Spausdinti puslapio vidurį
SE-5.21 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos (2019-09-25)

 


Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos

2. Administracinės paslaugos kodas SE-5.21
3. Administracinės paslaugos aprašymo versija ir jos sukūrimo data 1 versija, 2019-09-25
4. Administracinės paslaugos gavėjai 1. Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus šiuos reikalavimus:
1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo;
2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;
3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.
2. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, pagal šio straipsnio 1 dalį turintiems teisę į kompensacijas, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:
1) būsto šildymo išlaidos, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio arba (ir)
2) geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis už šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytą normatyvą, išlaidos viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba (ir)
3) karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.
3. Siekiantys gauti kompensacijas būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.
4. Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, turintys teisę į kompensacijas ir deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.
5. Daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, priimtas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675 (suvestinė redakcija nuo 2019-05-01 iki 2019-06-30).
2. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T-47 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos  aprašo patvirtinimo”
3. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T-140 (E) „Dėl piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-12-07).
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2019-02-12)
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Kreipiantis dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos būtina pateikti šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas (forma SP-4 arba SP-4A, kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys).
3. Vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jeigu duomenų apie vaikų gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
4. Teismo nutartis dėl vaiko (ų), įvaikio (ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaiko (ų), įvaikio (ių) materialinio išlaikymo.
5. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar pažyma apie pajamas, gautas per tris praėjusius mėnesius nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs, arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
6. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
7. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotas dokumentas, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė).
8. Banko sąskaitos rekvizitai.
9. Kiti dokumentai (priklausomai nuo aplinkybių)
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Norėdamas gauti paslaugą, asmuo turi  užpildyti nustatytos  formos prašymą ir pateikti 6 punkte išvardintus dokumentus, išskyrus dokumentus, kurių duomenys gaunami iš registrų.
Naudojantis programa „SPIS“, duomenys gaunami iš:
• Gyventojų registro duomenų bazės – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį.
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODROS) duomenų bazės – apie asmens gaunamas pajamas ir įdarbinimus.
• Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės – apie asmens įregistravimą Užimtumo tarnyboje ir gaunamas pajamas.
• Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenų bazės – apie gautas išmokas žemės ūkiui.
• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės – apie asmens nedarbingumo lygį, specialiuosius poreikius.
• Mokinių registro duomenų bazės – apie besimokančius asmenis bendrojo  lavinimo, profesinio rengimo mokyklose.
• Studentų registro duomenų bazės išrašas apie studijas ir jų pakopą aukštojoje mokykloje.
• REGITRA duomenų bazės išrašas apie turimas privalomas registruoti transporto priemones.
• Žemės ūkio technikos duomenų bazės registro išrašas apie turimą registruotą žemės ūkio techniką.
8. Administracinės paslaugos tipas Neelektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos (http://www.spis.lt)
9. Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą • Apsilankykite puslapyje Socialinės paramos informacinė sistema).
• Pasirinkite skiltį ,,Gyventojas“;
• Pasirinkite banką, prisijunkite;
• Pasirinkite skiltį ,,Elektroniniai valdžios vartai‘‘;
• Pasirinkite skiltį ,,Naujas prašymas’’;
• Pasirinkite skiltį ,,Piniginės išmokos“;
• Pažymėkite ,,Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas (SP-4)‘‘ arba ,, ,,Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas (SP-4A)‘‘
• Spauskite ,,Toliau‘‘;
• Pasirinkite skiltį ,,Pildyti prašymą‘‘;
• Pildykite prašymą;
• Spauskite ,,Išsaugoti‘‘.
10. Administracinės paslaugos teikimo būtinų veiksmų seka 1. Asmens (šeimos) duomenų suvedimas į duomenų bazės sistemą ,,Parama‘‘ ir prašymo priėmimas.
2. Asmens (šeimos) pateiktų duomenų patikrinimas.
3. Informacinio lapelio išdavimas.
4. Išmokos dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos gavėjo asmens bylos suformavimas ir suformuotos bylos iš seniūnijos perdavimas Socialinės paramos skyriui sprendimo priėmimui.
11. Administracinės paslaugos teikėjas Aldona Kalninkienė
Kelmės  apylinkių  seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė, 86132 Kelmės r.,
tel. (8 427) 52 598,
el. p. aldona.kalninkiene@kelme.lt

Rima Maslianikienė
Tytuvėnų seniūnijos specialistė socialiniam darbui
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel.(8 427) 59 006,
el. p. rima.maslianikiene@kelme.lt

Vilma Pocevičienė
Tytuvėnų apylinkių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel. (8 427) 56 251,
el. p. vilma.poceviciene.lt@kelme.lt

Virginija Žilakienė
Užvenčio seniūnijos specialistė socialiniam darbui
P. Višinskio g. 10, Užvenčio mstl., 86343 Kelmės r.,
tel. (8 427) 60 110,
el. p. virginija.zilakiene.lt@kelme.lt

Albina Zėringienė
Kražių seniūnijos specialistė
M. Valančiaus g. 59, Kražiai, 86274 Kelmės r.,
tel. (8 427) 60 012,
el. p. albina.zeringiene@kelme.lt

Loreta Mušauskienė
Šaukėnų seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Juodlės g. 1, Šaukėnų mstl., 86386 Kelmės r.,
tel. (8 427)55 403,
el. p. loreta.musauskiene@kelme.lt

Elena Kasparavičienė
Pakražančio seniūnijos specialistė
Centro g. 1, Grinių k., 86262 Kelmės r.,
tcl. (8 427) 44 535,
el. p. elena.kasparaviciene@kelme.lt

Virginija Trepenskienė
Liolių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Nepriklausomybės g. 47, Lioliai, 86232  Kelmės r.,
tel. (8 427) 44 125,
el. p. virginija.trepenskiene@kelme.lt

Vineta Račaitė-Samušienė
Kukečių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Kukečių g. 30, Kukečių k., 86429 Kelmės r.,
 tel. (8 427) 61066,
el. p. vineta.racaite@kelme.lt

Rasa  Lemke
Vaiguvos seniūnijos  specialistė socialiniam darbui
Alyvų g. 10, Vaiguvos k., 86404 Kelmės r.,
tel.(8 427) 48 137,
el. p. rasa.lemke@kelme.lt
12. Administracinės paslaugos vadovas Reda Každailienė,
Socialinės paramos  skyriaus vedėja
tel. (8 427) 69 065,
el. p. reda.kazdailiene@kelme.lt
13. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl išmokos, skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo skirti išmoką ir visų reikiamų išmokai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
14. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygtinai.
15. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo išmokai gauti SP-4 ar SP-4(A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. A1-13 redakcija).

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: