Kelmės ligoninė skelbia konkursą Kelmės ligoninės I vidaus ligų skyriaus vedėjo pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė skelbia konkursą Kelmės ligoninės I vidaus ligų skyriaus vedėjo (0,25 etato krūvis) pareigoms eiti. Įstaigos  kodas 162730167, adresas Nepriklausomybės g. 2, Kelmė.

Pretendentams taikomi reikalavimai:

 • turi būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį šioje srityje, ir turėti su padalinio, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis susijusios srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • gebėti nustatyti rizikingas skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti skyriaus darbą.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, VšĮ Kelmės ligoninei per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt  privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Išsilavinimą ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
 • Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 • Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą 10 darbo dienų nuo skelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje paskelbimo dienos. Dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 6.5 punkto nuostatomis.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

Informacija teikiama tel. (8 427) 69 208.

Ligoninės direktorė   Edita Brazienė


Kitos naujienos

Dalintis