Kontrolės ir audito tarnyba

Daiva Bružienė

Savivaldybės kontrolierė

Pasirašyta finansavimo sutartisGyventojai priimami pirmadieniais
10.00-12.00 val.
Kontrolieriaus pavaduotojas 
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 427) 69 054
  
Patarėja Neringa Dirmeikienė
Pareigybės aprašymas
Tel. (8 427) 69 054
[email protected]

 

1. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

* Savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
* Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) savo veikloje vadovaujasi Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis ir kitais teisės aktais.
* Savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisiniai pagrindai nustatyti Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatyme.
* Savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai negali būti tos savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, savivaldybės kontrolieriaus ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.
* Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.

PAGRINDINĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS) FUNKCIJOS

1. Siekdami veiklos tikslo ir atlikdami Tarnybai pavestus uždavinius, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai vykdo šias pagrindines funkcijas:

1.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

1.2. kiekvienais metais rengia ir Tarybos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės Tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;

1.3. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

1.4. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės Tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės Tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

1.5. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės Tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;

1.6. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

1.7. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

1.8. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti savivaldybės Tarybos Administracinei komisijai.

1.9. Valstybės kontrolės prašymu teikia savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

1.10. atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

 
Finansinės ataskaitos
2022 metų
Tarnybos 2022 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Tarnybos 2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Tarnybos 2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Tarnybos 2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
 
2021 metų
Tarnybos 2021 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Tarnybos 2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Tarnybos 2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Tarnybos 2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
 

Biudžeto ataskaitos
2022 metų
Tarnybos 2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
Tarnybos 2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
 
2021 metų
Tarnybos 2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
Tarnybos 2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
Tarnybos 2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 
Aiškinamasis raštas
Tarnybos 2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
 
 • 2022-05-05, Nr. KA-1, IŠVADA dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti 913,4 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti
 • 2022-07-15, Nr. KA-2, IŠVADA dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
 • 2022-07-15, Nr. KA-3, ATASKAITA „Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo vertinimas“
 • 2021-08-16, Nr. KA-7, Išvada dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės suteikti papildomą 72 400 eurų garantiją UAB „Kelmės vanduo“ investiciniam projektui „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“ įgyvendinti
 • 2021-07-12, Nr. KA-6, Ataskaita „Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo vertinimas“
 • 2021-07-12, Nr. KA-5, Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada
 • 2021-05-11, Nr. KA-4, Išvada dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti 1,42 mln. eurų trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti
 • 2021-05-11, Nr. KA-3, Išvada dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti 793,2 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti
 • 2021-04-21, Nr. KA-2, UAB „Kelmės vanduo“ veiklos audito ataskaita
 • 2021-03-12, Nr. KA-1, VšĮ Kelmės ligoninės audito ataskaita
 • Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

  Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika (Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos 3.2 punktas).

   Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

  Korupcijos prevencijos priemonės yra šios – korupcijos rizikos analizė, kovos su korupcija programos, teisės aktuose nustatyto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas), informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika,pateikimas, informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, visuomenės švietimas ir informavimas, nustatytų korupcijos atvejų viešas paskelbimas, pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnis).

  Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija


  PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

  Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos viešajame sektoriuje priemonių, padedančių tarnautojui nustatyti jo tarnyboje galimas grėsmes ir apie jas tinkamai informuoti savo tiesioginius vadovus, kolegas, plačiąją visuomenę.

  Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas valstybinėje tarnyboje, privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas Privačių interesų deklaraciją. 

  Teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus, jog pareigūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus dėl privačių interesų deklaracijos pateikimo, tikslinimo ir papildymo, jis vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinamas. Šis apribojimas nėra laikytinas tarnybine nuobauda tiesiogine prasme, todėl dėl jo taikymo nėra sprendžiama kiekvienoje pažeidimo situacijoje individualiai, kaip dėl tarnybinės nuobaudos. Šis apribojimas yra taikomas privalomai visais nustatytų pažeidimų atvejais, pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

  Privačių interesų deklaravimo kontrolę vykdo institucijos, kurioje pareigūnas atlieka tarnybą, vadovas arba įgaliotas atstovas, taip pat Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

  Pareigybė, į kurią pretenduojant turi būti surinkta informaciją apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, yra savivaldybės kontrolierius.


  TEISĖS AKTAI

  Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

  Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

  Dėl prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį formų patvirtinimo

  Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

  JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJA PRIEŠ KORUPCIJĄ

  Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas


  Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2022-01-03 įsakymas Nr. V-1 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“


  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

  Korupcijos prevencijos programa 2020-2023

  Priemonių planas 2020-2023

  SKAT korupcijos prevencijos 2020-2023 programos priemonių įgyvendinimo 2020 metais ataskaita


  INFORMUOK APIE KORUPCIJĄ

  Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5)  266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5)  266 3307 arba palikti pranešimą šioje svetainėje.

  Raštu, paliekant pranešimą dėžutėje „Pranešimai ir pasiūlymai korupcijos prevencijos klausimais“, kuri yra Savivaldybės administracijos pastato Vytauto Didžiojo g. 58 pirmo aukšto fojė.


  ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

  Savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė.


  KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

  Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir/ar vidiniai ir/ar individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda, įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti ir šalinti.

  Kontrolės ir audito tarnybos išvados apie korupcijos pasireiškimo tikimybę:

  Korupcijos pasireiškimo išvada 2021

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Direktyva 95/46/EB) – tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, vienodas visoms ES valstybėms narėms.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, skatinti organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Platesnę informaciją galima rasti ČIA.

Kelmės rajono savivaldybės duomenų apsaugos pareigūnas
Vardas, pavardėKabineto Nr.Tel. Nr.El. paštas
Rimas Milkintas120(8 427) 69157[email protected]

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Tiekėjų, norinčių dalyvauti mažos vertės pirkimuose,
sąrašas

Eil. Nr.Tiekėjo pavadinimasPrekių kodai pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) paslaugų kodai ir darbų pavadinimaiVykdoma veikla
1.VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras80522000-9 Mokomieji seminarai  Profesionalūs mokymų, kursai, seminarai:
– grafinio dizaino;
– darbo efektyvinimo;
– svetainių kūrimo;
– žmogiškųjų išteklių valdymo srityse;
– mokymų, kursų, seminarų organizavimo paslaugos,
– knygų, reklamos maketavimo ir leidybos paslaugos.
2.PRINTERA30237310-5 Spausdintuvų kasetėsSpausdintuvų aptarnavimas
3.   

Nepirkimo iš CPO katalogo priežastys

                      Kai mažos vertės pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 eur (be PVM), perkančioji organizacija neprivalo pirkti per CPO. Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nevykdo pirkimų, kurių vertė būtų didesnė kaip 10 000 eur (be PVM).

Paskutinio atnaujinimo data: 2022-09-08