Spausdinti puslapio vidurį
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba ekonomikos krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį audito arba vidaus audito srityje.
 3. Savarankiškai susipažinti su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriau­sybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo skyriaus veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja skyriaus darbą pagal direktoriaus patvirtintus skyriaus nuostatus, užtikrina jo veiklą darbuotojų ligos atveju, komandiruočių, atostogų metu, parengia ir teikia direktoriui tvirtinti skyriaus vidaus audito metodiką.
 2. Planuoja skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius vidaus audito skyriaus planus, atsižvelgdamas į atliktą įstaigos rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderina su administracijos direktoriumi.
 3. Atlieka vidaus auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose.
 4. Atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais.
 5. Tikrina ir vertina asignavimų valdytojų finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku.
 6. Atlieka korupcijos valdymo vertinimą.
 7. Pagal skyriui priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos padalinių bei savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais.
 8. Koordinuoja skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su kitais administracijos audito ir vidaus audito vykdytojais.
 9. Užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą.
 10. Sudaro sąlygas skyriaus vidaus auditoriams tobulinti profesinius įgūdžius.
 11. Rengia informaciją ir ataskaitas apie vidaus audito veiklą bei Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą.
 12. Iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai, administracijos direkto­riui ir tarybai jų prašymu metinę skyriaus veiklos ataskaitą.
 13. Rengia išvadas ir rekomendacijas, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti įstaigos veiklą ir vidaus kontrolę.
 14. Analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat esant pagrindui siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.
 15. Užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą.
 16. Rengia skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus.
 17. Vertina skyriaus vidaus auditorių tarnybinę veiklą, teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vidaus auditorių skatinimo ar tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo.
 18. Rengia ataskaitas apie skyriaus veiklą.
 19. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.
 20. Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
 21. Stebėtojo teisėmis dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, savivaldybės administracijos pasitarimuose, savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.
 22. Pagal skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, bei atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą bei pateikimą laiku.
 23. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su vidaus auditu.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: