Kviečiame teikti paraiškas kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Kelmės rajone teikėjų atrankai


Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, Kelmės rajono savivaldybės administracija organizuoja  kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Kelmės rajone teikėjų atrankos konkursą ir kviečia teikti paraiškas.

Atrankos konkurso tikslas – atrinkti kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Kelmės rajone teikėjus, organizuosiančius ir teiksiančius Kelmės rajono asmenims (šeimoms) šias kompleksines paslaugas:

  1. pozityvios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
  2. psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.;
  3. šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, šeimos finansų planavimo ir valdymo mokymai, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.;
  4. mediacijos paslaugos – paslaugos, teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo;
  5. vaikų priežiūros paslaugos – valandinės vaiko priežiūros paslaugos, kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus, iki vaikas pradės lankyti bendrojo ugdymo įstaigą. Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos paslaugų teikėjo numatytose tam tinkamose patalpose nuo 8 iki 20 val.; jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna kompleksines paslaugas ir paslaugų gavimo metu yra poreikis gauti vaiko priežiūros paslaugą, vaiko priežiūros paslaugos jiems privalo būti teikiamos;
  6. pavėžėjimo paslauga asmenims, dalyvaujantiems kitose kompleksinių paslaugų veiklose, jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu.

Atrinktam kompleksinių paslaugų šeimai organizatoriui ir teikėjui Kelmės rajone bus pavesta organizuoti ir teikti prevencines socialines paslaugas – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai.

Paraiškos ir reikalingi dokumentai, nurodyti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A- 50 „Dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Kelmės rajone teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ patvirtintame Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Kelmės rajone teikėjų atrankos tvarkos apraše, pristatomi Kelmės rajono savivaldybės administracijai.

Įstaiga ar organizacija, pageidaujanti teikti kompleksines paslaugas šeimai Savivaldybės teritorijoje, pateikia Savivaldybės administracijai paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus šiais būdais:

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba ir pasirašyta Paraiškos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti įstaigos / organizacijos vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei įstaiga / organizacija antspaudą privalo turėti. Visi Paraiškos bei prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti ir susegti į aplankalą. Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų numeracija turi būti ištisinė.

Paraiškos teikėjas Paraiškos originalą ir prie jos pridedamus dokumentus gali pateikti šiais būdais:

– registruotu paštu, per pašto kurjerį arba asmeniškai pristatyti į Savivaldybės administraciją adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė. Paraiška pateikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyti Paraiškos teikėjo pavadinimas ir atrankos pavadinimas: „Kompleksinių socialinių paslaugų šeimai teikėjų Kelmės rajone atranka“.

Paraiškos teikėjas gali pateikti tik vieną Paraišką. Savivaldybės administracijai pateiktą Paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus Paraiškos teikėjo iniciatyva negalima.

Paraiška turi būti pateikta iki kvietime teikti Paraiškas nustatyto termino paskutinės dienos. Jeigu Paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime teikti Paraiškas nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos, pateiktos kitu, nei kvietime teikti Paraiškas nurodytu būdu ir (ar) nurodytu adresu, neregistruojamos ir nevertinamos.

Kartu su Paraiška teikiamų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

Paraiškas prašome pateikti iki 2023 m. vasario 8 d.


Informacija teikiama tel. (8 427) 69 066, el. p. [email protected]


Kitos naujienos

Dalintis