Spausdinti puslapio vidurį
Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė R. Paulavičiūtė (2018-09-11, A-1080)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo (apskaitos, finansų) arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti finansų ir buhalterinės apskaitos srityje.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarko Savivaldybės administracijos gautinų sumų, finansavimo sumų, mokėtinų sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sukauptų pajamų, sąnaudų ((savivaldybės biudžeto lėšų (sąskaita Nr. LT94 4010 0438 0001 0065), biudžetinių įstaigų pajamų, paramos lėšų ir į sąskaitas Nr. LT48 4010 0438 0001 0117,LT60 4010 0438 0039 0044, LT45 4010 0438 0008 1272, LT80 7300 0101 1733 4763, LT63 4010 0438 0012 4210 gaunamų lėšų ir kitų lėšų) sąskaitų registrų apskaitą.
 2. Atlieka stebėseną, registruoja, teikia apibendrintą informaciją, susijusią su administracijos administruojamomis pajamomis iš mokesčių, rinkliavų, baudų, kitų įmokų, reikalingą Savivaldybės administracijos finansinėms ataskaitoms sudaryti, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos, administracijos skyrių pateiktas ataskaitas, gyventojų sumokėtas įmokas.
 3. Rengia ir teikia Savivaldybės iždui Administruojamų arba apskaičiuojamų kitų įmokų Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitą (forma S4), Apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaitą (forma S5), Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaitą (forma S6), Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitą (forma S7).
 4. Sudaro telefoninių pokalbių sąskaitų lenteles limitams kontroliuoti.
 5. Apskaičiuoja nuomojamo ploto kainą už šildymą, elektrą, vandenį. Rašo įstaigoms, įmonėms, fiziniams asmenims sąskaitas už elektrą, šildymą, vandenį, ryšių paslaugas, patalpų nuomą ir kitais nenumatytais atvejais.
 6. Tvarko gyvenamųjų patalpų nuomos apskaitą.
 7. Skaičiuoja Savivaldybės tarybos nariams išmokas, skirtas su jų veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms dengti.
 8. Įrašo gautose sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose buhalterinių sąskaitų korespondencijas.
 9. Tikrina, ar banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitinka apskaitos registrų likučius, vykdo einamąją kontrolę.
 10. Siekdama tinkamo biudžeto lėšų panaudojimo sistemina ir analizuoja planinius ir ataskaitinius rodiklius tvarkomų lėšų, reikalingus Savivaldybės administracijos biudžeto programų pajamų ir išlaidų apskaitai.
 11. Vykdo Savivaldybės administracijos (tvarkomų lėšų) atsiskaitymus su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis ir organizacijomis, tvarko Savivaldybės administracijos atsiskaitymų apskaitą.
 12. Vykdo einamąją finansų kontrolę, tvarkydamas kasines išlaidas pagal programas, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą.
 13. Atlieka nepavaldžių subjektų priežiūrą: priima ir tikrina lėšų, skiriamų (viešojo sektoriaus, ne viešojo sektoriaus subjektams)  pagal lėšų naudojimo sutartis, ataskaitas (1, 2, 3 programų).
 14. Kontroliuoja, kad viešojo sektoriaus, ne viešojo sektoriaus subjektų,  pateiktų ataskaitų apskaitos dokumentai, apskaitos duomenys būtų teisingi.
 15. Rengia tvarkomų lėšų ataskaitas ir teikia nustatytais terminais Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos, Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir  kitoms valstybės institucijoms.
 16. Sudaro Savivaldybės administracijos mėnesinius, ketvirtinius, metinius FVAS ataskaitų paketus (finansines ataskaitas (žemesnio lygio), biudžeto vykdymo ataskaitas, statistines ataskaitas), susijusias su įtraukiamomis į apskaitą lėšomis.
 17. Rengia paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 18. Teikia pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas ir pajamų mokesčio nuo B klasės deklaracijas.
 19. Fiksuoja visų tvarkomų sąskaitų registrų apyvartas, įrašydamas į suvestinį registrą – Didžiąją knygą. Kontroliuoja analitinės apskaitos likučių sutikrinimą su Didžiąja knyga.
 20. FVAS ataskaitų paketų duomenis sutikrina su Didžiosios knygos duomenimis.
 21. Konsultuoja administracijos darbuotojus buhalterinės apskaitos klausimais tam, kad buhalterinės apskaitos dokumentai, duomenys būtų teisingi.
 22. Sudaręs kompiuterinius apskaitos registrus, sutikrina registrų įrašų ir buhalterinių apskaitos dokumentų informaciją.
 23. Vertina ir teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų, susijusių su savo vykdomomis funkcijomis.
 24. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus apskaitos klausimais, buhalterinių dokumentų, raštų projektus.
 25. Tinkamai saugo pagal kompetenciją priskirtus buhalterinius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia archyvui.
 26. Pildo Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinio duomenis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
 27. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 28. Atostogų, komandiruočių metu pavaduoja bet kurį skyriaus specialistą.
 29. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: