Spausdinti puslapio vidurį
INFORMACIJA apie savivaldybės tarybos narių nusišalinimus svarstant klausimus

Vykdant Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos priemonių plano priemonę „Skelbti savivaldybės interneto tinklalapyje informaciją apie valstybės tarnautojų, savivaldybės tarybos narių nusišalinimus svarstant klausimus siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto vykdant jiems pavestas užduotis“, teikiame šią informaciją:

2020 metais rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose
tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:


 

2020-06-25

T1-255

Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo

Ramūnas Baranauskas

T1-245

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės „Kražantės“ progimnazijos stogo“ pakeitimo

Dalia Balčiūnienė

T1-243

Dėl pritarimo Liolių  melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektui „Liolių MNSA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstravimas“

Reda Mažonavičienė

T1-266

Dėl  Egidijaus Ūkso nusišalinimo

Egidijus Ūksas

T1-267

Dėl naujo profilio stacionarių paslaugų teikimo viešojoje įstaigoje Kelmės ligoninėje derinimo

Egidijus Ūksas

 

2020-05-28

T1-198

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo

Neringa Bagdonavičienė
Ramūnas Baranauskas
Aldona Kvintufelienė

T1-199

Dėl mokesčių lengvatų suteikimo COVID-19 pandemijos metu

Vytautas Barkauskas
Kęstutis Bilius
Albertas Brazas
Dainius Ivoškis

T1-204

Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centro“ visuotiniame dalininkų susirinkime

Mindaugas Čerkauskas

 

2020-04-30

T1-137

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rajono tikslinių lėšų dalies paskirstymo

Ramūnas Baranauskas
Kęstutis Bilius
Petras Račkauskas
Egidijus Ūksas

T1-139

Dėl 2020 metais Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo

Ramūnas Baranauskas
Kęstutis Bilius
Egidijus Ūksas

T1-128

Dėl maksimalių ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių Kelmės rajono gyventojams nustatymo

Neringa
Bagdonavičienė

T1-165

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį

Mindaugas Čerkauskas


2020-03-31

T1-76

Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo

Kęstutis Bilius

T1-75

Dėl investicijų projektų patvirtinimo

Kęstutis Bilius
Vidimantas Parnarauskas

T1-116

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“

Petras Račkauskas

T1-121

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos  2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl maitinimo dienos normų ir užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose nustatymo“ priedo papildymo

Reda Mažonavičienė

T1-97

Dėl Kelmės rajono ugdymo įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo

Reda Mažonavičienė

T1-79

Dėl viešosios įstaigos Kelmės sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo

Kęstutis Bilius


2020-02-20

T1-69

Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Kelmės miesto futbolo aikštyno takų atnaujinimas“

Kęstutis Bilius

T1-42

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės rajono socialinių paslaugų centre

Ramūnas Baranauskas

T1-71

Dėl 2020 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo

Petras Račkauskas

 

2020-01-30

T1-22

Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje

Danutė Ivanauskienė

T1-17

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo  

Egidijus Ūksas

T1-11

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos  2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kelmės rajono savivaldybės merui Vaclovui Andruliui“ pakeitimo

Vaclovas Andrulis

 


 

2019 metais rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose
tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:

2019-12-19

T1-453

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Neringa Bagdonavičienė
Ramūnas Baranauskas
Aldona Kvintufelienė
Petras Račkauskas

Nuo sprendimo projekto T1-453 svarstymo pareiškė norą nusišalinti Tarybos narys Mindaugas Čerkauskas. Pareikštas nusišalinimas nepriimtas.

T1-441

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo Kelmės kredito unijai

Vaclovas Andrulis
Vytautas Barkauskas
Ildefonsas Petkevičius


2019-11-27

T1-420

Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų Liolių socialinės globos namuose patvirtinimo

Neringa Bagdonavičienė

T1-421

Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus  išlaidų finansinių normatyvų Kelmės rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo

Ramūnas Baranauskas

T1-423

Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose

Neringa Bagdonavičienė

Ramūnas Baranauskas

T1-376

Dėl R. M. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo

Reda Mažonavičienė

T1-375

Dėl V. K. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo

Reda Mažonavičienė

T1-387

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo žemės ūkio bendrovei „Kerkasiai“

Ildefonsas Petkevičius

T1-397

Dėl žemės ūkio bendrovės „Kelmės pasėliai“ atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo

Reda Mažonavičienė

T1-414

Dėl N. Č. 2019-11-11 prašymo

Mindaugas Čerkauskas


2019-10-31

T1-345

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Dalia Balčiūnienė
Kęstutis Bilius
Emilija Kvietkuvienė
Reda Mažonavičienė
Vidimantas Parnarauskas

T1-361

Dėl Užvenčio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo

Ona Granickienė

T1-352

Dėl Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijos sudėties, patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-191, pakeitimo

Ingrida Savickienė


2019-09-26

T1-324

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

Dalia Balčiūnienė
Emilija Kvietkuvienė
Petras Račkauskas

T1-331

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Neringa Bagdonavičienė
Mindaugas Čerkauskas
Aldona Kvintufelienė
Petras Račkauskas

T1-327

Dėl pritarimo Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centrų projektams „Draugystė“ ir „Samarietukas“

Saulius Mockus


2019-08-29

T1-303

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Neringa Bagdonavičienė,
Ramūnas Baranauskas,
Aldona Kvintufelienė

T1-299

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės „Kražantės“ progimnazijos stogo“

Saulius Mockus,
Dalia Balčiūnienė

T1-298

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant VšĮ Kelmės sporto centro stogo“

Kęstutis Bilius

T1-307

Dėl viešosios įstaigos Kelmės sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo

Kęstutis Bilius

T1-289

Dėl Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro  nuostatų ir didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo

Vaclovas Andrulis

T1-300

Nuo sprendimo projekto „Dėl Kelmės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ svarstymo pareiškė norą nusišalinti Tarybos narys Dainius Ivoškis. Pareikštas nusišalinimas nepriimtas.


 

 

 

 

 

2019-06-27

T1-251

Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo 

Neringa

Bagdonavičienė

T1-259

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Petras Račkauskas

T1-243

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“ asmeninio asistento paslaugoms teikti

Saulius Mockus

T1-249

Dėl 2016 m. spalio 27 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-331 „Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų nuostatų ir didžiausio leistino etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Neringa

Bagdonavičienė

T1-271

Dėl pritarimo Nirplių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektui „Nirplių MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstravimas“

Albertas Brazas2019-05-30 T1-176 Dėl leidimo nuomoti du lengvuosius automobilius Mindaugas Čerkauskas
T1-196 Dėl sutikimo vykdyti mokymą pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyriuje Mindaugas Čerkauskas
T1-213 Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo patvirtinimo Dainius Ivoškis
T1-173 Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimus Dainius Ivoškis
T1-198 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų gerinimas, taikant EQUASS  kokybės sistemą“ Neringa Bagdonavičienė
T1-234 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro visuotiniame dalininkų susirinkime Mindaugas Čerkauskas
T1-235 Dėl Kelmės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę Ildefonsas Petkevičius


2019-04-30

T1-164

Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2019 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo

Dainius Ivoškis

T1-123

Dėl Užvenčio kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Ona Granickienė

T1-147

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d.  sprendimo  Nr. T-100 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2020–2022 metų programą, patvirtinimo“ patikslinimo

Reda Mažonavičienė

T1-140

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Petras Račkauskas

Mindaugas Čerkauskas

T1-126

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

Petras Račkauskas

T1-160

Dėl 2019 metais savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo

Petras Račkauskas

T1-158

Dėl Kapitalo investicijų į Kelmės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) tiesimą, rekonstravimą ir kapitalinį remontą prioritetinių objektų sąrašo koregavimo patvirtinimo

Petras Račkauskas

T1-159

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rajono tikslinių lėšų dalies paskirstymo

Petras Račkauskas

T1-154

Dėl 2019 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo

Petras Račkauskas
Egidijus Ūksas
Ramūnas Baranauskas
Dalia Balčiūnienė
Emilija Kvietkuvienė
Kęstutis Bilius

T1-132

Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kelmės rajono savivaldybės merui Vaclovui Andruliui

Vaclovas Andrulis

 


2019-03-28

T1-73

Dėl Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Reda Mažonavičienė

T1-80

Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje

Egidijus Ūksas

T1-98

Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo

Egidijus Ūksas

 

2019-02-21

T1-39

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizacija“ patikslinimo

Reda Mažonavičienė

T1-55

Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą „Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato (7.4) Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., Kelmės rajone rekonstravimas“ papildomiems darbams atlikti

Petras Račkauskas

 

2019-01-31

T1-9

Dėl pritarimo Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centrų projektams „Draugystė“ ir „Samarietukas“

Saulius Mockus

T1-6

Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo akcinei bendrovei „Kelmės pieninė“

Tomas Savickas

T1-8

Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Turtas“

Petras Račkauskas

T1-3

Dėl pritarimo pasirašyti viešojo pirkimo rangos darbų sutartį „Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k., Statybininkų g. rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą (I etapas)“

Petras Račkauskas


2018 metais rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose
tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:

2018-12-20

T1-399

Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo

Albertas Brazas

T1-405

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Reda Mažonavičienė

T1-417

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Dalia Balčiūnienė

Emilija Kvietkuvienė

Egidijus Ūksas

Reda Mažonavičienė

Nuo sprendimo projekto svarstymo pareiškė norą nusišalinti Tarybos narys Vincas Metrikis. Pareikštas nusišalinimas nepriimtas.

T1-394

Dėl pritarimo Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programai

Reda Mažonavičienė

T1-413

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“

Dalia Balčiūnienė

Emilija Kvietkuvienė

T1-412

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Virtualių ugdymo(si) aplinkų diegimas Kelmės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Reda Mažonavičienė

 

2018-11-29

T1-388

Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas“, kompensuoti

Nuo sprendimo projekto svarstymo pareiškė norą nusišalinti Tarybos narys Petras Račkauskas. Pareikštas nusišalinimas nepriimtas.

T1-359

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Dalia Balčiūnienė

Vaclovas Andrulis

T1-354

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės rajono socialinių paslaugų centre

Ramūnas Baranauskas

T1-333

 

Dėl UAB „RG Medis“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo

Tomas Savickas

T1-334

 

Dėl UAB „ANTIVIS“ atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo

Tomas Savickas

T1-338

Dėl Vaido Sejūno įmonės atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo

Tomas Savickas

T1-339

 

Dėl UAB „Transrega“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo

Tomas Savickas

T1-341

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo žemės ūkio bendrovei „Kerkasiai“

Tomas Savickas

T1-352

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Šilo Pavėžupis“

Tomas Savickas

T1-372

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB Kelmės vietiniam ūkiui

Tomas Savickas

T1-355

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „ETOVIS“ atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo

Tomas Savickas

T1-350

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. B.

Tomas Savickas

Edmundas Baracevičius

T1-335

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. A. R.

Tomas Savickas

T1-336

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo R. S.

Tomas Savickas

T1-346

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo R. M.

Tomas Savickas

Reda Mažonavičienė

T1-353

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo A. B.

Tomas Savickas

Albertas Brazas

T1-343

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo N. R.

Tomas Savickas

T1-340

Dėl mokesčių lengvatų suteikimo E. P.

Tomas Savickas

T1-342

Dėl A. V. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo

Tomas Savickas

T1-337

Dėl V. A. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo

Tomas Savickas

T1-344

Dėl V. K. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo

Tomas Savickas

Reda Mažonavičienė

T1-345

Dėl R. D. atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo

Tomas Savickas

T1-348

Dėl V. L. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo

Tomas Savickas

 

2018-10-25

T1-316

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Saulius Mockus

 

2018-09-27

T1-297

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Ramūnas Baranauskas

T1-308

Dėl pritarimo projektui „Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centro „Samarietukas“ įkūrimas Tytuvėnuose“

Saulius Mockus


2018-08-30

T1-267

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Vaclovas Andrulis

T1-249

Dėl pritarimo pasirašyti viešojo pirkimo rangos darbų sutartį „Kelmės r. Užvenčio m. Kražių gatvės pėsčiųjų takų rekonstravimas ir statyba (I etapas)“

Petras Račkauskas

T1-246

Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės rajono Liolių pagrindinėje mokykloje

Stepas Dzimidas

T1-261

Dėl pritarimo pasirašyti sutartį

Petras Račkauskas


2018-06-28

T1-222

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės rajono socialinių paslaugų centre

Ramūnas Baranauskas

T1-210

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

Vaclovas Andrulis
Zenonas Mačernius


2018-04-25

T1-134

Dėl leidimo Viešajai įstaigai Kelmės ligoninei įsigyti automobilį

Egidijus Ūksas

T1-145

Dėl modulinio pastato nuomos Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“

Reda Mažonavičienė

T1-147

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rajono tikslinių lėšų dalies paskirstymo

Stasys Lekšas

T1-163

Dėl 2018 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo

Ramūnas Baranauskas

 

2018-03-29

T1-86

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

Petras Račkauskas

T1-79

Dėl klasių ir grupių skaičiaus Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo.
Nuo sprendimo projekto svarstymo pareiškė norą nusišalinti Tarybos narys Stepas Dzimidas. Taryba nepritarė pareiškimui dėl nusišalinimo

T1-62

Dėl  maitinimo, medikamentų, aprangos  ir minkštojo inventoriaus  normų  Kelmės rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo

Ramūnas Baranauskas

 

2018-02-20

T1-52

Dėl paskolos lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybės administracijos vykdomiems investiciniams projektams, perskirstymo

Petras Račkauskas

T1-35

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai

Saulius Mockus

 

2018-01-25

T1-1

„Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas“

Ramūnas Baranauskas

 


Rajono savivaldybės tarybos 2017 metų posėdžiuose
tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:

2017-12-21

T1-420

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“

Petras Račkauskas
Ramūnas Baranauskas2017-11-28

T1-405

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“

Petras Račkauskas

T1-377

„Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Šilo Pavėžupis“

Egidijus Ūksas

Tomas Savickas

T1-364

„Dėl Viganto Astrauskio atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo“

Tomas Savickas

T1-365

„Dėl Alberto Brazo atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo“

Tomas Savickas

T1-366

„Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo Edvardui Alfonsui Remeikiui“

Tomas Savickas

T1-367

„Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo Algimantui Vaupšui“

Tomas Savickas

T1-389

„Dėl Ramunės Saunorienės atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo ir žemės nuomos mokesčio lengvatos Ramunei Saunorienei suteikimo“

Tomas Savickas

T1-384

„Dėl Vido Krikštanavičiaus atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo“

Reda Mažonavičienė

Tomas Savickas

T1-387

„Dėl ŽŪB „Kerkasiai“ atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo“

Tomas Savickas

T1-390

„Dėl Vaido Sėjūno įmonės atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo“

Tomas Savickas

T1-376

„Dėl UAB „Transrega“ atleidimo nuo žemės nuomos  mokesčio mokėjimo“

Tomas Savickas

T1-379

„Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Tytuvėnų durpės“

Tomas Savickas2017-10-26

T1-321

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybos, patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės tarybos  2012 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-113, sudėties pakeitimo“

Saulius Mockus

T1-339

„Dėl paskolos lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybės administracijos vykdomiems investiciniams projektams, perskirstymo“

Petras Račkauskas

T1-327

„Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje“

Dalia Balčiūnienė
Emilija Kvietkuvienė2017-09-28

T1-292

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“

Ramūnas Baranauskas2017-08-24

T1-249

„Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui ,,Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ modernizacija“

Reda Mažonavičienė

T1-260

„Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje“

Saulius Mockus

T1-257

„Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ nustatymo“

Reda Mažonavičienė

T1-265

„Dėl klasių ir grupių komplektų skaičiaus Kelmės rajono mokyklose 2017–2018 mokslo metais nustatymo“

Dalia Balčiūnienė
Emilija Kvietkuvienė2017-04-27

T1-139

„Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Ramūnas Baranauskas
Rimas Bertašius
Albertas Brazas
Stasys Lekšas
Zita Loseva

T1-152

„Dėl Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Dalios Gedminienės pareiginės algos koeficiento nustatymo“

Reda Mažonavičienė

T1-162

„Dėl Vaikų priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės lopšelius-darželius tvarkos aprašo  patvirtinimo“

Reda Mažonavičienė

T1-150

„Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos vasaros laikotarpiu“

Reda Mažonavičienė

T1-154

„Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas““

Petras Račkauskas

T1-134

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“

Petras Račkauskas

T1-142

„Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 2017 metais“

Petras Račkauskas

T1-112

„Dėl priemokos nustatymo Daivai Bružienei“

Rimas Bertašius2017-03-30


T1-96

„Dėl Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Reda Mažonavičienė

T1-77

„Dėl Kelmės rajono Socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Ramūnas Baranauskas

T1-61

„Dėl lgalaikės paskolos ėmimo“

Petras Račkauskas

T1-75

„Dėl Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos sporto salės nuomos įkainio patvirtinimo“

Emilija Kvietkuvienė

Dalia Balčiūnienė

T1-99

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimų  pripažinimo netekusiais galios“

Emilija Kvietkuvienė

T1-83

„Dėl seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vytautas Barkauskas

T1-67

„Dėl leidimo įsigyti automobilį“

Ramūnas Baranauskas

T1-110

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“

Ramūnas Baranauskas

T1-57

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Rimas Bertašius
2017-02-23

 • T1-48 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų ir dydžių nustatymo ir vadovų pareiginės algos koeficientų nustatymo“Reda Mažonavičienė;
 • T1-53 „Dėl Petro Račkausko apdovanojimo Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui““Petras Račkauskas;
 • T1-39 „Dėl paskolos lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybės administracijos vykdomiems investiciniams projektams, paskirstymo“Petras Račkauskas;
 • T1-47 „Dėl išmokų, skiriamų seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio,  veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, dydžio nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“Albertas Brazas, Vytautas Barkauskas.

 


2017-01-26

 • T1-1 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičius Kelmės rajono socialinių paslaugų centre“ – Ramūnas Baranauskas.

 Rajono savivaldybės tarybos 2016 metų posėdžiuose
tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:

2016-12-30

 • T1-436 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“ – Petras Račkauskas.

  


2016-11-24

 • T1-363 „Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“  – Ramūnas Baranauskas.
 • T1-374 „Dėl Vaido Sejūno įmonės atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo“ – Tomas Savickas.
 • T1-371 „Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo A. B.“ – Albertas Brazas.
 • T1-375 „Dėl UAB „Račkausko AGROTECH“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo“ – Petras Račkauskas.

 


2016-09-29

 • T1-335 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo“ – Saulius Mockus.
 • T1-326 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rajono tikslinių lėšų dalies paskirstymo“ – Petras Račkauskas.
 • T1-323 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“ – Petras Račkauskas.
 • T1-322 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“ – Saulius Mockus.
 • T1-309 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės rajono Socialinių paslaugų centre“ – Ramūnas Baranauskas.

 


2016-08-25

 • T1-267 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių steigimo ir didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ nustatymo“ – Reda Mažonavičienė.
 • T1-288 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rajono tikslinių lėšų dalies paskirstymo“ – Petras Račkauskas.
 • T1-282 „Dėl kandidatūros teikimo apdovanoti Auksinės Krivūlės riterio ženklu“ – Izidorius Šimkus.

 


2016-06-30

 • T1-240 „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Socialinių paslaugų prieinamumo ir veiksmingumo gerinimas Kelmės ir Lielplatuonės specialiosiose mokyklose“ – Ramūnas Baranauskas
 • T1-199 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“ – Petras Račkauskas, Stasys Lekšas
 • T1-205 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte“ – Saulius Mockus
 • T1-194 „Dėl leidimo Viešajai įstaigai Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui pirkti automobilį“ – Stasys Lekšas

2016-05-26

 • T1-152 „Dėl patalpų, esančių M. Valančiaus g. 59, Kražiuose, Kelmės r., nuomos sutarties pratęsimo“ – Vaclovas Andrulis, Vytautas Barkauskas, Gipoldas Karklelis.

 


2016-04-26

 • T1-126 „Dėl Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“ – Vincas Metrikis;
 • T1-111 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“ – Petras Račkauskas;
 • T1-106 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ – Egidijus Ūksas;
 • T1-137 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties pakeitimo“ – Egidijus Ūksas;
 • T1-129 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo“ – Egidijus Ūksas.

 


2016-03-31

 • T1-89 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės ketvirto korpuso Kelmėje, Nepriklausomybės g. 2, lifto atnaujinimas“ – Egidijus Ūksas;
 • T1-64 „Dėl Kelmės rajono  savivaldybės projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2017–2019 metų programą, patvirtinimo“ – Ramūnas Baranauskas, Petras Račkauskas;
 • T1-74 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ – Petras Račkauskas;
 • T1-60 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016 m. viešųjų darbų programos, patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės tarybos  2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-332, 15 ir 16.1 punktų patikslinimo“ – Ramūnas Baranauskas;
 • T1-80 „Dėl įpareigojimo sudaryti komisiją“ – Egidijus Ūksas.

2016-02-18

 • T1-30 „Dėl paskolos lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybės administracijos vykdomiems investiciniams projektams, perskirstymo“ – Petras Račkauskas.

2016-01-28

 • T1-12 „Dėl lėšų skyrimo netiesioginėms išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Kelmės tradicinių amatų centro plėtra“, kompensuoti“ – Petras Račkauskas;
 • T1-26 „Dėl Kelmės rajono garbės piliečio vardo suteikimo Zenonui Mačerniui“ – Zenonas Mačernius;
 • T1-8 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo Kelmės kredito unijai“ – Gipoldas Karklelis, Petras Račkauskas, Vytautas Barkauskas;
 • T1-7 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Turtas“ – Petras Račkauskas, Tomas Savickas.

 


Rajono savivaldybės tarybos 2015 metų posėdžiuose
tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:

2015-01-19

 • T1-12 „Dėl mokyklinio autobuso perdavimo Kelmės J. Graičiūno gimnazijai ir jo nuomos įkainių patvirtinimo“ – Egidijus Ūksas;
 • T1-13 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Turtas“ – Gipoldas Karklelis, Petras Račkauskas;
 • T1-14 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo Kelmės kredito unijai“ – Gipoldas Karklelis, Vygandas Každailis, Kristina Balsienė, Vytautas Šimkūnas, Vaclovas Andrulis;
 • T1-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Antivis“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo“ – Vygandas Každailis.

 

2015-03-26  

 • T1-68 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ – Petras Račkauskas;
 • T1-75 „...Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto salės statyba“) 3 punkto patikslinimo“ – Petras Račkauskas;
 • T1-74 „Dėl Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo tikslų papildymo“ – Egidijus Ūksas;
 • T1-59 „Dėl leidimo viešajai įstaigai Kelmės ligoninei parduoti automobilį“ – Stasys Lekšas;
 • T1-38 „Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės pareigybių sąrašo pakeitimo“ – Stasys Lekšas, Egidijus Ūksas.

 

2015-04-16 

 • T1-92 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ – Izidorius Šimkus.

 

2015-04-22 

 • T1-110 „Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kelmės rajono savivaldybės merui Vaclovui Andruliui“ – meras Vaclovas Andrulis.

 

2015-05-18

 • T1-128 „Dėl rajono lopšelių darželių...uždarymo 2015 metų vasaros laikotarpiu“ – Vincas Metrikis;
 • T1-123 „Dėl turto investavimo ir perdavimo VšĮ Kelmės ligoninei“ – Egidijus Ūksas;
 • T1-135 „....Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ 2.1. papunkčio pakeitimo“ – Izidorius Šimkus;
 • T1-150 „Dėl išmokų, skiriamų seniūnaičiams.......“ – Albertas Brazas;
 • T1-161 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę“ – meras Vaclovas Andrulis;
 • T1-99 „Dėl pritarimo Kelmės rajono viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, metinės veiklos ataskaitoms“ – Stasys Lekšas, Egidijus Ūksas.2015-06-25    

 • T1-182 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2015 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“ – Saulius Mockus;
 • T1-186 „Dėl leidimo VšĮ Kelmės ligoninei įsigyti lengvąjį automobilį“ – Egidijus Ūksas.

                        

2015-07-14  

 • T1-190 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės projektų, siūlomų įtraukti į valstybės investicijų 2016-2018 metų programą, patvirtinimo“ papildymo“ – Egidijus Ūksas.

 

2015-08-24 

 • T1-225 „Dėl maitinimo normos Kelmės specialiosios mokyklos bendrabutyje gyvenantiems mokiniams patvirtinimo“ – Ramūnas Baranauskas;
 • T1-228 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo“ – Saulius Mockus;
 • T1-194 „Dėl negyvenamų patalpų, esančių Nepriklausomybės g. 2, Kelmėje, nuomos laboratorijos tyrimų paslaugoms teikti“ – Egidijus Ūksas.

 

2015-09-24 

 • T1-247 „Dėl 2015 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų     objektų               sąrašo patvirtinimo“  (projektas Nr. T1-247) – Petras Račkauskas;
 • T1-258 „Dėl lėšų skyrimonetiesioginėms išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradusioms įgyvendinant projektus „Kelmės rajono savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų parengimas“ ir „Kelmės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planas“, kompensuoti“  - Vincas Metrikis;
 • T1-240 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-283 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo – Tomas Savickas;
 • T1-256 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2015 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“ – Petras Račkauskas;
 • T1-246 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės rajono Kražių gimnazijoje“ (projektas Nr. T1-246) –   Dalia Balčiūnienė ir Emilija Kvietkuvienė;
 • T1-243 „Dėl Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės pareigybių sąrašo pakeitimo“ – Egidijus Ūksas;
 • T1-260 „Dėl įgaliojimo balsuoti Viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“ visuotiniame dalininkų susirinkime“ – Izidorius Šimkus.

 

2015-11-26

 • T1-310 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2015 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“ – Petras Račkauskas;
 • T1-292 „Dėl UAB „Račkausko AGROTECH“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo“ – Petras Račkauskas.

 

2015-12-22 

 • T1-360 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2015 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“ – Petras Račkauskas;
 • T1-353 „Dėl patalpų, esančių Nepriklausomybės 2C, Kelmėje, nuomos“ Egidijus Ūksas;
 • T1-349 „Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ – Stasys Lekšas;
 • T1-360 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2015 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“ – Petras Račkauskas

 

Rajono savivaldybės tarybos 2014 metų posėdžiuose
tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:

Rajono savivaldybės tarybos 2014-12-19 posėdyje tarybos narys Kęstutis Bilius nusišalino svarstant sprendimo Nr. T1-386 „Dėl pritarimo dalyvauti Kelmės miesto vietos veiklos grupės asociacijos „Kelmės miesto VVG“ veikloje“ projektą.


Rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 posėdyje tarybos narys Petras Račkauskas nusišalino svarstant sprendimų projektus Nr.

 • T1-369 (Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo),
 • T1-363 (Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)“),
 • T1-334 (Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo uždarajai akcinei bendrovei „Račkausko AGROTECH“).


Rajono savivaldybės tarybos neiliniame 2014-07-17 posėdyje tarybos narys Petras Račkauskas nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:

 • Dėl pritarimo susitarimui dėl Tytuvėnų regioninio parko direkcijos ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2013 m. balandžio 26 d. jungtinės veiklos sutarties Nr.SŽ-248 2.1.2 ir 3.2.2 punktų pakeitimo (projektas Nr. T1-209);
 • Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo (projektas Nr. T1-213);
 • Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr.T-87 ,,Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui ,,Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas“ (III etapas,  Raseinių g. kvartalas)“ patikslinimo (projektas Nr. T1-214).

Rajono savivaldybės tarybos 2014-06-27 posėdyje tarybos narys Evaldas Rimkus nusišalino svarstant klausimą „Dėl valstybės turto nurašymo“ (projektas Nr. T1-201).


Rajono savivaldybės tarybos 2014-05-23 posėdyje tarybos nariai Evaldas Rimkus ir Egidijus Ūksas nusišalino svarstant klausimą „Dėl rajono mokyklų patalpų, skirtų maisto gamybai, ir virtuvės įrangos nuomos mokinių maitinimo paslaugoms teikti“ (projektas Nr. T1-147). 


Rajono savivaldybės tarybos 2014-04-29 posėdyje nuo klausimų svarstymo ir balsavimo nusišalino:

tarybos nariai Stasys Lekšas Ir Egidijus Ūksas svarstant klausimus „Dėl leidimo viešajai įstaigai Kelmės ligoninei įsigyti lengvąjį automobilį“ (projektas Nr. T1-117) ir „Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo pakeitimo (projektas Nr. T1-142).Rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 posėdyje nuo klausimų svarstymo ir balsavimo nusišalino:

 • Algimantas Prokopavičius svarstant klausimus „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Atviras Kelmės jaunimo centras“ (projektas Nr. T1-91) ir „Dėl kategorijos suteikimo Kelmės kultūros centrui“ (projektas Nr. T1-88).
 • Albertas Brazas svarstant klausimą „Dėl išmokų, skiriamų seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, dydžio nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (projektas Nr. T1-82).

______________________________

 

Rajono savivaldybės tarybos 2014-02-17 posėdyje nuo klausimų svarstymo ir balsavimo nusišalino:

 • Meras Vaclovas Andrulis svarstant klausimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų programinio biudžeto patvirtinimo“ (projektas Nr. T1-30) dėl sprendimo projekto 7 punkto.
 • Danutė Ivanauskienė „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-435 „Dėl Užvenčio Šatrijos Raganos vidurinės mokyklos įtraukimo į švietimo įstaigų modernizavimo programą“ patikslinimo“ (projektas Nr. T1-57).

______________________________
Rajono savivaldybės tarybos 2014-01-29 posėdyje nuo klausimų svarstymo ir balsavimo nusišalino šie tarybos nariai:

 • Stasys Lekšas ir Egidijus Ūksas svarstant klausimą: „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Nepriklausomybės g.2, Kelmėje, nuomos viešojo konkurso būdu“  (projektas Nr. T1-11);
 • Evaldas Rimkus svarstant klausimą „Dėl Janinos Samušienės apdovanojimo Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ (projektas Nr. T1-29);
 • Petras Račkauskas svarstant klausimą „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tytuvėnų bernardinų vienuolyno atsatymo darbai“ (projektas Nr. T1-21);
 • Meras Vaclovas Andrulis svarstant klausimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.T-196 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero išrinkimo“ 2.1 papunkčio pakeitimo“  (projektas Nr. T1-6);
 • Mero pavaduotojas Kęstutis Bilius svarstant klausimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr.T-96 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ 2 punkto pakeitimo  (projektas Nr. T1-7).

 

Rajono savivaldybės tarybos 2013 metų posėdžiuose
tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:


Rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 posėdyje nuo klausimų svarstymo ir balsavimo nusišalino:

 • Tarybos nariai Stasys Lekšas ir Egidijus Ūksas svarstant klausimą: „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Nepriklausomybės g.2, Kelmėje, nuomos viešojo konkurso būdu“  (projektas Nr. T1-385).
 • Tarybos narys Petras Račkauskas svarstant klausimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“ (projektas Nr. T1-403).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2013-08-28 posėdyje nuo klausimų svarstymo ir balsavimo nusišalino:

 • Tarybos narys Egidijus Ūksas svarstant šiuos klausimus: „Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo" (projektas Nr. T1-269); „Dėl pavedimo nustatyti viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus" (projektas Nr. T1-272) (projektas Nr. T1-290); „Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo" (projektas Nr. T1-251); „Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės įstatų patvirtinimo" (projektas Nr. T1-247).
 • Tarybos narys Rimantas Motuzas svarstant klausimą „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas" nustatymo" (projektas Nr. T1-262).
 • Tarybos narys Morisas Markulis svarstant klausimus: „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kelmės „Kražantės" progimnazijoje nustatymo" (projektas Nr. T1-283); „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais Kelmės rajono Kražantės pagrindinei mokyklai" (projektas Nr. T1-267).
 • Tarybos narė Danutė Ivanauskienė svarstant klausimus: „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje nustatymo" (projektas Nr. T1-263); „Dėl Kelmės r. Kolainių pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo" (projektas Nr. T1-286).
 • Meras Vaclovas Andrulis svarstant klausimą „Dėl Kelmės rajono Karklėnų pagrindinės mokyklos ir Kelmės rajono Kražių gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo" (projektas Nr. T1-287).
 • Tarybos narys Petras Račkauskas svarstant klausimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas, A. Mackevičiaus g. kvartalas)" 3 ir 4 punktų patikslinimo" (projektas Nr. T1-256).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 posėdyje nuo klausimų svarstymo ir balsavimo nusišalino:

 • Tarybos narys Petras Račkauskas priimant sprendimą Nr. T-113 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2013 metais“ (projektas Nr. T1-128) ir sprendimą Nr. T-137 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tytuvėnų regioninio parko direkcijos ir Kelmės rajono savivaldybės jungtinės veiklos sutarčiai“ (projektas Nr. T1-140);
 • Mero pavaduotojas Kęstutis Bilius priimant sprendimą Nr. T-147 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ 2 punkto pakeitimo“ (projektas Nr. T1-155).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2013-03-29 posėdyje nuo balsavimo nusišalino:

 • Meras Vaclovas Andrulis priimant sprendimą Nr. T-64 „Dėl Kelmės rajono Kražių gimnazijos Petrališkės pradinio ugdymo skyriaus uždarymo"(projektas Nr. T1-93) ir sprendimą Nr. T-66 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės rajono Karklėnų pagrindinę mokyklą prijungiant prie Kelmės rajono Kražių gimnazijos ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo" (projektas Nr. T1-71);
 • Tarybos narys Zenonas Mačernius priimant sprendimą Nr. T-67 „Dėl Kelmės „Kūlverstuko" darželio-mokyklos organizacinės veiklos pakeitimų" (projektas Nr. T1-68) ir sprendimą Nr. T-68 „Dėl Kelmės rajono darželio-mokyklos „Ąžuoliukas" organizacinės veiklos pakeitimų" (projektas Nr. T1-69);
 • Tarybos narys Rimantas Motuzas priimant sprendimą Nr. T-67 „Dėl Kelmės „Kūlverstuko" darželio-mokyklos organizacinės veiklos pakeitimų" (projektas Nr. T1-68), sprendimą Nr. T-68 „Dėl Kelmės rajono darželio-mokyklos „Ąžuoliukas" organizacinės veiklos pakeitimų" (projektas Nr. T1-69), sprendimą Nr. T-69 „Dėl Kelmės „Aukuro" vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos" (projektas Nr. T1-73) ir sprendimą Nr. T-70 „Dėl Kelmės „Kražantės" pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos"(projektas Nr. T1-72);
 • Tarybos narys Borisas Markulis priimant sprendimą Nr. T-68 „Dėl Kelmės rajono darželio-mokyklos „Ąžuoliukas" organizacinės veiklos pakeitimų" (projektas Nr. T1-69), sprendimą Nr. T-69 „Dėl Kelmės „Aukuro" vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos" (projektas Nr. T1-73) ir sprendimą Nr. T-70 „Dėl Kelmės „Kražantės" pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos"(projektas Nr. T1-72);
 • Tarybos narys Petras Račkauskas priimant sprendimą Nr. T-92 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybėms vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti,naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (projektas Nr. T1-106).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2013-02-26 posėdyje nuo balsavimo (dėl sprendimo 7 punkto) nusišalino meras Vaclovas Andrulis priimant sprendimą Nr. T-35 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų programinio biudžeto patvirtinimo" (projektas Nr. T1-34).

Tarybos narys Antanas Levickas nuo balsavimo nusišalino svarstant klausimą ir priimant sprendimą Nr. T-44 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr.T-176 „Dėl pritarimo parengti ir įgyvendinti projektą „VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus paslaugų ir infrastruktūros plėtra" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" įgyvendinant ją planavimo būdu" pakeitimo" (projektas Nr. T1-64).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2013-01-29 posėdyje tarybos nariai Žydrūnas Grencevičius, Antanas Levickas, Petras Račkauskas nusišalino ir nedalyvavo balsavime svarstant klausimą „Dėl lėšų skyrimo Tytuvėnų bendruomenei" (projektas Nr. T1-33).


Rajono savivaldybės tarybos 2012 metų posėdžiuose
tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:

Rajono savivaldybės tarybos 2012-12-18 posėdyje nuo balsavimo nusišalino Ona Granickienė svarstant klausimą ir priimant sprendimą Nr. T-397 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr.T-8 patvirtinto projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją“, sąrašo 2 punkto pakeitimo“ (projektas Nr. T1-422).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2012-08-29 posėdyje nuo balsavimo nusišalino Borisas Markulis priimant sprendimą Nr. T-276 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybei dalyvauti įgyvendinant projektą „Grupinio gyvenimo namai asmenims su negalia" kaip partneriui ir užsakovo funkcijų perdavimo sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Kelmės viltis" papildymo" (projektas Nr. T1-295).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2012-07-25 posėdyje nuo balsavimo nusišalino Izidorius Šimkus, priimant sprendimą Nr. T-234 „Dėl viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“ neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo ir pritarimo atleisti l. e. direktoriaus pareigas Praną Jurkaitį“ (projektas Nr. T1-257).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 posėdyje nuo balsavimo nusišalino šie rajono tarybos nariai:

 • Petras Račkauskas priimant sprendimą Nr. T-204 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio 2012 metais" (projektas Nr. T1-212);
 • Egidijus Ūksas priimant sprendimą Nr. T-206 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr.T-124 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus rajono ugdymo įstaigose" 1.1 punkto pakeitimo (projektas Nr. T1-216).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 posėdyje nuo balsavimo nusišalino šie rajono tarybos nariai:

 • Rimas Bertašius, Borisas Markulis, Rimantas Motuzas, Izidorius Šimkus svarstant klausimą „Dėl galimų darbo drausmės pažeidimų tyrimo"(projektas Nr. T1-206);
 • Petras Račkauskas priimant sprendimą Nr. T-169 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio" (projektas Nr. T1-196).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 posėdyje nuo balsavimo nusišalino rajono tarybos narys Petras Račkauskas priimant šiuos sprendimus:

 • Nr. T-134 „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Apleistų pastatų, teritorijų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Kelmės rajone" (projektas Nr. T1-149);
 • Nr. T-137 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės projektų įtraukimo į valstybės investicijų 2013-2015 metų programą" (projektas Nr. T1-154);
 • Nr. T-143Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnijos paramos lėšų, gautų iš uždarosios akcinės bendrovės MAXIMA LT, 2012 metais panaudojimo" (projektas Nr. T1-164);
 • Nr. T-152 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2012 metais (projektas Nr. T1-161);
 • Nr. T-153 „Dėl Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų (projektas Nr. T1-165).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2012-03-22 posėdyje nuo balsavimo nusišalino šie rajono tarybos nariai:

 • Meras Kostas Arvasevičius, Petras Račkauskas, Izidorius Šimkus priimant sprendimą Nr T-79 „Dėl viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras" neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo ir siūlymo skirti drausminę nuobaudą l. e. direktoriaus pareigas Pranui Jurkaičiui" (sprendimo projektas Nr. T1-119).
 • Petras Račkauskas priimant sprendimą Nr. T-116 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 141 „Dėl lėšų skyrimo" skirtų lėšų panaudojimo" (sprendimo projektas Nr. T1-123).

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 posėdyje svarstant klausimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012 metų programinio biudžeto patvirtinimo" (sprendimo projektas Nr.T1-23) Petras Račkauskas nusišalino balsuojant už 8 ir 9 priedus.

______________________________

Rajono savivaldybės tarybos 2012-01-27 posėdyje svarstant klausimus nuo balsavimo nusišalino šie rajono tarybos nariai:

 • Borisas Markulis, Antanas Levickas „Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo" (sprendimo projektas Nr.T1-13);
 • Borisas Markulis „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės darželyje-mokykloje „Ąžuoliukas" (sprendimo projektas T1-10);
 • Gipoldas Karklelis „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Kelmės m. šiaurinės m. dalies gatvių rekonstrukcija. II etapas (Aušros g. ir Saulėtekio g.)" (sprendimo projektas T1-19).


Rajono savivaldybės tarybos 2011 metų posėdžiuose
tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:

Rajono savivaldybės tarybos 2011-11-29 posėdyje svarstant klausimus nuo balsavimo nusišalino šie rajono tarybos nariai:

 • Irena Sirusienė, svarstant klausimą „Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Tyremda“ (projektas Nr. T1-371);
 • Algimantas Prokopavičius, svarstant klausimą „Dėl Kelmės kultūros centro struktūros, darbuotojų pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo“ (projektas Nr. T1-369).
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: