Spausdinti puslapio vidurį
Socialinės paramos skyriaus buhalteris

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo (finansų, apskaitos) arba ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą.
 2. Darbuotojas, turintis viešojo administravimo išsilavinimą, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarko Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus gautinų finansavimo sumų, mokėtinų sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sukauptų pajamų, sąnaudų (savivaldybės, valstybės biudžeto lėšų, valstybinių (perduotų savivaldybėms funkcijoms vykdyti lėšų ir kitų lėšų) apskaitas.
 2. Tikrina, ar banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitinka apskaitos registrų likučius, ir vykdo einamąją kontrolę.
 3. Sudaro Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pagal asignavimų valdytojams patvirtintas sąmatas, ketvirtines biudžeto vykdymo ataskaitas.
 4. Fiksuoja visų sąskaitų registrų apyvartas, įrašydamas į suvestinį registrą – Didžiąją knygą, kontroliuoja analitinės apskaitos likučių sutikrinimą su Didžiąja knyga.
 5. Vykdo einamąją kontrolę, tvarkydamas kasines išlaidas pagal programas, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją.
 6. Kontroliuoja, kad išlaidos neviršytų asignavimų plano ataskaitiniu laikotarpiu, įskaitant patikslinimus pagal valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominės kvalifikacijos straipsnius, vykdo einamąją kontrolę.
 7. Vykdo Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsiskaitymus su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, bankais ir atskaitingais asmenimis.
 8. Vykdo griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą.
 9. Įrašo gautose sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose buhalterinių sąskaitų korespondencijas.
 10. Patikrina pateiktus pašalpų žiniaraščius, įtraukia į apskaitą ir paruošia bankams bei paštams šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos mokiniams, vaikų socialinės globos, pagalbos pinigų, piniginės socialinės paramos (socialinių pašalpų ir kietojo kuro kompensacijų) mokėjimo pavedimus.
 11. Vykdo atsiskaitymus, pagal pateiktas paraiškas už socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia ir išmoka  kompensacijas už išlaidas šaltam, karštam vandeniui ir būstų šildymą.
 12. Vykdo atsiskaitymus pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras kompensuojant vežėjams dėl lengvatų keleiviams  parvežti.
 13. Kiekvieną mėnesį sutikrina valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto planines išlaidas pagal išmokų rūšis ir mokėjimo vietas.
 14. Vykdo išmokoms administruoti skirtų lėšų apskaitą pagal pajamų ir išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus.
 15. Tvarko ilgalaikio, trumpalaikio turto ir atsargų apskaitą, panaudojimą, kitimą ir nurašymą.
 16. Vykdo einamąją finansų kontrolę, kontroliuodamas ilgalaikio ir trumpalaikio turto užpajamavimo ir nurašymo teisėtumą, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą.
 17. Kontroliuoja, ar laikomasi skyriaus materialiojo turto, piniginių lėšų, atsargų, gautų sumų ir įsipareigojimų apskaitos ir inventorizavimo tvarkos.
 18. Tvarko griežtos apskaitos dokumentų apskaitą, juos išduoda. Kontroliuoja griežtos apskaitos dokumentų nurašymą, mėnesinių inventorizacijų atlikimą.
 19. Vykdo visų skyriaus lėšų ir turto buhalterinę apskaitą ir už ją atsako.
 20. Kontroliuoja, ar laikomasi nustatytų piniginių lėšų, materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo reikalavimų.
 21. Pateikia reikalingus duomenis programų sąmatų projektams rengti.
 22. Atlieka laidojimo kasines operacijas pagal kiekvieną pateiktą mokėjimo žiniaraštį.
 23. Tvarko išmokų, pensijų, kompensacijų, kitų pašalpų faktines išlaidas pagal ekonominės klasifikacijos kodus.
 24. Tvarko skyriaus automobilio sunaudotų degalų apskaitą.
 25. Pildo mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (forma Nr.4 – metinę, ketvirtinę) ir pateikia Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojui.
 26. FVAS ataskaitų paketų duomenis sutikrina su Didžiosios knygos, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitomis (forma Nr.4) duomenimis.
 27. Sistemingai rengia ir teikia pažymas apie išlaidų, sąmatų vykdymą ir apie nepanaudotus asignavimų likučius.
 28. Teikia paraiškas biudžeto lėšoms gauti (lėšoms gauti iš Finansų skyriaus).
 29. Pildo biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo mėnesines ir ketvirtines išmokų vaikams ir šalpos pensijų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų ataskaitas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.
 30. Sutikrina ir teikia socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims suteiktos piniginės socialinės paramos ir savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims išmokėtų išmokų vaikams statistines ataskaitas.
 31.  Priima iš paštų šalpos išmokų, piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams ir kitų pašalpų išmokėjimo žiniaraščius, tvarko jų apskaitą.
 32. Tinkamai saugoja pagal kompetenciją priskirtus buhalterinius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia archyvui.
 33. Pavaduoja vyriausiąjį buhalterį atostogų, komandiruočių ir ligos metu.
 34. Teikia vedėjui nuolatinę informaciją apie atliekamus darbus, asmenų nusiskundimus.
 35. Vykdo kitus skyriaus vedėjo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: