Turto valdymo skyriaus veiklos sritys

1.     Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

1.1.  Įgyvendinti valstybei ir Savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančio turto, žemės valdymą, naudojimą ir disponavimą jais, vykdyti perduoto turto naudojimo kontrolę;

1.2. vykdyti statinių naudojimo priežiūrą, organizuoti ir kontroliuoti su šia veikla susijusio Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų teisės aktų įgyvendinimą;

1.3. kontroliuoti daugiabučių gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administratorių veiklą;

1.4. vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę;

1.5. organizuoti Savivaldybės būsto bei Savivaldybės socialinio būsto kaip savivaldybės būsto fondo dalies sudarymą, nuomą;

1.6. organizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimą;

1.7. organizuoti keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais;

1.8. išduoti leidimus / licencijas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

1.9. atstovauti Savivaldybės interesams savivaldybės įmonėse, akcinėse bendrovėse, kuriose Savivaldybė turi nuosavybės teise priklausančių uždarųjų akcinių bendrovių akcijų;

1.10. užtikrinti tikslingą Savivaldybės administracinio pastato ir garažų eksploataciją;

1.11. organizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatų vykdymą;

1.12. užtikrinti aplinkos apsaugos ir ekologijos politikos Savivaldybėje įgyvendinimą;

1.13. užtikrinti darbų saugos politikos Savivaldybėje įgyvendinimą;

1.14. užtikrinti tikslingą Savivaldybės tarnybinių transporto priemonių panaudojimą ir administracijos darbuotojų bei tarybos narių pavėžėjimą darbo reikalais, kontroliuoti tarnybinių transporto priemonių techninę būklę ir jų naudojimo apskaitą.

2.  Skyrius, įgyvendindamas uždavinius, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

2.1. turto valdymo ir priežiūros bei darbų saugos srityse:

2.1.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;

2.1.2. tvarko perimtų, išnuomotų žemės sklypų dokumentus, tvarko jų apskaitą;

2.1.3. renka iš Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir įmonių duomenis, jų pagrindu nustatyta tvarka ir terminais rengia suvestines apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą, perduotą valdyti ir naudoti Savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms;

2.1.4. kontroliuoja, kaip tvarko ilgalaikio turto apskaitą kitos įstaigos, valdančios valstybės ir Savivaldybės ilgalaikį turtą, stebi turto būklę, pokyčius;

2.1.5.  sprendžia gyvenamųjų patalpų ir kito nekilnojamojo turto pardavimo klausimus, rengia Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo sąrašus, organizuoja parduodamų objektų pardavimą, rengia dokumentus, susijusius su turto pardavimu;

2.1.6. atlieka Savivaldybės įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra Savivaldybė, ir kitų padalinių ekonominį įvertinimą, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl įmonių veiklos, teikiamų paslaugų kainų nustatymo;

2.1.7. sudaro ir tvarko piliečių, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti sąrašus, tvarko socialinio ir kito gyvenamojo būsto apskaitą, rengia dokumentus kompensacijoms ar būstui suteikti;

2.1.8. kontroliuoja visas Savivaldybės pavaldžias įmones ir įstaigas darbų saugos klausimais, jas konsultuoja;

2.2. aplinkos apsaugos ir ekologijos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą srityse:

2.2.1. analizuoja aplinkos apsaugos ir ekologijos politiką Savivaldybėje, kontroliuoja, kaip laikomasi aplinkos apsaugos ir ekologijos reikalavimų Savivaldybei pavaldžiose įstaigose, įmonėse ir bendrovėse;

2.2.2. rengia Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, priemonių sąmatą ir lėšų panaudojimo ataskaitą; kontroliuoja, kaip įmonės ir organizacijos panaudoja gautas lėšas, kad būtų užtikrintas tikslingas lėšų panaudojimas;

2.2.3. teikia pasiūlymus dėl saugomų teritorijų steigimo, apsaugos zonų ir juostų nustatymo, gamtos paminklų statuso suteikimo, reglamentų nustatymo, organizuoja šių teritorijų priežiūrą ir apsaugą;

2.2.4. sprendžia želdinių pertvarkymo klausimus, išduoda leidimus kirsti, genėti, persodinti saugotinus medžius ir krūmus ar atlikti kitokius pertvarkymo darbus;

2.2.5. organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimą ir valdymą;

2.2.6. organizuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą Savivaldybėje, kontroliuoja kaip minėtas funkcijas vykdo paslaugos tiekėjas;

2.3.  statinių (išskyrus vietinės reikšmės kelius ir jų priklausinius) priežiūros srityje:

2.3.1.  sudaro nenaudojamo, naudojamo ne pagal paskirtį ar apleisto ir neprižiūrimo, bešeimininkio nekilnojamojo turto sąrašą (žurnalą), teikia pasiūlymus dėl tokio turto naudojimo;

2.3.2.  vykdo statinių, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą priskirti Savivaldybės administracijai, priežiūrą, sudaro naudotojų sąrašus, pagal poreikį juos pildo ar keičia;

2.3.3. išduoda pažymas apie naujai suformuotų ar naudojamų objektų (pastatų, patalpų) galimybę naudoti pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį;

2.3.4. tarpininkauja gyventojams teikiant asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitas, teikia informaciją Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;

2.4.  licencijuojamos veiklos vykdymo, daugiabučių namų rėmimo ir administravimo, finansuojamų programų administravimo ir vykdymo srityse:

2.4.1. išduoda licencijas, licencijų kopijas, dublikatus, licencijų pakeitimus ir pratęsimus verstis keleivių vežimu autobusais vietinių susisiekimo maršrutais;

2.4.2. išduoda leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais;

2.4.3. organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo (priemiestiniais) autobusų maršrutais, rengia sutartis su vežėjais, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vietinio susisiekimo autobusų maršrutų optimizavimo;

2.4.4. išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais;

2.4.5. rengia prekybos ar paslaugų teikimo viešose vietose taisykles, išdavimo tvarką, tvarkos aprašus Savivaldybės ar jos kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse;

2.4.6. organizuoja Daugiabučių namų rėmimo programos vykdymą;

2.4.7. organizuoja Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos vykdymą;

2.5. Savivaldybės administracijos turto naudojimo priežiūros, kontrolės bei prekių, paslaugų, darbų pirkimų administracijos ūkinei veiklai vykdyti srityse:

2.5.1. užtikrina Savivaldybės administracinio pastato, garažų bei ūkio inventoriaus priežiūrą bei apsaugą;

2.5.2. organizuoja Savivaldybės administracijos tarnybinio transporto naudojimą, priežiūrą, remontą ir apsaugą;

2.5.3. organizuoja prekių, paslaugų, darbų pirkimus, rengia pirkimų dokumentus, vykdo pirkimų sutarčių kontrolę.

Informacija atnaujinta: 2021 09 14

Skip to content