Spausdinti puslapio vidurį
Administracijos sudarytos komisijos

Pavadinimas Pirmininko vardas, pavardė,
tel., el. paštas
Nariai
Vaiko gerovės komisija  Virginija Čerkauskienė,
tel. (8 427) 69 072,
el. p. virginija.cerkauskiene@kelme.lt
Danutė Laivienė,
pirmininko pavaduotoja
Daiva Stonienė,
komisijos sekretorius

Deimantė Banaitienė
Zita Barakauskienė
Virginijus Blužas
Daiva Ignotaitė
Tomas Grigalaitis
Rokas Laurinaitis
Marytė Lencienė
Vaida Linikienė
Irmantas Kasparas
Reda Každailienė
Ineta Kislauskienė
Rimas Milkintas
Laura Šumskienė
Būsto pritaikymo neįgaliesiems
komisija
Danutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. danute.laiviene@kelme.lt

Reda Každailienė
Dalia Raubienė
Rimantas Dobrovolskis
Vytautas Sakalauskas
Marcijonas Urmonas

Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje
projektų vertinimo ir atrankos komisija
Danutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. danute.laiviene@kelme.lt

D. Raubienė
N. Bagdonavičienė
V. Tifelienė
D. Pocevičienė
A. Vaitkevičienė
A. Čepienė

Administracijos direktoriaus
rezervo lėšų skirstymo komisija
 

Reda Každailienė
Vytautas Sakalauskas
Vida Sinkevičienė

Nenukirsto miško pardavimo
asmenims, kurių pastatai yra
nukentėję nuo stichinių nelaimių
komisija
Danutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. danute.laiviene@kelme.lt

Kęstutis Kneižys
Vytautas Sakalauskas
urėdijos girininkas
seniūnijos seniūnas

Turto vertės nustatymo komisija Arūnas Kasparavičius,
tel. (8 427) 69157, 8 686 81987,
el. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt

Vytautas Sakalauskas
Dalius Vaitkevičius
Romas Balčiūnas
Gėnovaitė Melešiutė

Savivaldybės administracijos
nereikalingam arba netinkamam
(negalimam) naudoti turtui pripažinti
komisija
Romas Balčiūnas,
tel. (8 427) 69063,
el. p. romas.balciunas@kelme.lt 
Vytautas Sakalauskas
Vida Žalpienė
Gediminas Ščefanavičius
turto valdytojo atstovas
Rangos darbų defektams nustatyti
(daugiabučių namų atnaujinimas)
komisija
Danutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. danute.laiviene@kelme.lt
Vytautas Sakalauskas
Ramūnas Vaitiekūnas 
Kęstutis Kneižys
Rasita Bujokienė
UAB „Kelmės vietinis ūkis“ atstovas 
Teritorijų planavimo komisija Rimantas Dobrovolskis,
tel. 8 427 69070, 8 612 14315,
el. p. rimantas.dobrovolskis@kelme.lt
Priešgaisarinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento
prie VRM įgaliotas atstovas

Regiono aplinkos apsaugos
departamento prie AM
įgaliotas atstovas

Visuomenės sveikatos centro 
įgaliotas atstovas

Kultūros paveldo departamento
prie KM  įgaliotas atstovas

Regioninių parkų direkcijų
įgaliotieji atstovai

Inžinerinių tinklų,
susisiekimo komunikacijų
savininkai ar jų 
įgaliotieji atstovai
Kelmės rajono specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisija Rimantas Dobrovolskis,
tel. 8 427 69070, 8 612 14315,
el. p. rimantas.dobrovolskis@kelme.lt
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus įgaliotas atstovas

Saugomų teritorijų direkcijos įgaliotas atstovas, pagal priskirtą regioninio parko teritoriją (Tytuvėnų regioninio parko, Dubysos regioninio parko, Kurtuvėnų regioninio parko ar Varnių regioninio parko)

Virginija Kneižienė – komisijos sekretorė
(Gediminas Kiltinavičius – pavaduojantis)
Strateginio planavimo darbo grupė   Danutė Laivienė
Stasys Jokubauskas
Arūnas Kasparavičius
Reda Každailienė
Rimantas Dobrovolskis
Sonata Venckienė
Irena Kairienė
Mantas Ralys
Vida Sinkevičienė
Joana Miliauskienė
Vaida Ulvydienė
Lina Urbelytė
Indrė Skirmantaitė
Ramūnas Vaitiekūnas
Kelmės rajono mokyklų vadovų,
jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos komisija
Stasys Jokubauskas,
tel. (8 427) 69 053, 8 669 99 467,
el. p. stasys.jokubauskas@kelme.lt
Zita Barakauskienė
Rita Andrulienė
Irma  Stankuvienė
Asta Zavadskienė
Savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymo programų
atrankos ir vertinimo komisija
Danutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. danute.laiviene@kelme.lt
Vida Sinkevičienė
Raimonda Blužienė
Saulius Michailovas
Vijoleta Norkutė
Kelmės rajono savivaldybės
mokytojų atestacijos
apeliacinė komisija
Stasys Jokubauskas,
tel. (8 427) 69053, 8 669 99 467,
el. p. stasys.jokubauskas@kelme.lt
Zita Barakauskienė
Albertas Pumputis 
Daiva Stonienė 
Dalia Viliūnienė
Kelmės rajono savivaldybės metų kultūros darbuotojo premijos skyrimo komisija   Jadzė Gaupšienė
Stasys Jokubauskas
Sonata Venckie
Raimonda Blužienė
Romas Atkočaitis
     
Komisija parinkti
Kelmės rajono savivaldybės
melioracijos objektus melioracijos
statinių remonto ir priežiūros darbams,
valstybinei (valstybės perduotai
savivaldybėms) funkcijai atlikti –
valstybei nuosavybės teise
priklausančių melioracijos ir
hidrotechnikos statinių valdymui
ir naudojimui patikėjimo teise
Joana Miliauskienė,
tel. (8 427) 61142, 8 616 46897,
el. p. joana.miliauskiene@kelme.lt 
Apolinaras Jasaitis
Arūnas Kasparavičius
Raimonda Parnarauskienė
Remigijus Reimeris
Viešojo pirkimo komisija
valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
melioracijos funkcijoms atlikti
reikalingoms prekėms,
paslaugoms ir darbams pirkti
Arūnas Kasparavičius,
tel. (8 427) 69157, 8 686 81987,
el. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt
Joana Miliauskienė
Apolinaras Jasaitis
Remigijus  Reimeris
Marius Šarauskas
Viešojo pirkimo komisija
valstybės investicijų programoje
numatytų melioracijos projektų
įgyvendinimui reikalingoms prekėms,
paslaugoms ir darbams pirkti
Arūnas Kasparavičius,
tel. (8 427) 69157, 8 686 81987,
el. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt
Joana Miliauskienė
Apolinaras Jasaitis
Remigijus  Reimeris
Marius Šarauskas
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
specialiosios paskirties blankų,
pašto, renginių išlaidų, kanceliarinių,
ūkinių prekių, eksplotacinių medžiagų
ir kompiuterių priedų,
transporto priemonių atsarginių dalių,
skirtų remontuoti arba pakeisti
susidėvėjusias, nurašymo komisija
Apolinaras Jasaitis,
tel. (8 427) 61148, 8 616 99478,
el. p. apolinaras.jasaitis@kelme.lt 

Sigita Vasiliauskienė 
Marius Šarauskas
Komisija Kelmės rajono savivaldybės
nuostolių, kuriuos patyrė
gyvūnų savininkai, vykdydami
gyvūnų užkrečiamų ligų židinių
likvidavimo ir (arba) dėl šių ligų
taikomas veterinarinės sanitarijos
priemones, įvertinimo
Joana Miliauskienė,
tel. (8 427) 61142, 8 616 46897,
el. p. joana.miliauskiene@kelme.lt 
Vytautas Barkauskas
Jurgita Reimerienė
Arūnas Vileikis
seniūnijos seniūnas
Reprezentacinių išlaidų
nurašymo komisija
Salomėja Ramanauskienė,
tel. (8 427) 69063,
el. p. salomeja.ramanauskiene@kelme.lt
Nijolė Čerkauskienė
Gediminas Kiltinavičius
Albina Rukienė
Brandos atestatų, jų priedų,
išsilavinimo pažymėjimų blankų
inventorizacijos komisija
Zita Barakauskienė,
tel. (8 427) 69072, 8 604 12010,
el. p. zita.barakauskiene@kelme.lt
Nijolė Bernotienė
Ramutė Mackevičienė
Butų ir kitų patalpų savininkų
bendrijų valdymo organų,
jungtinės veiklos sutartimi
įgaliotų asmenų
ir savivaldybės administracijos
paskirtų bendrojo naudojimo objektų
administratorių veiklos,
susijusios su įstatymų ir
kitų teisės aktų
jiems priskirtų funkcijų vykdymu,
priežiūros ir kontrolės vykdytojai
Vaida Ulvydienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt 
Aldona Kučinskienė
Salomėja Ramanauskienė
Romas Balčiūnas
Kęstutis Kneižys
Arturas Baltrukas

Kelmės rajono
smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimo programos
priežiūros komisija
 

Tomas Adomaitis,
UAB „Etovis“ direktorius,
rajono verslininkų
deleguotas atstovas

Kęstutis Bilius,
savivaldybės tarybos narys

Ramūnas Baranauskas,
savivaldybės tarybos narys

Justinas Drapanauskas,
IĮ „Justudija“ vadovas

Stasys Jokubauskas,
savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Mockus,
savivaldybės tarybos narys

Ingrida Savickienė,
savivaldybės tarybos narė

Laima Tyliutė,
savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja,

Egidijus Ūksas,
savivaldybės mero pavaduotojas,

Mantas Varnelis,
MB „Mano garažas“ direktorius, Kelmės rajono verslininkas,

Vilija Virbickė,
VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

Finansinės paramos
visuomeninėms organizacijoms
rėmimo komisija
  Ramūnas Baranauskas
Saulius Mockus
Nelė Želvienė
Jadzė Gaupšienė
Lina Mikalajūnaitė
Salomėja Ramanauskienė
Irena Sabaliauskienė
Janina Samušienė
Daugiabučių namų savininkų bendrijų ir kitų daugiabučių namų rėmimo programos komisija Danutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. danute.laiviene@kelme.lt
Salomėja Ramanauskienė
(sekretorė)
Pranas Laurutis
Laima Petrauskienė
Vytautas Sakalauskas
Ilgalaikio turto
esminio pagerinimo
darbams įvertinti
komisija
Aldona Kučinskienė,
tel. (8 427) 69063,
el. p. aldona.kucinskiene@kelme.lt 
Vida Žalpienė
Gražina Narkienė
Vytautas Sakalauskas
Albina Rukienė
Dalius Vaitkevičius
Socialinio būsto
nuomos klausimams spręsti
komisija
Danutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. danute.laiviene@kelme.lt
Aldona Kučinskienė
Jolanta Dausinienė
Virginija Čerkauskienė
Arūnas Kasparavičius
Irena Želvienė
Antanas Narkus
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos patikėjimo teise
valdomo turto nuomos komisija
Danutė Laivienė,
tel. (8 427) 69 052, 8 659 92 849,
el. p. danute.laiviene@kelme.lt
Aldona Kučinskienė
Raimonda Paulavičiūtė
Rimas Milkintas
Laima Petrauskienė
Savivaldybės nekilnojamojo turto
ir kitų nekilnojamųjų daiktų
pardavimo viešo aukciono komisija
Vaida Ulvydienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt
Aldona Kučinskienė
Laima Petrauskienė
Arturas Baltrukas
Raimonda Paulavičiūtė
Viešo prekių aukciono
organizavimo ir vykdymo komisija
Romas Balčiūnas,
tel. (8 427) 69063,
el. p. romas.balciunas@kelme.lt
Aldona Kučinskienė
Dainius Gudavičius
Kelmės rajono savivaldybės
nuosavybės teise priklausančių
statinių kasmetinėms ir neeilinėms
apžiūroms vykdyti komisija
Kęstutis Kneižys,
tel. (8 427) 69055, 8 682 29502,
el. p. kestutis.kneizys@kelme.lt 
Antanas Narkus
Kristina Margienė
Statinių, kurie neturi savininkų
(ar kurių savininkai nežinomi),
apskaitai patikslinti komisija
Kęstutis Kneižys,
tel. (8 427) 69055, 8 682 29502,
el. p. kestutis.kneizys@kelme.lt
Romas Balčiūnas
Vilmantas Kizis
seniūnijos seniūnas
Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje
esančių patalpų ir statinių,
kurie yra apleisti ir neprižiūrimi,
naudojami ne pagal paskirtį
ir kuriems taikomas nekilnojamojo
turto mokesčio tarifas, metiniam
sąrašo sudarymui komisija
Vaida Ulvydienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt
Kęstutis Kneižys
Gediminas Kiltinavičius
Aldona Kučinskienė
Kanceliarinių, ūkinių prekių,
eksploatacinių medžiagų
ir kompiuterių priedų
nurašymo komisija
Vaida Ulvydienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt
Jurgita Janušauskienė
Raimonda Paulavičiūtė
Raimonda Parnarauskienė
Transporto priemonių atsarginėms
dalims, skirtoms remontuoti arba
pakeisti nusidėvėjusias,
nurašymo komisija
Vaida Ulvydienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt
Raimonda Paulavičiūtė
Romas Balčiūnas
Albina Rukienė
Želdynų ir želdinių apsaugos
ir priežiūros komisija
Rimantas Dobrovolskis,
tel. 8 427 69070, 8 612 14315,
el. p. rimantas.dobrovolskis@kelme.lt
Vilmantas Kizis
Raimonda Parnarauskienė

seniūnijos seniūnas

Darius Laurinavičius,
aplinkos apsaugos
departamento Kelmės rajono
agentūros vedėjas,
arba saugomos teritorijos
direkcijos atstovas

Kelius prižiūrinčios tarnybos
atstovas
Komunalinių atliekų tvarkymo
klausimais nagrinėjimo komisija
Raimonda Parnarauskienė,
tel. (8 427) 69055, 8 602 69094,
el.p. raimonda.parnarauskiene@kelme.lt 
Arūnas Kasparavičius

Eugenijus Plučas,
UAB "Kelmės vietinis ūkis"
atliekų tvarkymo vadovas

seniūnijos seniūnas
Kelmės rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos
klausimų nagrinėjimo darbo grupė
Raimonda Parnarauskienė,
tel. (8 427) 69055, 8 602 69094,
el.p. raimonda.parnarauskiene@kelme.lt 
Mantas Ralys
Arturas Baltrukas
Darius Laurinavičius,
aplinkos apsaugos
departamento Kelmės rajono
agentūros vedėjas,
arba saugomos teritorijos
direkcijos atstovas
Kelmės rajono savivaldybės
nuolatinė komisija
medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai
žemės ūkio pasėliams,
ūkiniams gyvūnams ir miškui
apskaičiuoti
Raimonda Parnarauskienė,
tel. (8 427) 69055, 8 602 69094,
el.p. raimonda.parnarauskiene@kelme.lt
Arūnas Kasparavičius

Valdas Gasiūnas,
Tytuvėnų miškų urėdijos
vyr. miškininkas

Apolinaras Jasaitis

Vitalijus Leskauskas,
Kelmės rajono medžiotojų
ir žvėrių draugijos
medžioklės žinovas

seniūnijos seniūnas
Butų ir kitų patalpų savininkų
bendrijų valdymo organų,
jungtinės veiklos sutartimi
įgaliotų asmenų ir
savivaldybės administracijos
paskirtų bendrojo naudojimo
objektų administratorių
veiklos, susijusios su įstatymų
ir kitų teisės aktų jiems priskirtų
funkcijų vykdymu,
priežiūros ir kontrolės
vykdytojai
Vaida Ulvydienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt
Aldona Kučinskienė
Salomėja Ramanauskienė
Romas Balčiūnas
Kęstutis Kneižys
Arturas Baltrukas
Nuolatinė Kelmės rajono
savivaldybės administracijos
maršrutų nustatymo, keitimo,
panaikinimo, nuostolių
susidariusių dėl viešųjų
 paslaugų teikimo
reguliaraus susisiekimo
maršrutuose vertinimo
bei vežimo tarifų dydžių
nustatymo komisija
Vaida Ulvydienė,
tel. (8 427) 69063, 8 659 27923,
el. p. vaida.ulvydiene@kelme.lt
Salomėja Ramanauskienė
Viktorija Kirkutytė
Rasita Bujokienė
Gražina Narkienė
Komisija savivaldybės administracijos darbuotojų prašymams dėl profesinio stažo įvertinimo nagrinėti Arūnas Kasparavičius,
tel. (8 427) 69157, 8 686 81987,
el. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt
Irena Kairienė
Vida Sinkevičienė
Vaida Ulvydienė
Dailės kūrinių statymo (įrengimo) komisija Rimantas Dobrovolskis,
tel. (8 427) 69070, 8 612 14315,
el. p. rimantas.dobrovolskis@kelme.lt
Vilmantas Kizis
Sonata Venckienė
Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnaiAtgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Liepa
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: