Spausdinti puslapio vidurį
Kelmės rajono savivaldybė,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Dvinarei rinkliavai įvesti stinga instrumentų

Šiau­liuo­se šią sa­vai­tę su­reng­ta­me ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių me­rų ir Sei­mo na­rių pa­si­ta­ri­me ap­tar­ta dvi­na­rės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nes at­lie­kas ak­tua­li­ja. Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC) di­rek­to­rė Jo­li­ta Šal­kaus­kie­nė pri­sta­tė si­tua­ci­ją ir įvar­di­jo pro­ble­mas.

 

Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nės gru­pės na­riai, sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai, at­lie­kų tvar­ky­to­jai.

Sa­vi­val­dy­bės at­li­ko 90 pro­cen­tų na­mų dar­bų dvi­na­rei rink­lia­vai įves­ti – nu­pirk­ta pro­gra­mi­nė įran­ga, iden­ti­fi­kuo­ja­mi kon­tei­ne­riai, kad ga­li­ma bū­tų ap­skai­čiuo­ti rink­lia­vos mo­kė­to­jo su­ren­ka­mų at­lie­kų kie­kius, at­lie­ka­mi rink­lia­vos dy­džio skai­čia­vi­mai, ren­gia­mi nuo­sta­tai bei me­to­di­ka.

Vy­riau­sy­bės 2016 me­tų ba­lan­džio 20 die­nos nu­ta­ri­mu bu­vo pa­tvir­tin­tos rink­lia­vos nu­sta­ty­mo nau­jos tai­syk­lės. Dvi­na­re rink­lia­va no­ri­ma ska­tin­ti at­lie­kas rū­šiuo­ti ir ma­žin­ti srau­tus į są­var­ty­ną. Ji tu­rė­jo bū­ti įves­ti nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos.

Pa­si­ta­ri­me ar­gu­men­tuo­ta, jog tai­syk­les rei­kia keis­ti, nes yra tai­sy­ti­nų vie­tų. Ki­taip dvi­na­rė rink­lia­va bus įves­ta for­ma­liai, o rea­liai ne­veiks.

„Šiau­lių re­gio­no si­tua­ci­ja ski­ria­si nuo ki­tų re­gio­nų ir ne­no­ri­me, kad su­kur­ta sis­te­ma bū­tų iš­krai­py­ta, – sa­kė J. Šal­kaus­kie­nė. – Re­gio­ne rink­lia­va ap­mo­kes­ti­na­ma pa­gal dek­la­ruo­tų gy­ven­to­jų skai­čių bu­tuo­se, in­di­vi­dua­lio­se val­do­se, o įmo­nės ap­mo­kes­tin­tos pa­gal dar­buo­to­jų skai­čių – ne pa­gal pa­tal­pų plo­tą ar tur­to vie­ne­tus, kaip ki­tur.“

Nau­jo­se tai­syk­lė­se eli­mi­nuo­ja­ma ju­ri­di­nių as­me­nų są­vo­ka.

„Rei­ka­lau­ja­ma, kad rink­lia­vą mo­kė­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kai, – pa­brė­žė ŠRATC va­do­vė. – Mo­kė­to­jų pa­dau­gė­tų 33 pro­cen­tais. Bet tu­rės mo­kė­ti už ob­jek­tus, ku­rie ne­ge­ne­ruo­ja ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, pa­vyz­džiui, van­dens bokš­tus ar trans­for­ma­to­ri­nes.“

Svars­ty­ta, jog ju­ri­di­niai as­me­nys pa­sto­vią­ją da­lį mo­kė­tų pa­gal dar­buo­to­jų skai­čių. Bet nė­ra ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to duo­me­nų ba­zės, su­sie­tos su dar­buo­to­jų skai­čiu­mi.

Kin­ta­mo­ji da­lis skai­čiuo­ja­ma nuo už­pil­dy­tų at­lie­kų kon­tei­ne­rių tū­rio ar svo­rio ir iš­ve­ži­mų daž­nio.

Ge­riau­sia si­tua­ci­ja yra in­di­vi­dua­lio­se val­do­se, ku­rios be­veik vi­sos ap­rū­pin­tos rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riais. Per 70 pro­cen­tų in­di­vi­dua­lių kon­tei­ne­rių jau yra iden­ti­fi­kuo­ta ir ga­li­ma ste­bė­ti, ko­kius kie­kius ko­mu­na­li­nių at­lie­kų per­duo­da at­lie­kų tu­rė­to­jai tvar­ky­mui.

Dvi­na­rės rink­lia­vos pri­va­lu­mų nė­ra kaip pri­tai­ky­ti dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams, kol jie nau­do­ja­si ko­lek­ty­vi­niais kon­tei­ne­riais. Ra­ki­na­mų kon­tei­ne­rių aikš­te­lės at­si­ras tik 2018 me­tų pa­bai­go­je.

ŠRATC tei­kia siū­ly­mus tai­syk­lė­se įvar­dy­ti ju­ri­di­nius as­me­nis at­lie­kų tu­rė­to­jais ir neap­mo­kes­tin­ti ob­jek­tų, ku­rie ne­ge­ne­ruo­ja at­lie­kų.

„Gal bū­tų ver­ta įgy­ven­din­ti dvi­na­rės rink­lia­vos pi­lo­ti­nį pro­jek­tą? Gal tai ga­li bū­ti at­lik­ta ku­rio­je nors re­gio­no sa­vi­val­dy­bė­je“, – siū­lė ŠRATC va­do­vė.

„Dvi­na­rę rink­lia­vą grei­čiau­siai įsi­ve­si­me, – tei­gė Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas, Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. – Bet tą klau­si­mą at­ski­rai spren­džia kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė – nors vals­ty­bė vie­na. Sis­te­ma ga­lu­ti­nai ne­su­kur­ta.“

Jis pa­brė­žė, jog klau­si­mai ke­lia­mi, ti­kin­tis, jog vals­ty­bės lyg­me­niu bus pra­dė­ta mąs­ty­ti, kaip tu­ri veik­ti sis­te­ma, kad iš tie­sų ska­tin­tų rū­šiuo­ti at­lie­kas ir per­dirb­ti ant­ri­nes ža­lia­vas.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas K. Ma­žei­ka, ra­gi­nęs kuo grei­čiau įves­ti dvi­na­rę rink­lia­vą, vė­liau su­ti­ko, jog yra tai­sy­ti­nų da­ly­kų.

„Iš tie­sų, tu­ri­me gau­ti at­sa­ky­mą dėl vers­lo su­bjek­tų ir tų ob­jek­tų, ku­rie ap­lin­kos ne­ter­šia, at­lie­kų ne­ge­ne­ruo­ja“, – sa­kė jis.

Ki­ti Sei­mo na­riai pa­ti­ki­no, jog ini­ci­juos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo dėl dvi­na­rės rink­lia­vos at­šau­ki­mą.

 

 

  

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
Komentarų sąrašas
komentarų nėra
Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27280102030405
Vasaris
    2017     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: