Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo kvietimas teikti Projekto registracijos formas paramai gauti Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimui gyvenamuose namuose

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas yra paskelbęs kvietimą fiziniams asmenims teikti Projekto registracijos formas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“.

Projekto registracijos formos priimamos nuo 2017 m. liepos 11d. iki kol pakanka lėšų skirtų šiai priemonei. Fiziniai asmenys (pareiškėjai) dar gali teikti Projekto registracijos formas paramai gauti. Finansuojama iki 25 procentų visų faktiškai patirtų įgyvendinus projektą tinkamų finansuoti projekto išlaidų, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais išlaidas pagrindžiančiais bei apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Išlaidos gali būti patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau nei iki 2018 m. kovo 31 d. Skiriamas finansavimas projektui negali viršyti 14 500 Eur. Smulkesnė informacija:

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau - LAAIF) skelbia kvietimą nuo 2017 m. liepos 11 d. teikti Projekto registracijos formas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas): „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“.

Galimi pareiškėjai/ paramos gavėjai:

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Netinkamu pareiškėju ar paramos gavėju laikomas asmuo, kurio projektas skatinamas taikant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytas fiksuotų elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifų paramos schemas ir (arba) jiems taikomi elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių (turinčių į kompresorių patenkančios elektros energijos apskaitą) darbui, lengvatiniai tarifai. Taip pat netinkamu pareiškėju laikomas fizinis asmuo, kuris prašo paramos įrenginiui, gaminsiančiam tos pačios rūšies energiją, kurios gamybai jau buvo gavęs paramą ankstesniais metais.

Kvietimo lėšų suma

Bendra projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1,7 mln. Eur

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ ( suvestinė galiojanti redakcija nuo  2017 m. birželio 29 d.) tinkamos išlaidos yra:

 • Mažo pajėgumo saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimo išlaidos, kurias sudaro:
  - saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimas;
  - saulės fotovoltinės elektrinės diegimas;
  - šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymas katilinėje;
  - kitai konkrečiam saulės kolektoriaus/elektrinės projekto diegimui reikalingai įrangai diegti;
  - boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos.
 • Vėjo energijos šaltinių diegimui savo poreikiams (ne pardavimui) tinkamos išlaidos:
  - vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės diegimas;
  - horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės diegimas;
  - elektros energijos tinklų pritaikymas;
  - kitai konkrečiam vėjo jėgainės projekto diegimui reikalingai įrangai diegti.
 • Šilumos siurblių  diegimo karšto vandens, šilumos energijos gamybos savo poreikiams (ne pardavimui) tinkamos išlaidos yra:
  - šilumos siurblio diegimas;
  - horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimas;
  - šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymas katilinėje;
  - kita konkrečiam projekto diegimui reikalinga įranga įdiegti, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį.
 •  Katilų, naudojančių iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) keitimo į biokurą naudojančius katilus, atitinkančius 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, pastatų šildymo sistemose, projektų tinkamos išlaidos yra:
  - įranga: katilas, dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įranga, padavimo į pakurą įranga, pakura, akumuliacinė talpa, boileris, ekonomaizeris, katilo valdymo įranga ir kita projekto diegimui reikalinga įranga;
 • Įrangos, jos komponentų reikalingų projektui įgyvendinti, transportavimo išlaidos.

Paramos dydis

 

Finansuojama iki 25 proc. visų faktiškai patirtų įgyvendinus projektą tinkamų finansuoti projekto išlaidų, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais išlaidas pagrindžiančiais bei apmokėjimą įrodančiais dokumentais, tačiau neviršijant LAAIF apskaičiuotos maksimalios paramos sumos;

Maksimali rezervuojama paramos suma apskaičiuojama remiantis pareiškėjo Projekto registracijos formoje nurodytomis ketinamų įgyvendinti priemonių apimtimis bei vadovaujantis Maksimaliais tinkamų išlaidų dydžiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-543 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“;

Skiriamas finansavimas projektui negali viršyti 14 500 Eur.

Pagrindiniai kompensacinės išmokos teikimo reikalavimai

Išlaidos pripažįstamos tinkamomis ir kompensuojamos:

 • jei jos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakyme Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ nurodytas išlaidas;
 • jei pareiškėjas prašo paramos ne daugiau kaip vienam energiją generuojančiam įrenginiui (įrenginio sistemai iš technologiškai sujungtų blokų, atliekančių tą pačią funkciją), gaminančiam tos pačios rūšies energiją, ir kai diegiamas energiją generuojantis įrenginys (pilnai arba iš dalies) keičia iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą ar sąlygoja pareiškėjo iš centralizuotų tinklų perkamos energijos kiekio sumažinimą;
 • išlaidos biokuro katilų įrengimui fizinių asmenų gyvenamosios paskirties pastatuose yra tinkamos finansuoti, jei šie katilai atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 • jei jos patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau nei iki 2018 m. kovo 31 d.;
 • kai jos patirtos praėjus ne mažiau kaip 5 metams po gyvenamojo namo statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre;
 • jei projektas visiškai įgyvendintas ir apmokėtos visos patirtos išlaidos;
 • jei išlaidos apmokėtos paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) nuosavomis  lėšomis;
 • jei sąskaitos už patirtas išlaidas išrašytos pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu;
 • jei išlaidos, patirtos užsienio valstybėje, buvo apmokėtos per finansų įstaigą.

Projekto registracijos formų priėmimo ir registravimo tvarka

Pareiškėjai, norintys įgyvendinti projektą ir gauti kompensaciją, turi LAAIF pateikti tinkamai užpildytą Projekto registracijos formą;

Pareiškėjo pasirašytos Projekto registracijos formos turi būti pateiktos LAAIF tiesiogiai arba naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu Vilniaus g. 28, LT-01402, Vilnius;

Tiesiogiai Projekto registracijos formos priimamos: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:30–17:30 val., penktadienį 8:30–16.15 val., pietų pertrauka 12:30–13.15 val. III aukštas;

Netinkamai arba nepilnai užpildyta Projekto registracijos forma atmetama ir negali būti tikslinama, gali būti tik naujai teikiama;

Projektų registracijos formos yra registruojamos eilės tvarka pagal jų gavimo datą ir iš jų sudaromas projektų registracijos sąrašas, kuris tvirtinamas LAAIF direktoriaus įsakymu;

Projekto registracijos formos LAAIF priimamos nuo 2017 m. liepos 11 d. 8:30 val. iki kol pakanka lėšų skirtų šiai priemonei. Projekto registracijos formos, kurių išsiuntimo ar gavimo data ankstesnė, nei paskelbta priėmimo pradžia, nebus vertinamos ir bus grąžinamos;

Pasibaigus šiai priemonei numatytoms lėšoms, Projekto registracijos formų priėmimas bus stabdomas. Pranešimas apie sustabdymą bus paskelbtas LAAIF internetinėje svetainėje. Pareiškėjai, Projektų registracijos formas išsiuntę registruotu paštu ar pristatę tą pačią dieną po pranešimo, kad sustabdytas Projektų registracijos formų priėmimas, įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą. Pareiškėjai, kurių Projektų registracijos formos registruotu paštu buvo išsiųstos iki Projektų registracijos formų priėmimo sustabdymo, bet gautos vėliau, nei buvo paskelbtas sustabdymas, taip pat įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą.

Po Projekto registracijos formų priėmimo sustabdymo pareiškėjai dar 10 darbo dienų Projekto registracijos formas gali teikti į rezervinį projektų sąrašą.

Rezerviniame projektų sąraše esantiems projektams paramos suma galės būti rezervuota tik jei dėl neatitikimo reikalavimams bus atmestos iki Projekto registracijos formų priėmimo sustabdymo pateiktos Projekto registracijos formos.

Projektų registracijos formos išsiųstos vėliau, kaip 10 darbo dienų po Projektų registracijos formų priėmimo sustabdymo dienos bus grąžinamos.

Pareiškėjas gali teikti tik vieną Projekto registracijos formą pagal šį paskelbtą kvietimą.

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams

Projekto registracijos formą galima rasti čia.

Kitus dokumentus galima rasti interneto svetainės skiltyje http://www.laaif.lt/lt/pagrindiniai-dokumentai arba gauti tiesiogiai atvykus aukščiau nurodytu adresu.

Kontaktiniai asmenys

Audrius Pranaitis – tel. 8 (5) 205 3195, el. p. a.pranaitis@laaif.lt
Aistė Ulickaitė – tel. 8 (5) 205 3663, el. p. a.ulickaite@laaif.lt
Natalija Koriapina – tel. 8 (5) 205 3194, el. p. n.koriapina@laaif.lt
Mažvydė Švėgždaitė  – tel. 8 (5) 241 2114, el. p. m.svegzdaite@laaif.lt

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys kompensacinių išmokų teikimą fiziniams asmenims

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. D1-279 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatos patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1-450 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“;
 •  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ (suvestinė galiojanti redakcija nuo  2017 m. birželio 29 d.);
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-543 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Pastabos:

1. Įgyvendinę projektą pareiškėjai, norintys gauti kompensacinę išmoką, ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 31 d.turės pateikti:
 • tinkamai užpildytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-484 „Dėl mokėjimo prašymų formų kompensacinėms išmokoms ir subsidijoms gauti patvirtinimo“ patvirtintą nustatytos formos mokėjimo prašymą (mokėjimo prašymo formą rasite LAAIF internetinėje svetainėje http://www.laaif.lt/lt/pagrindiniai-dokumentai )
 • išlaidų pagrindimo dokumentus (tiekėjų sąskaitas – faktūras arba PVM sąskaitas - faktūras ir kitus dokumentus, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos);
 • išlaidų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus (kasos pajamų orderio kvitus, pinigų priėmimo kvitus, prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus, kasos aparato kvitus (čekius), mokėjimo nurodymus, sąskaitos išrašus, ar kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas);
 • pareiškėjo deklaraciją (Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarko aprašo 5 priedas).
 • įdiegus šilumos siurblį „gruntas-vanduo“ Pareiškėjas turės pateikti Lietuvos geologijos tarnyboje užregistruotą geoterminio gręžinio sistemos pasą.
2.      Dėmesio!
 • Tinkamos finansuoti išlaidos, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius.  Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus (pvz. statinio rekonstravimo projektą), leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.
 • Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjų, kurių gyvenamasis namas/butas (ar jo dalis) yra areštuotas, mokėjimo prašymas galės būti nagrinėjamas tik tuo atveju, jei  ne vėliau kaip mokėjimo prašymo pateikimo dieną areštas gyvenamajam namui/butui bus panaikintas ir šis faktas bus įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

 

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
Komentarų sąrašas
komentarų nėra
Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: