2022-11-08 Kelmės krašto muziejaus vyr. specialistas ūkio reikalams


Įstaigos kodas 288208070, adresas Dvaro g. 15, LT- 86111, www.kelmesmuziejus.lt

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo užmokesčio koeficientas – 6,24.

Pretendentams taikomi reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Būti nepriekaištingos reputacijos;

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą;

5. Gebėti savarankiškai atlikti užduotis, analizuoti pateiktą medžiagą, atsirinkti ir vadovautis veiklą reglamentuojančiomis tvarkomis ir taisyklėmis, pasirinkti veiklos metodus, planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbą;

6. Gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
7. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu, elektroninėmis viešųjų pirkimų vykdymo sistemomis ir kt.;
8. Turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį vairavimo srityje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

  • Asmens dokumento kopiją.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Gyvenimo aprašymą (CV).
  • Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas).
  • Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Pretendentai, norėdami dalyvauti konkurse, Kelmės krašto muziejui dokumentus turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą,valstybės tarnybos portalą https://portalas.vtd.lt/

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą 10 darbo dienų nuo skelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje paskelbimo dienos. Dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

Informacija teikiama tel. 8 614 94140


Paskutinio atnaujinimo data: 2022-11-08