijus Reimeris, tel. (8 427) 61 148.

 

Informacija atnaujinta: 2021-01-04

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Kovas
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: