Spausdinti puslapio vidurį
Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė N. Ežerskienė (2018-09-11, A-1080)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo (apskaitos, finansų) arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dirbant su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS).
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos, finansinės atskaitomybės standartais, tinkamai tvarko Kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos (Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų, kitų lėšų) apskaitas, Kelmės apylinkių, Tytuvėnų apylinkių, Vaiguvos seniūnijų gautinų sumų, finansavimo sumų, mokėtinų sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sukauptų pajamų, sąnaudų (lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, nuomą ir lėšų, gautų iš kitų šaltinių, seniūnijų savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų ir kitų biudžetinių įstaigų lėšų) apskaitas.
 2. Tvarko Kontrolės ir audito tarnybos lėšų apskaitą, susijusią su darbo užmokesčiu (mokėtinų sumų, kasinių išlaidų, teikia faktiškus duomenis lėšoms gauti iš Finansų skyriaus ir kt.).
 3. Tikrina, ar banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitinka apskaitos registrų likučius ir vykdo einamąją kontrolę.
 4. Siekdama tinkamo biudžeto lėšų panaudojimo sistemina ir analizuoja planinius ir atskaitinius rodiklius tvarkomų lėšų, reikalingus Savivaldybės administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos biudžeto programų pajamų ir išlaidų apskaitai.
 5. Sudaro Kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių, Tytuvėnų apylinkių, Vaiguvos seniūnijų pagal asignavimų valdytojus patvirtintas sąmatas, sudaro mėnesinius, ketvirtinius, metinius privalomų FVAS ataskaitų paketus (finansines ataskaitas (žemesnio lygio), biudžeto vykdymo ataskaitas, mokesčių ataskaitas.
 6. Fiksuoja visų sąskaitų registrų apyvartas, įrašydamas į suvestinį registrą – Didžiąją knygą. Kontroliuoja analitinės apskaitos likučių sutikrinimą su Didžiąja knyga.
 7. FVAS ataskaitų paketų duomenis sutikrina su Didžiosios knygos, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (forma Nr. 4) duomenimis.
 8. Vykdo kiekvieno asignavimų valdytojo einamąją kontrolę, tvarkydamas kasines išlaidas pagal programas, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 9. Kontroliuoja, kad išlaidos neviršytų ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano, įskaitant patikslinimus, pagal valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, vykdo einamąją kontrolę.
 10. Įrašo gautose sąskaitose faktūrose ir kt. dokumentuose buhalterinių sąskaitų korespondencijas.
 11. Vykdo Savivaldybės administracijos, seniūnijų (tvarkomų lėšų) atsiskaitymus su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis ir organizacijomis, tvarko seniūnijų atsiskaitymų apskaitą su atskaitingais asmenimis, sudaro ataskaitas.
 12. Tikrina atskaitingų asmenų avanso apyskaitas, jas registruoja, suvesdamas duomenis į kompiuterinę programą.
 13. Sistemingai rengia ir teikia aptarnaujamų įstaigų vadovams pažymas apie išlaidų sąmatų vykdymą ir apie nepanaudotų asignavimų likučius.
 14. Kontroliuoja, ar laiku ir visiškai padengiami įsiskolinimai kreditoriams, ar išieškomi įsiskolinimai iš debitorių (tvarkant priskirtus asignavimus). Pildo mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas (formą Nr. 4 – metinę, ketvirtinę, mėnesinę).
 15. Pateikia reikalingus duomenis programų sąmatų projektams rengti.
 16. Atlieka stebėseną ir teikia pasiūlymus bei apibendrina informaciją (tvarkomų lėšų) apie reikalingus programų sąmatų patikslinimus.
 17. Teikia faktiškus duomenis pagal valstybės funkcijas paraiškoms pildyti (lėšoms gauti iš Finansų skyriaus).
 18. Teikia pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas ir pajamų mokesčio nuo B klasės deklaracijas.
 19. Pildo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos II dalį, rengia aiškinamąjį raštą apie finansinio turto ir įsipareigojimų kitimo duomenis (vertės padidėjimo ar sumažėjimo priežastis), kuriais atskleidžiami reikšmingi dalykai.
 20. Sudaręs kompiuterinius apskaitos registrus, sutikrina registrų įrašų ir buhalterinių apskaitos dokumentų informaciją.
 21. Išduoda seniūnams automobilių kelionės lapus (valdymo, komunalinio ūkio, socialinėms reikmėms), pildo kelionės lapų išdavimo registrą.
 22. Kontroliuoja Savivaldybės administracijos, seniūnijų automobilių ridas, kad nebūtų viršytos. Kontroliuoja Savivaldybės administracijos, seniūnijų kelionės lapus, kad jie būtų užpildyti teisingai, nebūtų braukymų, taisymų. Taisymai turi atitikti buhalterinius reikalavimus.
 23. Susistemina ir apibendrina visų seniūnijų duomenis, reikalingus pateikti įstaigų vadovams, Savivaldybės tarybos nariams, seniūnams, skyrių vedėjams.
 24. Atsako už Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinio pildymą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
 25. Pildo ir pateikia teritoriniams „Sodros“ skyriams pažymas apie asmenų draudžiamąsias pajamas pagal archyvinius dokumentus, saugomus nuo 1972 m.
 26. Konsultuoja administracijos darbuotojus apskaitos klausimais tam, kad buhalterinės apskaitos dokumentai, duomenys būtų teisingi.
 27. Vertina ir teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų, susijusių su savo vykdomomis funkcijomis.
 28. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus apskaitos klausimais, dokumentus, taisykles ir įvairius raštus.
 29. Tinkamai saugo pagal kompetenciją priskirtus buhalterinius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia archyvui. Archyvuoja ilgalaikio saugojimo dokumentus.
 30. Rengia skyriaus dokumentacijos planą ir registrų sąrašą, organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
 31. Atostogų, komandiruočių metu pavaduoja bet kurį skyriaus specialistą.
 32. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 33. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: