Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant projektą „Kelmės tūkstantmečio parko sutvarkymas“

Kelmės rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintą Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų planą (Galiojanti suvestinė redakcija – 2018-11-03, 3 priedas), gyventojus kviečia dalyvauti viešame Programos pristatyme, kuris vyks 2018 m. lapkričio 30 d.  14.00 val. Kelmės rajono savivaldybės administracijos salėje (Vytauto Didžiojo g. 58, 2 aukštas).

VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA,
RENGIANT PROJEKTĄ ,,KELMĖS TŪKSTANTMEČIO PARKO SUTVARKYMAS“

1. Kelmės rajono savivaldybė pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-19 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ rengia projektą ,,Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas“ (toliau - Projektas). Patikslinus turimą Kelmės miesto „Tūkstantmečio parko“ (prie Kražantės gatvės) statybos projektą pagal ES fondų 05.5.1-APVA-R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamos veiklos „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“, planuojama parengti Kelmės Tūkstantmečio parko Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje tvarkymo projektą ir atlikti želdynų tvarkymo, vandens pakrančių sutvarkymo, pėsčiųjų takų įrengimo, mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių įrengimo darbus, bei siekti  pritaikyti teritoriją ekologinio ugdymo, kraštovaizdžio pažinimo, rekreacijos poreikiams.

2. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslas pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Priemonės finansavimo sąlygų aprašas yra pateiktas internetinėje svetainėje.

3. Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa (toliau - Programa) rengiant Kelmės Tūkstantmečio parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo tvarkymo projektą  parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija). Ši Programa yra  planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas, kuriame pateikiama apibendrinta informacija apie planuojamą vykdyti veiklą, jos tikslus ir uždavinius, paaiškinama, kokias problemas siekiama spręsti, nustatomi įgyvendinimo veiksmai, jų prioritetiškumas, pristatomi konsultavimosi su visuomene metodai, priemonės ir būdai, pateikiama kita svarbi informacija.

4. Programos projektas kartu su kvietimu dalyvauti viešame programos pristatyme  išsiųstas Kelmės m. seniūnijai, bei Kalnų seniūnaitijai,  Aplinkos apsaugos agentūrai.  Informacija apie rengiamą Projektą ir Programą bei jos pristatymą paskelbta Kelmės rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.kelme.lt.

5. Viešame Programos pristatyme dalyvavo.............išvardinama..............  Buvo gauti šie pasiūlymai, pageidavimai, pateikti klausimai  (išvardinama).

 

I  BENDRA INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TVARKYTI TERITORIJĄ

6. Kelmės Tūkstantmečio parkas užima 17,1797 ha teritoriją. Parkas yra Kelmės miesto pietinėje dalyje, adresas - Kražantės g., Kelmės m. (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5422/0011:358). Projektu Planuojama tvarkyti teritorija ne mažiau kaip 16,5 ha..

Bendras kraštovaizdžio aprašymas, pobūdis ir būklė

7. Pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą, patvirtintą aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703, parko teritorija yra kraštovaizdžio urbanistinėje intensyvaus naudojimo tvarkymo zonoje, molingoje ir banguotoje plynaukštėje, kurioje vyrauja mišraus pobūdžio, miškingas, mažai sukultūrinto pobūdžio ir sukultūrintas agrarinis kraštovaizdis. Pagal kraštovaizdžio morfologines savybes minima teritorija patenka į  Kuršo-Žemaičių aukštumų ruožą, Žemaičių aukštumos sritį, Rytų Žemaičių pelkėtą agrarinę mažai urbanizuotą plynaukštę.

8. Kelmės miesto Tūkstantmečio parko teritorija yra Kelmės miesto pietuose, teritorijos plotas – 17,1797 ha., parkas išsidėstęs vaizdingame slėnyje, kairiajame Kražantės upės krante, šalia Kražantės upės. Privažiavimas prie parko – nuo Kražantės gatvės pusės. . Šiaurinėje dalyje parkas glaudžiasi prie Raseinių gatvės, kuri lyg ir atriboja parką nuo už jos esančios pokario metais įkurto ir miesto gyventojų labai lankomo Kelmės miesto „Draugystės“ parko. Pagrindinis parko akcentas – iš rytinės ir iš pietinės pusės jį supanti Kražantės upės vaga.

Ekologinė vietovės svarba, kraštovaizdžio funkcijos ir vertybės

9. Pagal Kelmės rajono bendrąjį planą Kelmės rajono gamtinio kraštovaizdžio, kaip teritorinės sistemos, stabilumo garantija būtų pilnaverčio gamtinio karkaso, karkaso – ekologinės sistemos su atitinkamu reglamentavimu suformavimas. Parko teritorija pagal rajono bendrąjį planą patenka į regioninį migracijos koriudorių – teritoriją, kur vyksta intensyvi medžiagų, energijos, gamtinės informacijos srautų apykaita, augalų bei gyvūnų rūšių migracija.

10. Kelmės miesto bendrajame plane parko teritorija patenka į paviršinio vandens pakrantės apsaugos juostą, apsauginių želdinių zoną. Parkas yra riboto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorija t.y. parko teritorija, įvardinama kaip gerai atliekanti ekologinio kompensavimo funkcijas.

11. Vertingiausios parko gamtinio kraštovaizdžio savybės yra reljefas, kraštovaizdis ir želdiniai, joje veikla turi būti vykdoma minimaliai keičiant ar pažeidžiant paviršiaus reljefą, gerinant kiekybinius ir kokybinius teritorijos apželdinimo rodiklius. Parko teritorija drėgna, siekiant ją šiek tiek nusausinti, buvo iškasti atviri sausinimo grioviai, nuvedantys vandenį link Kražantės upės vagos.

12. Atlikus parko teritorijos kraštovaizdžio pobūdžio analizę, dendrologinius ir hidrologinius tyrimus (tai numatyta parko teritorijos tvarkymo projekto rengimo užduotyje) kraštovaizdžio ekologinė vertė išaugs.

Kitos (kultūrinės, socialinės, estetinės, ekonominės) vietovės vertybės

13. Kelmės Tūkstantmečio parkas yra jaunas, atgimimo metais įkurtas parkas, išsidėstęs vaizdingame slėnyje, kairiajame Kražantės upės krante, šalia Kražantės upės. Parkas pradėtas kurti nuo medžių sodinimo. Tuo metu nebuvo atlikta vientiso erdvių, takų tiesimo, želdinių išdėstymo projektavimo.

14. Kelmės miesto bendrojo plano sprendiniuose atkreiptas dėmesys į šį parką kaip į rekreacinę teritoriją su galimybę plėtoti ir sutvarkyti viešąsias erdves.

15. Atlikus parko teritorijos reikiamus tyrimus ir analizes (tai numatyta parko teritorijos tvarkymo projekto rengimo užduotyje), bei pagal projektą sutvarkius parką, parko vertingumas neabejotinai padidės.

16. Siekiant pilnai išnaudoti teritorijos potencialą, reikia išsaugoti vietovės kraštovaizdžio savitumą, gamtos ir kultūros vertybes, didinti ekologinį stabilumą, gyvybingumą, integruoti teritoriją į bendrą miesto struktūrą, sudaryti  sąlygas visuomenei, bendruomenėms įsitraukti į kraštovaizdžio pažinimą, padėti suprasti jo ekologinę svarbą, tenkinti  miestiečių poilsio poreikius.

 

II  KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

17. Parko teritorijos tvarkymo projekto rengimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija pateikta internete).

Kelmės Tūkstantmečio parko tvarkymo tikslas

18. Užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą bei palaikyti ir stiprinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą Kelmės Tūkstantmečio parko gamtinio karkaso teritorijoje.

Kelmės Tūkstantmečio parko tvarkymo uždaviniai

19. Sutvarkyti  ir pritaikyti visuomenės poreikiams Kelmės Tūkstantmečio parką; įgyvendinti parko teritorijoje konkrečias kraštovaizdžio formavimo priemones; didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą; sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui; ugdyti ekologinę savimonę plėtojant visuomenės suvokimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį (mažinti kraštovaizdžio fragmentaciją (atskirųjų, priklausomųjų želdynų kūrimas, esamų želdynų pertvarkymas, želdinių grupių, juostų įveisimas); pagerinti rūšių išlikimo sąlygas (retų rūšių, vietinės augalijos ir gyvūnijos saugojimas, invazinių rūšių naikinimas, kraštovaizdžio elementų, svarbių konkrečių rūšių migracijai, suformavimas ar atnaujinimas, esamų želdynų, želdinių grupių tvarkymas, želdinių sveikumo išsaugojimas);  išsaugoti gamtinį kraštovaizdžio pobūdį, gerinti kraštovaizdžio vertybių būklę  (kraštovaizdžio, atskirų jo elementų išsaugojimąs, atkūrimas ir reprezentavimas, gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio objektų apsauga, reljefo atstatymas ir tvarkymas, panoramų, perspektyvų atvėrimas, estetinės vietovės būklės gerinimas); sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį ugdymo, švietimo bei sveikatinimo tikslais.

 

III KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO REIKALAVIMAI

20. Kelmės Tūkstantmečio parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo tvarkymo projekto rengimo metu numatoma atlikti:

20.1. Esamos būklės analizės stadijoje

20.1.1 Teritorijų planavimą, vietovės naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir  dokumentų analizę (žemės naudojimo būdas, apsaugos statusas, planavimo dokumentais, teisės aktais teritorijai nustatyti veiklos plėtojimo reikalavimai ir apribojimai,  įvertinamas bendras kraštovaizdžio pobūdis ir jo būklė pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius ir kitus dokumentus (kai juose atlikta kraštovaizdžio morfologijos analizė): nurodomas gamtinis kraštovaizdžio pobūdis, kraštovaizdžio pobūdis pagal sukultūrinimo laipsnį, kraštovaizdžio naudojimo pobūdis, vizualinės struktūros tipas ir pan., pateikiami atitinkamų brėžinių fragmentai.

20.1.2  Bendrojo kraštovaizdžio pobūdžio analizę (aprašyti bendrą kraštovaizdžio pobūdį ir jo būklę pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano ar kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; apibūdinti gamtinį karkasą, jo geoekologinį potencialą nurodant gamtinio karkaso tvarkymo kryptis, numatytas planavimo dokumentuose; atlikti reljefo analizę ir vizualinių kraštovaizdžio savybių vertinimą). Taip pat turi būti įvertinti kraštovaizdžio struktūros elementai, kuriuos būtina išsaugoti nepakeistus. Atlikti vizualinių kraštovaizdžio savybių įvertinimą, apibūdinant kraštovaizdžio apžvelgiamumą, įvardinant vietovėje esančias regyklas (dirbtinė kalva), jų padėtį svarbiausių objektų atžvilgiu.

20.1.3 Urbanistinės struktūros analizę − įvertinti teritorijos užstatymą, inžinerinės, susisiekimo infrastruktūros objektus, aprašyti teritorijoje esančius pastatus bei jų paskirtį; nustatyti Parko takų, mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių ir kt. vietas.

20.1.4 Dendrologinius tyrimus (ištirti želdynų biologinę įvairovę; sudaryti medžių, krūmų ir kitų augalų asortimentą, tinkantį šiam parkui; atlikti želdinių inventorizaciją ir jų būklės įvertinimą (kartu su gatvės želdiniais) pagal Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisykles (turi būti pateikta želdynų ir želdinių inventorizavimo kortelė, trumpa želdyno charakteristika). Jei teritorijoje esama saugomų rūšių, turi būti apibūdinami jų ekologiniai poreikiai, nurodomos priemonės, kurios galėtų pagerinti šių rūšių išlikimo sąlygas.

20.1.5 Teritorijų socialinių, ekonominių aspektų analizė – įvertinamas teritorijos vykdomos ir skatinamos veiklos, galimybės teritoriją pritaikyti gamtosauginio švietimo, kitoms edukacinėms veikloms, poreikis nutraukti ar apriboti vietovėje ar gretimybėse vykdomą veiklą ir pan

20.1.6 Hidrologinius tyrimus (įvertinti Parke buvusias ir dalinai išlikusias kūdras ir jų atkūrimo galimybes; įvertinti hidrologines sąlygas: nurodomi teritorijoje esančių paviršinių vandens telkinius bei jų pagrindines charakteristikas; nurodyti paviršiniam vandens telkiniui nustatytos apsaugos juostos ir zonos pločius).

20.1.7 Urbanistinės struktūros analizę (įvertinti teritorijos užstatymą, inžinerinės, susisiekimo infrastruktūros objektus, aprašyti teritorijoje esančius pastatus bei jų paskirtį).

20.1.8 Gyvosios gamtos inventorizaciją.

20.1.9 Esamos būklės analizės svarbiausios tyrimų išvados grafiškai pavaizduojamos ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano (M 1:500) (rengiamo projektuotojo lėšomis). Esamos būklės brėžinyje nurodoma: reljefas, hidrografija ir hidrotechnika, augalija, žemės dangos, pastatai ir jų elementai, urbanizuotos teritorijos, lietaus nuotakynas ir drenažas, bendrosios komunikacijos ir kt.

20.1.10 Kraštovaizdžio tvarkymo projekto esamos būklės analizei raštu turi pritarti derinančios institucijos ir organizatorius.

20.2. Koncepcijos rengimo ir jos viešo pristatymo visuomenei stadijoje

20.2.1 Kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijos rengimo stadijoje parengiamas eskizinis projektas, išreiškiantis pagrindines kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių idėjas: grafiškai pavaizduoti pasiūlymų sprendiniai; projektinius sprendinius pagrindžiantys tekstiniai aprašymai.

20.2.2 Kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijai raštu turi pritarti derinančios institucijos ir organizatorius.

20.2.3 Kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcija turi būti vieša: apie jos parengimą informuojama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje, taip pat pranešimai išsiunčiami projektą derinančioms institucijoms, Kelmės miesto seniūnijai, vietos veiklos grupei, turto savininkams, esantiems projektuojamoje teritorijoje ar šalia jos. Ši koncepcija pristatoma, svarstoma viešai ir organizuojamas viešas jos pristatymas (projekto koncepcija turi būti viešai eksponuojama ne mažiau kaip 10 dienų iki jos viešo pristatymo svarstymo).

20.3. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių konkretizavimo stadijoje

20.3.1 Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių konkretizavimo stadijoje parengiami kraštovaizdžio tvarkymo projekto tekstiniai ir grafiniai sprendiniai, parengiama projekto įgyvendinimo sąmata, techninė specifikacija ir sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) aprašas.

20.3.2. Turi būti numatyta:
20.3.2.1. Parko erdvinės struktūros, pažeistų kompozicinių ir funkcinių ryšių atkūrimas;
20.3.2.2. Natūralių ekosistemų funkcionavimui palikti, išsaugoti ar atkurti plotai (augalų masyvai, juostos, pavieniai augalai, natūralios dangos, vandens telkiniai);
20.3.2.3. Reljefo formavimo sprendiniai. Turi būti detalizuota kiek numatoma nukasti, užpilti grunto (kubiniais metrais), paaiškinti vandens surinkimo ir nuvedimo sprendiniai;
20.3.2.4. Paliekami, šalinami, naujai įveisiami želdiniai;
20.3.2.5. Esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai įrengiamos žemės dangos (natūralios ir dirbtinės);
20.3.2.6. Esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai įrengiamos urbanizuotos teritorijos;
20.3.2.7. Esami, naikinami, pertvarkomi ir naujai įrengiami rekreaciniai takai (detalizuojant takų dangų konstrukciją, profilį ir kt.)
20.3.2.8. Priemones vertingų želdynų bei jų sistemų, vandens telkinių, jų sistemos elementų tvarkymui ir išsaugojimui bei darbų techninės specifikacijos;
20.3.2.9. Mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai: suolai, šiukšliadėžės, informacinis stendas, kelio ženklai, dviračių stovai ir kt.
20.3.2.10. Mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių eskizai: suolų, šiukšliadėžių ir kt.

20.3.3. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tekstinius sprendinius sudaro aiškinamasis raštas, paaiškinantis grafinius sprendinius, ir sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) aprašas.

20.3.4. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto grafinius sprendinius sudaro: esamos situacijos planas, kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių brėžinys, teritorijos reljefo (sklypo aukščių) planas, želdinių planas, Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas.

20.3.5. Sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) apraše numatomi veiksmai ir priemonės, reikalingos nuolatinės teritorijos priežiūros užtikrinimui ir rezultatų ilgaamžiškumo palaikymui. Aprašo turinyje nurodoma: želdinių priežiūros specifika ir ypatumai (šienavimas, genėjimas, atsodinimas, tręšimas, laistymas ir kt.), statinių ir įrenginių priežiūros specifika (dažymas, atnaujinimas ir kt.), minimalios teritorijos priežiūrai reikalingos lėšos, trumpai aptariama teritorijos priežiūra esant ekstremalioms gamtinėms situacijoms, aptariami kiti individualūs teritorijos kasdieninės priežiūros poreikiai.

20.3.6. Įvertinami kiti specialieji reikalavimai kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose veiklos įgyvendinimui, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metais veiksmų plano patvirtinimo“ 3 priede.

21. Esamos situacijos planas (M 1:500).

Pagrindinis kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių brėžinys (M 1:500). Brėžinyje tekstu ir grafiniais elementais turi būti nurodyta: tvarkomos teritorijos pavadinimas, adresas, ribos, plotas; natūralių ekosistemų funkcionavimui palikti, išsaugoti ar atkurti plotai (augalų masyvai, juostos, pavieniai augalai, natūralios dangos, vandens telkiniai); reljefo formavimo sprendiniai; esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai įrengiamos žemės dangos (natūralios ir dirbtinės); esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai įrengiamos urbanizuotos teritorijos (atraminės sienutės, urbanizuotų teritorijų elementai); paliekami, šalinami, naujai įveisiami želdiniai; įkarpoje pavaizduojama, kaip teritorija jungiasi su tvarkomos teritorijos gretimybėje esančiais želdiniais, želdynais, takų sistemomis ir pan.; besiribojantys keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos; kiti tvarkomai teritorijai aktualūs erdviniai objektai.

22. Teritorijos reljefo (sklypo aukščių) planas (M 1:500). Jame nurodoma: reljefas, esami ir projektuojami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, laiptai, esami ir projektuojami takai, jų dangos, privažiavimai, charakteringi reljefo taškai ir kiti elementai;

23. Želdinių planas (M 1:500). Plane sutartiniais ženklais nurodomi paliekami ir šalinami želdiniai, išskirtiniai, vertingi (dendrologiniu, istoriniu, asociatyviniu ar kitais požiūriais) želdiniai, perkeliami, persodinami ir naujai sodinami želdiniai, nurodoma, kur atstatomas natūralus augalinis dirvožemio sluoksnis, pateikiama želdinių suvestinė lentelė, kurioje nurodomos želdinių charakteristikos (būklė, aukštis, plotis ir kt.) ir reikalingos želdinių tvarkymo priemonės;

24. Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:500). Plane nurodomos inžinerinių tinklų trasos, skirtingų dangų plotai ir charakteristikos, aikštelės, laiptai, atraminės sienutės ir pan.;į

25. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimo ir viešinimo stadijoje

25.1 Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimo ir viešinimo stadijoje:
25.1.1. pateikiamas kraštovaizdžio tvarkymo projektas; sprendiniai derinami raštu su Kelmės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiuoju architektu kuris įvertina, ar planuojamos veiklos neprieštarauja teritorinio ir strateginio planavimo dokumentuose nustatytiems kraštovaizdžio kokybės tikslams, ar projektas apsvarstytas su visuomene;
25.1.2. Aplinkos apsaugos agentūra, kuri įvertina, ar planuojamos veiklos nedarys neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ir gretimoms teritorijoms.

25.2. Suderinto kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių viešinimas Savivaldybės tinklalapyje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos patalpose (2-o aukšto skelbimų lentoje).

25.3. Viešas pristatymas visuomenei po ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių viešo paskelbimo Savivaldybės tinklalapyje ir administracijos patalpose. Viešame pristatyme visuomenei turi dalyvauti projektą derinusių institucijų atstovai.

25.4. Atliekamos kitos visuomenės įtraukimo ir informavimo veiklos, numatytos Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programoje.


Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa,
rengiant projektą „Kelmės tūkstantmečio parko sutvarkymas“
1 priedas

BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS

Šia programa siekiama aktyvaus visuomenės dalyvavimo ir jos interesų užtikrinimo,  įsitraukimo į vietos kraštovaizdžio puoselėjimą, apsaugą ir formavimą,  bendruomeniškumo ir sąmoningumo stiprinimo.

Žemiau pateikiamas bendradarbiavimo su visuomene planas.

Projekto rengimo stadija

Visuomenės įtraukimo į kraštovaizdžio formavimą ir informavimo, dalyvavimo joje  tikslai

Visuomenės informavimo ir dalyvavimą skatinančios priemonės (trumpas aprašymas)

Prieš pradedant rengti projektą ir viso projekto rengimo ir įgyvendinimo metu

Nuolat informuoti visuomenę apie Kelmės Tūkstantmečio parko teritorijoje planuojamą vykdyti (vykdomą) projektą, sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti viso projekto rengimo ir įgyvendinimo metu.

1) Apie projektą, jo eigą informacija nuolat skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt Skelbiama informacija apie inicijuotus siūlymus, skelbiami sprendimai, susiję su šios programos, projektavimo viešinimu ( jų viešo svarstymo vieta ir laikas, viešam svarstymui pateikti sprendiniai, patvirtinto projekto sprendiniai kita panaši informacija).

2) Informaciją apie Projektą gauti, bei tiesiogiai teikti siūlymus galima Kelmės r. savivaldybės administracijos atsakingiems specialistams, kreiptis tiesiogiai Vytauto Didžiojo g. 58, 2 aukštas 204  kab., vyriausiasis specialistas Dalius Vaitkevičius, telefonu 8 427 69 158, elektroniniu paštu dalius.vaitkevicius@kelme.lt arba 208 kab. vyriausioji specialistė Virginija Kneižienė telefonu 8 427 69160, elektroniniu paštu virginija.kneiziene@kelme.lt

3) Informacija gali būti pateikiama skelbimų lentose  Kelmės miesto seniūnijoje ir Kelmės rajono savivaldybės administracijoje (2 aukštas).

Esamos būklės analizės stadijoje

 

 

 

Išsiaiškinti visuomenei svarbius vietovės elementus, vertybes, funkcijas.


Suteikti visuomenei žinių apie vietovės svarbą ir išskirtinumą.

Informacija teikiama Kelmės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt , bendraujama telefonu ir elektroniniu paštu, tiesiogiai su atsakingais, aukščiau minėtais kontaktiniais asmenimis.

Šios programos ir Projekto viešas pristatymas, įvairiais kt. būdais teikiama informacija.

Koncepcijos rengimo ir jos viešo pristatymo visuomenei stadijoje

 

Tartis, kaip gerinti koncepcijos pasiūlymus, kad gerėtų kraštovaizdžio kokybė; įvertinti, ar siūlomos teritorijos tvarkymo priemonės atitinka visuomenės lūkesčius; didinti supratimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį

Vykdomos teritorijos tvarkymo projekto viešinimo procedūros: apie koncepcijos parengimą informuojama savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt, siunčiami pranešimai derinančioms institucijoms, seniūnijai, vietos veiklos grupei.

Tvarkymo projekto rengėjai (projektuotojai) organizuoja koncepcijos viešą pristatymą ir pristato ją, diskutuoja su visuomene, pagrindžia ir aiškina koncepcijos siūlymus, sprendinius. Susipažinimui su koncepcija skiriama ne mažiau  kaip 10 dienų.

Projekto sprendinių konkretizavimo ir jų derinimo ir viešinimo stadijoje

 

Išgirsti visuomenės pastabas, nuomonę ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių, taip pat specialistų pasiūlymus, kaip tobulinti projektą

 

Tvarkymo projekto rengėjai sprendinius viešina Kelmės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kelme.lt, viešai eksponuoja Kelmės rajono savivaldybės administracijos  pastate, antrame aukšte skelbimų lentoje, seniūnijos skelbimų lentoje, pastabos, pasiūlymai teikiami atsakingiems kontaktiniams asmenims žodžiu, el. paštu, raštu. Išsiunčiama informacija apie parengtus projekto sprendinius vietos veiklos grupei, seniūnijai.

Tvarkymo projektas raštu derinamas su Kelmės r. savivaldybės vyriausiuoju architektu, Aplinkos apsaugos agentūra ir kt. institucijomis. Tvarkymo projekto rengėjai organizuoja viešą pristatymą visuomenei.

Projekto tvirtinimo stadijoje Informuoti apie projekto patvirtinimą ir planuojamą sprendinių įgyvendinimą. Patvirtintas   projektas talpinamas Kelmės savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt
Projekto įgyvendinimo stadijoje   Išsiaiškinti, kaip visuomenė  gali dalyvauti įgyvendinant projektą, informuoti visuomenę apie projektą Informacija teikiama Kelmės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt , bendraujama telefonu ir elektroniniu paštu, žodžiu su atsakingais, aukščiau minėtais kontaktiniais asmenimis.

 

Kviečiame Kelmės visuomenę teikti pasiūlymus, pageidavimus, idėjas. 

 

 

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
Komentarų sąrašas
komentarų nėra
Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Sausis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: